โสดดีหรือมีคู่ : อัญชลี กุศลสถิตย์

อัญชลี กุศลสถิตย์ ( จิ๋ม, แก้วผาพลอย ) อายุ 61 ปี สมรส รู้จัก พวธ. มา 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การใช้ชีวิตตามโลกโลกีย์เชื่อว่าผู้หญิงต้องมีคู่ เพราะเห็นคนอื่นแต่งงานกันเหมือนกับว่าเป็นปกติที่ผู้หญิงได้แต่งงานแล้วสมบูรณ์ จึงเลือกที่จะมีคู่ไว้ตามแบบลิงลมอมข้าวพองเมามึนไปตามกระแสโลกีย์แต่เริ่มเห็นทุกข์แล้วว่าไม่น่าแต่งงานเลย

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อได้ฟังอาจารย์พูดเรื่อง ลาภเลว ทำให้เข้าใจทันทีว่าคนทั่วไปว่าได้คู่ได้ลูกเป็นสุขเพราะพยายามหาคู่กันแต่ชัดว่าการมีศีล 8 คือได้ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมดีก่วาศีล5 จึงเริ่มปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต เราต้องสร้างกุศลไว้เป็นเข็มทิศนำในการใช้ชีวิต

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร
เมื่อประจักษ์ใจแล้วว่าโสดดีกว่ามีคู่ จึงวางใจในความยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องครองคู่จนตายจากกัน ทำข้อตกลงกันว่าขออนุญาตออกไปสร้างกุศล เป็นจิตอาสาเพื่อสร้างกุศลพึ่งตนและช่วยคนต่อไปเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง ทุกคนต้องพึ่งความดีที่เราทำมา สุขทุกข์อยู่ที่ต้องทำมาทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *