โสดดีหรือมีคู่ : แสงอรุณ สังคมศิลป์

แสงอรุณ สังคมศิลป์

นางสาวแสงอรุณ สังคมศิลป์ ชื่อเล่น ต้นหลิว เพศ หญิง อายุ 37 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ1 คู่ (แต่งงาน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร
แต่งงานคือการหาคนดี ๆ มาอยู่ด้วยกัน มาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดูแลกันยามเจ็บป่วย แก่เฒ่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การแต่งงานแท้ที่จริง เราไม่ได้รักเขา เรารักตัวเอง อยากให้เขาทำให้ได้ดั่งใจเรา พอเขาทำไม่ได้ดั่งใจเราก็เป็นทุกข์
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
แต่งงานก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรม เมื่อได้ฟังธรรมะจากอาจารย์ ก็ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กับพ่อบ้าน อยู่กันแบบเพื่อน ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาทำอย่างเรา แม้เราจะทำสิ่งดี เขาจะทำหรือไม่ก็ได้ เขาทำดีก็เป็นกุศลของเขา เขาทำไม่ดีก็อกุศลของเขา หน้าที่เราตอนนี้คือพากเพียรลดละเลิกกิเลสให้ได้ วันหนึ่งหากเราทำได้จริง ก็จะเป็นพลังแม่เหล็กดึงเขามาทำสิ่งดีแบบโลกุตระ ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหรือชาติอื่น ๆ สืบไป

โสดดีหรือมีคู่ : สุวรรณา ทิพวรรณ

สุวรรณา ทิพวรรณ

น.ส สุวรรณา ทิพวรรณ ชื่อเล่น อร ชื่อทางธรรม ร้อยเรือนธรรม เพศ หญิง อายุ 53 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ9 หย่าร้าง รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร
ก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรมก็ได้ทราบว่า การเป็นโสดเป็นสุข อิสระอย่างยิ่ง เนื่องจากแต่งงานได้พบกับความพลัดพรากในครอบครัวไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวตนเองดูแลตนเองมาตลอดเมื่อมีคู่อยู่ต้องบริการให้ตลอดจนเกิดความเบื่อหน่าย หลังพบธรรมะว่าการมีคู่นั้นลำบากหนักหนา
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อพบแพทย์วิถีธรรมมีความต้องการออกจากคนคู่และออกจากกามเมถุนจากท่านอาจารย์หมอเขียวสอนเรื่องโสดดีหรือมีคู่และได้ทำสื่อให้คู่ได้ศึกษาเพื่อลดละเลิกกามเมถุน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
มีการตั้งจิตว่าจะไม่มีคู่อีกแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์

 

โสดดีหรือมีคู่ : เอมอร แซ่ลิ้ม

เอมอร แซ่ลิ้ม ( เอม, ขวัญดินไพร ) อายุ 50 ปี หย่าร้าง, รู้จัก พวธ. มา 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เห็นทุกข์จากคนคู่ของพ่อแม่แต่ก็ยังมีความเข้าใจว่ามีคู่ย่อมดีกว่าอยู่คนเดียวอย่างน้อยตอนมีอายุก็ยังมีคนช่วยดูแล จึงหลงไปมีคู่ถึงแม้นจะได้คู่ครองที่ดีแต่ก็รู้สึกถึงการขาดความอิสระ ความผูกพัน และความยึด

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดย่อมดีกว่ามีคู่แต่เมื่อมีแล้วเราก็เพิ่มอธิศีลของตนเองและทำดีที่ทำได้กับคู่ครองเพื่อลดวิบากคนคู่ของตน

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ประพฤติเป็นพรหมจรรย์ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสมควร

โสดดีหรือมีคู่ : แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม

แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม ( ต่อน ) อายุ 60 ปี สถานะ โสดสนิท รู้จัก พวธ. มา 14 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ไม่คิดแต่งงานมาก่อนอยู่แล้วเพราะเห็นทุกข์จากชีวิตคนคู่อื่นๆ

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งชัดในความทุกข์ของคนคู่

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติศีลพรหมจรรย์ ตัดกิเลส เพิ่มศีล เพิ่มตบะ ลด ละ กิเลสในอาหาร เลิกกินขนมหวาน ล้างความชอบชังในจิตวิญญาณมากที่สุด ลดความทุกข์ในจิตวิญญาณมากไปพอสมควร ยกระดับจิตวิญญาณขึ้นมาจากกองทุกข์พอประมาณในชีวิตที่เหลืออยู่

โสดดีหรือมีคู่ : สำเริง สมอหมอบ

สำเริง สมอหมอบ ( นาง, ร้อยใจจน ) อายุ 59 ปี สมรส รู้จัก พวธ. มา 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เคยคิดว่าเป็นวงจรของชีวิตมนุษย์ที่เด็กเรียนหนังสือโตขึ้นทำงานแต่งงานสร้างครอบครัว เลี้ยงลูก ทำงานจนเกษียณ(รับราชการเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับในสังคมตอนนั้น) แล้วก็แก่ และตาย จึงคิดว่าชีวิตมีเพียงเท่านั้นหรือแล้วที่เคยพบเจอบ่อยๆคือ ผู้ชายมักจะมีแฟนภรรยาหรือกิ๊กหลายคน แต่ผู้หญิงทำแบบนี้ไม่ได้

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
รู้ว่าเป็นวิบากกรรมร่วมกันถึงได้มาเจอกัน แล้วก็ต้องดูแลกันไปจนแก่เฒ่าและตายจากกันหรือมีอันต้องพลัดพรากจากกันไปตามวิบาก และเราต้องซื่อสัตย์ต่อกันเป็นมิตรต่อกัน พากเพียร ทำดี ละชั่ว และทำจิตใจไร้ทุกข์ จะช่วยให้วิบากนั้นๆลดน้อยลงได้และคิดว่าชีวิตคู่ การเลี้ยงลูกเป็นภาระที่ยากเป็นวิบากร่วมกันโดยแท้จริง ที่ต้องยอมรับและทำให้ดีที่สุด

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การที่ได้แต่งงานแล้วและอยู่ร่วมกันได้คุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าเราขอปฏิบัติพรหมจรรย์ เราจะอยู่ด้วยกันอย่างพรหม อย่างเพื่อน และเขาก็ควรปฏิบัติเหมือนกันไม่ควรจะนอกใจเพราะจะทำให้ศีลด่างพร้อยจะมีวิบาก เมื่อเขาเข้าใจและยอมรับได้จึงทำให้เราสามารถปฏิบัติอยู่ด้วยกันแบบพรหมได้ แล้วได้ให้แนวคิดกับลูกว่าการมีคู่นั้นเป็นความคิดไม่สัมมาทิฏฐิให้หนังสือไปอ่านเพื่อการดำรงชีพเรา

โสดดีหรือมีคู่ : อัญชลี กุศลสถิตย์

อัญชลี กุศลสถิตย์ ( จิ๋ม, แก้วผาพลอย ) อายุ 61 ปี สมรส รู้จัก พวธ. มา 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การใช้ชีวิตตามโลกโลกีย์เชื่อว่าผู้หญิงต้องมีคู่ เพราะเห็นคนอื่นแต่งงานกันเหมือนกับว่าเป็นปกติที่ผู้หญิงได้แต่งงานแล้วสมบูรณ์ จึงเลือกที่จะมีคู่ไว้ตามแบบลิงลมอมข้าวพองเมามึนไปตามกระแสโลกีย์แต่เริ่มเห็นทุกข์แล้วว่าไม่น่าแต่งงานเลย

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อได้ฟังอาจารย์พูดเรื่อง ลาภเลว ทำให้เข้าใจทันทีว่าคนทั่วไปว่าได้คู่ได้ลูกเป็นสุขเพราะพยายามหาคู่กันแต่ชัดว่าการมีศีล 8 คือได้ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมดีก่วาศีล5 จึงเริ่มปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต เราต้องสร้างกุศลไว้เป็นเข็มทิศนำในการใช้ชีวิต

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร
เมื่อประจักษ์ใจแล้วว่าโสดดีกว่ามีคู่ จึงวางใจในความยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องครองคู่จนตายจากกัน ทำข้อตกลงกันว่าขออนุญาตออกไปสร้างกุศล เป็นจิตอาสาเพื่อสร้างกุศลพึ่งตนและช่วยคนต่อไปเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง ทุกคนต้องพึ่งความดีที่เราทำมา สุขทุกข์อยู่ที่ต้องทำมาทั้งหมด

โสดดีหรือมีคู่ : สนทยา กันทะมูล

คุณ สนทยา กันทะมูล ( มัน, มั่นศีลขวัญ ) อายุ 46 ปี รู้จัก พวธ. มา 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เหมือนคนทั่วไปที่มีแฟนแล้วมามีลูกสร้างฐานะร่วมกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ในศีลธรรมที่ดี สอนลูกให้เป็นคนดีเป็นครอบครัวแบบอย่างที่ดีของสังคม

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นความโง่ที่หลงคิดไปว่าชีวิตคนคู่เป็นชีวิตที่สร้างความสุขให้ตัวเราและคนรอบข้าง

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ได้ทำหน้าที่ภรรยาที่ถูกธรรมมากขึ้นตามที่เคยได้ฟังจาก อ.หมอเขียวขยายให้ฟัง จากที่เคยชอบ/ชัง ชีวิตคู่ตอนนี้ได้ล้างความชอบชังไปได้ในระดับที่รู้สึกได้ว่ามีความผาสุกได้อย่างเบิกบานในชีวิตคู่นี้ และตั้งจิตใจว่าจะพรากเพียรลดกิเลสให้ได้มากที่สุดถ้าเป็นไปได้จะขอเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไป