โสดดีหรือมีคู่ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

สำรวม แก้วแกมจันทร์

นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ ชื่อเล่น ป้ารวม ชื่อทางธรรม ศีลสำนึก เพศ หญิง อายุ 65 ปี หม้าย (สามีเสียชีวิต 22 ปี) รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี ย่างเข้าปีที่ 8

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าคนมีคู่เป็นธรรมชาติของคนและสัตว์อื่นทั่วไป คนครองความเป็นโสดนั้นผิดธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ฟังธรรมจากอาจารย์หมอเกิดความรู้เข้าใจแล้วว่า การเกิดเป็นทุกข์คนคู่ เป็นลาภเลวที่ผู้ชายผู้หญิงหลงคิดผิดว่าเป็นสุขจริงๆแล้ว นั้นเป็นสุขปลอม สุขลวง เพราะชีวิตคือเดี่ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้ายมีแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่มีวันจบสิ้น

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวขอบอกว่า ของคุณสิ่งที่ดีๆชั่วๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคู่ เป็นบทเรียนชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อปวงชนได้มากขึ้นๆตามลำดับ ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร ไม่ต้องทุกข์กับอะไรเพราะสุดท้ายเราก็ไม่ต้องเอาอะไร คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ประคับประคองให้มีความผาสุขเพิ่มขึ้น คนโสดโชดดีที่สุดแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่

โสดดีหรือมีคู่ : ฐิติมา ใหม่สมเด็จ

ฐิติมา ใหม่สมเด็จ

นางสาวฐิติมา ใหม่สมเด็จ ชื่อเล่น ตา ชื่อทางธรรม บุญบากบั่น เพศ หญิง อายุ 61 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 อดีตคู่ ปัจจุบันโสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ซิดี ดูดี ในสังคม ถ้ามีคนมาชอบเป็นแฟนก็ดีมีเพื่อนไว้ดูแลกันช่วยเหลือกันทำมาหากินสร้างฐานะไปไหนก็ไปด้วยกัน

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ฝักใฝ่ในกามเมถุน เศร้าหมอง เป็นลาภเลวมีวิบาก เปลี่ยนจิตตั้งศีลถือพรหมจรรย์เข้าปีที่ 9 แล้วเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
1. ตั้งศีล ถือพรหมจรรย์
2. ปฏิบัติกับหมู่กลุ่ม

โสดดีหรือมีคู่ : จิตรา พรหมโคตร

จิตรา พรหมโคตร

นางจิตรา พรหมโคตร ชื่อเล่น ตาลพบุรี ชื่อทางธรรม มั่นแก่นพุทธ เพศ หญิง อายุ 59 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปี 6 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ดีเพื่อจะไว้พึ่งพาอาศัยดูแลเราเมื่อยามเดือดร้อน ต้องการความสุข ความปลอดภัย

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ถือว่าเป็นลาภเลว เป็นความทุกข์ที่จะต้องกลับมาชดใช้ในผลการกระทำที่ตนเองทำมา

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติศีล 5 ด้วยการตั้งสติ ลด ละ เลิก เนื้อสัตว์ ลดการเสพกามของคนคู่ เลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น

โสดดีหรือมีคู่ : เนาวรัตน์ กระโจมทอง

เนาวรัตน์ กระโจมทอง ( อ้อม , เกื้อร่มศีล ) อายุ 56 ปี หม้าย รู้จัก พวธ. มา 15 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็ต้องมีคู่ดีจะได้มีเพื่อนหรือคู่คิดต้องมีลูกสืบทอดสกุล

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังจากพบแพทย์วิถีธรรมแล้วได้ฟังธรรมะจากอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าการมีคู่นั้นมันเป็นลาภเลว สุขนิดเดียวแต่ทุกข์ทั้งชีวิตเมื่อคิดตามแล้วก็เห็นความจริงตามความเป็นจริง ว่าการมีคู่และครอบครัวทางโลกนั้นเป็นทุกข์จริงๆทั้งพ่อบ้านและลูกๆ

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การปฏิบัติก็คือการเป็นโสดมีศีล 5 หรือ ศีล 8 งดเว้นการเสพคนคู่และตนเองไม่ผิดศีลข้อ 3

โสดดีหรือมีคู่ : อัญชลี กุศลสถิตย์

อัญชลี กุศลสถิตย์ ( จิ๋ม, แก้วผาพลอย ) อายุ 61 ปี สมรส รู้จัก พวธ. มา 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การใช้ชีวิตตามโลกโลกีย์เชื่อว่าผู้หญิงต้องมีคู่ เพราะเห็นคนอื่นแต่งงานกันเหมือนกับว่าเป็นปกติที่ผู้หญิงได้แต่งงานแล้วสมบูรณ์ จึงเลือกที่จะมีคู่ไว้ตามแบบลิงลมอมข้าวพองเมามึนไปตามกระแสโลกีย์แต่เริ่มเห็นทุกข์แล้วว่าไม่น่าแต่งงานเลย

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อได้ฟังอาจารย์พูดเรื่อง ลาภเลว ทำให้เข้าใจทันทีว่าคนทั่วไปว่าได้คู่ได้ลูกเป็นสุขเพราะพยายามหาคู่กันแต่ชัดว่าการมีศีล 8 คือได้ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมดีก่วาศีล5 จึงเริ่มปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต เราต้องสร้างกุศลไว้เป็นเข็มทิศนำในการใช้ชีวิต

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร
เมื่อประจักษ์ใจแล้วว่าโสดดีกว่ามีคู่ จึงวางใจในความยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องครองคู่จนตายจากกัน ทำข้อตกลงกันว่าขออนุญาตออกไปสร้างกุศล เป็นจิตอาสาเพื่อสร้างกุศลพึ่งตนและช่วยคนต่อไปเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง ทุกคนต้องพึ่งความดีที่เราทำมา สุขทุกข์อยู่ที่ต้องทำมาทั้งหมด