โสดดีหรือมีคู่ : แก้วใจเพชร กล้าจน

แก้วใจเพชร กล้าจน ชื่อเล่น:อ๊ะ สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 1สถานภาพ:โสดสนิทรู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:13 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:11 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ไม่มีความสุขกับชีวิตโลกๆ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ดีที่สุดในโลก
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
มีความสุขกับการเป็นโสด ตราบปรินิพพาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *