โสดดีหรือมีคู่ : ภูเพียรธรรม กล้าจน

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณภูเพียรธรรม กล้าจน ( ยุ้ย ) อายุ 50 ปี โสด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *