โสดดีหรือมีคู่ : หมายขวัญพุทธ กล้าจน

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณหมายขวัญพุทธ กล้าจน (หมาย) อายุ 56 โสด รู้จัก พวธ. มา 8 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *