โสดดีหรือมีคู่ : ผุสดี เจริญไวยเจตน์

ผุสดี เจริญไวยเจตน์

ผุสดี เจริญไวยเจตน์ ชื่อเล่น เฉง ชื่อทางธรรม มั่นมิ่งบุญ เพศ หญิง อายุ 44 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 1 โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา 9 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมา 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การอยู่เป็นโสด ทำให้เป็นอิสระจัดสรรเวลาที่ว่างเว้นจากภาระการงาน ไปทำในสิ่งที่ตนเองชอบสนใจได้ทั้งหมด
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การเป็นโสด มีอิสระกว่ามีคู่ และมีความหวั่นไหวต่อการมีคู่น้อยลงไปอีก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
กรณีถ้ามีเหตุการณ์ให้คิดว่าการมีคู่ดี หรือมีผู้อื่นแสดงออกถึงการสานสัมพันธ์เรื่องคู่ ตนเองจะคิดถึงอิสระที่หายไปจากการที่ต้องปรับจูนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ก็จะคงความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน ความมั่นคงของตนเอง ทำให้สุดท้าย ความสัมพันธ์จะจบที่ความเป็นเพื่อน อย่างไรก็ตาม การวางตัวของเราก็จะไม่เอื้อมาก เพราะมีโอกาสทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิด สร้างความเบียดเบียนทางใจกับผู้อื่นได้

โสดดีหรือมีคู่ : ทิวากร ชุมจีด

ทิวากร ชุมจีด

นายทิวากร ชุมจีด ชื่อเล่น บ่าว ชื่อทางธรรม สุขแสงพุทธ เพศ ชาย อายุ 33 ปี โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปีกว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีครอบครัว มีลูก เป็นภาระไม่มีอิสระในชีวิต รู้สึกลำบากมีความทุกข์หลายเรื่อง สัมผัสในครอบครัวตัวเอง ครอบครัวคนรอบข้าง ญาติๆ สังคมรอบตัว แต่ก็มีช่วงวัยรุ่นเห็นเพื่อนมีแฟนมีคู่เหมือนจะมีความสุข แต่ก็ไม่มีเพราะมีข้อมูลความทุกข์จากการมีคู่มีครอบครัวมากกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งทำให้รู้ เห็นประโยชน์ของการอยู่เป็นโสด ในเหลี่ยมมุมต่างๆรู้เห็นโทษของการมีคู่ ถึงจิตวิญญาณความผูกพันธ์ ติดยึดหวงแหนชีวิตหลงอยู่ในความทุกข์ ชอบชังยึดมั่นถือมั่น ไม่อิสระ การอยู่เป็นโสดเป็นชีวิตที่มีอิสระในการพึ่งตน(ลดกิเลส) และช่วยคนให้พ้นทุกข์เท่าที่ทำได้
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ฝึกฝนพากเพียรเรียนรู้ ปฎิบัติศีลตามลำดับ หมั่นฟังธรรมจากผู้ที่พ้นทุกข์ได้จริง(สัตบุรุษ) หมั่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สุข ทุกข์ ของชีวิตในหมู่เพื่อน มิตรดี สหายดี และเรียนรู้ความเป็นจริงจากสังคม สู่ความรู้เห็นเข้าใจในชีวิตของการอยู่เป็นคนโสดและตั้งจิตเพื่อพากเพียรต่อไปตราบปรินิพาน

โสดดีหรือมีคู่ : สุวรรณา ทิพวรรณ

สุวรรณา ทิพวรรณ

น.ส สุวรรณา ทิพวรรณ ชื่อเล่น อร ชื่อทางธรรม ร้อยเรือนธรรม เพศ หญิง อายุ 53 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ9 หย่าร้าง รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร
ก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรมก็ได้ทราบว่า การเป็นโสดเป็นสุข อิสระอย่างยิ่ง เนื่องจากแต่งงานได้พบกับความพลัดพรากในครอบครัวไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวตนเองดูแลตนเองมาตลอดเมื่อมีคู่อยู่ต้องบริการให้ตลอดจนเกิดความเบื่อหน่าย หลังพบธรรมะว่าการมีคู่นั้นลำบากหนักหนา
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อพบแพทย์วิถีธรรมมีความต้องการออกจากคนคู่และออกจากกามเมถุนจากท่านอาจารย์หมอเขียวสอนเรื่องโสดดีหรือมีคู่และได้ทำสื่อให้คู่ได้ศึกษาเพื่อลดละเลิกกามเมถุน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
มีการตั้งจิตว่าจะไม่มีคู่อีกแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์

 

โสดดีหรือมีคู่ : ลำพึง ก๋งจิ๋ว

ลำพึง ก๋งจิ๋ว

ลำพึง ก๋งจิ๋ว ชื่อเล่น:พึง ชื่อทางธรรม:ดินนวนสิน เพศ:หญิงอายุ:49 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 1 สถานภาพ:หย่าร้าง
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดดีกว่าแต่มีวิบากกรรมต้องชดใช้ได้แต่งงาน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เข้าใจเรื่องวิบากกรรมมากขึ้น
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
มีอิสระมากขึ้นเบาใจไม่อาลัยอาวรตั้งใจประพฤติตนไม่ก่อวิบากกรรมเพิ่มขอขดใช้สิงที่เคยทำผิดมาเราแสบสุดๆ ลดกิเลสของเราให้มากๆ ทำความดีให้มากๆ ช่วยเหลือผู้อื่น(ตามแรงที่ทำใด้) สาธุค่ะ

โสดดีหรือมีคู่ : นฤมน ยังแช่ม

นฤมน ยังแช่ม

นฤมน ยังแช่ม ชื่อเล่น:ปุ้ย เพศ:หญิงอายุ:42 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 สถานภาพ:โสดสนิท
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยู่เป็นโสดดีกว่าเรามีความเป็นอิสระสามารถทำอะไรก็ได้ ไปไหนมาไหนสะดวก เห็นชีวิตคู่ของคนรอบข้างแล้วทำให้เราไม่อยากแต่งงาน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชคดีแล้วที่ตัดสินใจอยู่เป็นโสด มีอิสระในการบำเพ็ญกับหมู่กลุ่ม มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์ อยู่กับหมู่กลุ่มทำให้เรามีพลังสู้กับกิเลสได้
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่ในศีล ศีลมั่นคงประกันภัย แรกๆเรารักษาศีล ต่อมาศีลก็รักษาเราให้ปลอดภัย อยู่อย่างพอเพียง เรียบง่าย คบมิตรดี เป็นชีวิตที่มีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก

โสดดีหรือมีคู่ : ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ ชื่อเล่น:ณัฐ ชื่อทางธรรม:ศีลผ่องใส เพศ:หญิงอายุ:49 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดมีอิสระมากกว่ามีคู่​ มีความทุกข์น้อยกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดเป็นผู้มีบุญ
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติอธิศีลรักษาพรหมจรรย์

โสดดีหรือมีคู่ : ศิริพร คำวงษ์ศรี

ศิริพร คำวงษ์ศรี

ศิริพร คำวงษ์ศรี ชื่อเล่น:หมู ชื่อทางธรรม:มั่นผ่องพุทธ เพศ:หญิงอายุ:33 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่ คือ การมีคู่คิด คู่กายเพื่อปฏิบัติธรรมและทำสิ่งดีๆด้วยกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก็ยังมีกิเลสอยากมีคู่ เพราะยังหลงชอบบรรยากาศหวานๆ เวลามีคู่ แต่ก็คอยสู้กิเลสไปตามลำดับ และเริ่มรู้สึกว่าการมีคู่ เป็นบ่วงภาระ ห่วงหาอาทรเป็นทุกข์ที่ทำให้กังวล และเป็นเหตุให้ปฏิบัติธรรมล่าช้า
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ก็ยังจะต้องพยายามสู้กับกิเลสไปเรื่อยๆไม่ให้ยินดีกับการมีคู่ สัมผัสได้ว่าการเป็นโสดนั้นเบาสบาย เป็นอิสระในการทำสิ่งดีๆให้กับตนเองและผู้อื่น ไม่เหนี่ยวนำผู้อื่นให้อยากมีคู่ เพราะเป็นการเพิ่มวิบากถ้วนหน้า

โสดดีหรือมีคู่ : ดินแสงธรรม กล้าจน

นางสาว ดินแสงธรรม กล้าจน ชื่อเล่น ติ๊ก อายุ 44 ปี สถานะ โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรม 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ไม่อยากแต่งงาน แต่ผู้ใหญ่มักตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงาน เราก็รู้สึกไม่พอใจแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าไม่พอใจเพราะอะไร บอกเพียงว่า เราไม่อยากเจอคู่ที่นิสัยไม่ดี มันเสี่ยงที่จะทุกข์ไปตลอดชีวิต

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
อาจารย์ช่วยย้ำความมั่นใจให้รู้ว่าเราคิดถูกมาถูกทางแล้ว โชดดีมากแล้วที่ไม่ต้องไปสร้างวิบากกรรมตรงนั้น และได้รู้ว่าเราต้องล้างความชิงชังกับคนที่ยังคิดว่ามีคู่ดีตามโลกๆ

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร
ตั้งจิตมั่นว่าจะอยู่เป็นอิสระจากบุคคล และอิสระจากกิเลสอื่นๆทั้งหมดทั้งสิ้นให้ได้ในสักวันไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหรือชาติอื่นๆสืบไป ปัจจุบันยังมีความอยากเอาจากคนนั้นคนนี้อยู่บ้างก็ทุกข์หนักหนาอยู่แต่เมื่อพบอริยสัจ 4 ที่แท้จริงที่อาจารย์มาฝึกก็เชื่อมั่นว่าเราจะมีอิสระภาพแท้จริงได้อย่างแน่นอน

มีคู่เหมือนคนตาบอด

เจริญธรรมค่ะ ข้าพเจ้าชื่อ สมทรง นาคแสงทอง (ติ๋ม) ขอแชร์ข้อมูลโสดดีหรือมีคู่

ตอนอายุ 17 ปี มีคู่ครอง และมีลูกตอนอายุ 21 ปี ระหว่างมีลูกในท้องได้ 8 เดือน ก็เป็นโสดทันที แต่มีวิบากดีและดีใจที่ได้มีลูกชายมาใน พ.ศ.2519 ปัจจุบันลูกชายอายุได้ 42 ปีแล้ว ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดใด ๆ ให้เข้าสู่ร่างกาย เขาหาอาหารที่เป็นโทษน้อยที่สุดเพื่อเลี้ยงบำรุงร่างกายอย่างผาสุข รวมถึงละอบายมุขทุกชนิด

ข้าพเจ้าขอสรุปว่า ตอนมีคู่เหมือนคนตาบอด มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันได้เป็นโสดเป็นสัจธรรม ได้มีเวลาบำเพ็ญประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านอย่างเต็มที่
ข้าพเจ้าอายุ 64 ปี ขอเดินตามผู้มีศีล มีสัมมาปฏิบัติสายปัญญาจากท่านนอาจารย์หมอเขียวสืบไป ด้วยการตั้งศีล ข้อที่ว่า คิดดี พูดดี ทำดี ให้ดีทีสุด อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น พร้อมบ้างพร่องบ้าง ก็ขอบำเพ็ญเช่นคนเป็นโสดนี้ดีที่สุดแล้วเพราะมีอิสระเสรี ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่ ช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่ ไม่มีอุปสรรคใด ๆ การเป็นหม้ายเป็นโสดเหมือนพระมาโปรดให้เดินถูกทางค่ะ

จึงตั้งจิตคบและเคารพมิตรดี ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ
ขอขอพระคุณผู้ให้แชร์ประสบการณ์
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียว
ผู้เสียสละ แรงกายแรงใจ ให้สติปัญญา
ชี้ทางศีลธรรมให้เดิน บอกทางละอบายมุขให้รู้เพื่อหลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นทางแห่งการปฏิบัติ

สาธุ สาธุ สาธุ
ผู้เสนอขอให้เกิดปัญญากับทุกภาคส่วน สาธุค่ะ

สมทรง นาคแสงทอง (ติ๋ม)
นักศึกษาสถาบันวิชชาราม
มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
บันทึก 15 กรกฎาคม 2562

โสดดีหรือมีคู่ : ลักขณา แซ่โซ้ว

ลักขณา แซ่โซ้ว ( คะน้า, ผ่องใจพุทธ ) อายุ 38 ปี โสด , รู้จัก พวธ. มา 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ตอนวัยรุ่นก็อยากมีแฟน อยากแต่งงานเหมือนกับคนอื่นๆพอมีแฟนคบมา12 ปี เริ่มสงสัยว่าแต่งงานแล้วมันจะดีจริงหรือเริ่มเห็นเพื่อนที่แต่งงานไปแล้วเป็นทุกข์จากเรื่องลูก เริ่มรู้สึกว่าเป็นความยุ่งยากลำบากของชีวิตเหมือนมีภาระหนักที่ต้องแบกแม้ว่ายังไม่แต่งก็เห็นทุกข์เวลาไม่เข้าใจกัน เห็นทุกข์จากความคิดเห็น ความเป็นห่วง ความกังวลกลัวว่าเขาจะเกิดเรื่องร้าย

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ทำให้ศีลไม่บริสูทธิ์สูงสุดทำให้มีโอกาสกระทบกระทั่งกันเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังก่อกรรมก่อเวรต่อกันเพิ่มต้องทุกข์เมื่อต้องพรากจากกันทำให้ไม่สามารถหลุดจากวัฏสงสารได้

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งใจเป็นโสด ไม่แต่งงาน ล้างชอบชังในเรื่องของการมีคู่ให้สิ้นเกลี้ยง เราชอบความเป็นอิสระ อิสระสูงสุดคือเป็นอิสระจากกิเลส การรักกันเป็นความปรารถนาดีต่อกันไม่จำเป็นต้องเอาตัวมาผูกติดกันก็ได้