โสดดีหรือมีคู่ : พยอม ขวัญเชื้อ

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณพยอม ขวัญเชื้อ ( เป็ด, เพชรพันฟ้า ) อายุ 55 ปี โสด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *