เกี่ยวกับปกิณกะ พวธ.

ปกิณกะ แพทย์วิถีธรรม

ปกิณกะ (ปะ กิน นะ กะ) : เบ็ดเตล็ด, เรี่ยราย, เล็ก ๆ น้อย, คละกัน, มักใช้ประกอบหน้าศัพท์เช่น ปกิณกทุกข์ ปกิณกคดี.
miscellaneous)

เนื้อหาเบ็ดเตล็ดมากมายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ที่อาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติยา ๙ เม็ด โดยทั่วไปอาจจะเป็นกิจกรรมพิเศษ เนื้อหาพิเศษ ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้หรือทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้เผยแพร่ออกไปตามค่ายสุขภาพก็ตาม ค่ายพระไตรปิฎกก็ตาม หรือช่องทางอื่น ๆ ก็ตาม