โสดดีหรือมีคู่ : ชุติวรรณ แสงสำลี

น.ส. ชุติวรรณ แสงสำลี ชื่อเล่น ไหม ชื่อทางธรรม เพียรผ่องพุทธ เพศ หญิง อายุ 49 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ9 โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรม 2.9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?

การมีชีวิตคู่เป็นเรื่องที่ผู้หญิงคิดถึงและมีความกังวลว่าชาตินี้จะได้มีคู่หรือแต่งงานเปล่า พอหลังจากมีชีวิตคู่แล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ก็พบความจริงว่าตัวเองคิดผิดเพราะต้องเจอแต่สภาพ ความทุกข์ และทุกข์อีกรับโชคร้ายทุกข์หลายชั้นและบางคนหาทางออกไม่ได้ก็ต้องทนทุกข์รับสภาพต่อไปอย่างไม่มีความสุข แต่ความทรมานการเป็นโสดของเราก็ยังมีทุกข์บ้างแต่ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ค่อยคิดเรื่องชีวิตคู่มากนัก

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?

ตัดสินใจเด็ดขาดเราโชคดีที่สุดที่ได้อยู่เป็นโสดมาได้ขอลุยเข้ามาใช้ชีวิตในครอบครัวแพทย์วิถีธรรมพบว่ามีพี่น้องจิตอาสาหลายท่านละทิ้งครอบครัวไม่ได้พึ่งพาให้ความสนใจชีวิตคู่อีกต่อไปหรือบางคนมีคู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กันแบบเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน การเป็นโสดอยู่กับหมู่มิตรดีได้ง่ายได้สะดวกสบายและได้เข้าใจชีวิตของความเป็นคู่ช้าไม่ใช่แค่เรียกรูปนอกทางโลกธรรมที่หมายถึงหญิงชายมาใช้ชีวิตร่วมกัน

แต่การเป็นคู่ หมายถึง โลกกุตธรรมดับโลกียะ ความดี กับ ความชั่ว วิบากดี กับ วิบากร้าย สุขแท้ กับ สุขปลอม อิทถีภาวะ กับ ปุริสภาวะ ที่ได้พบว่าเวทนามีเกิดตามทุกข์ อ่อนแอและสู้กิเลสไม่ได้จะเป็นอิทธีภาวะอารมณ์ผู้หญิงแต่ถ้าเวทนาของจิตวิญญาณเราเข้มแข็งชนะกิเลสได้ เราจะพบสภาพปุริสภาวะอารมณ์ผู้ชาย ฉะนั้นคำว่าคู่ก็มีอยู่แล้วในตัวเองของคนทุกคนซึ่งเป็นคู่ใจจิตวิญญาณที่มีค่าและมีความสุขให้เราได้พัฒนาตนเองมากกว่าทำประโยชน์ได้สูงสุดในชีวิตนี้

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?

เข้ากลุ่มหมู่มิตรดีเป็นลาภที่ดีที่สุดโลกพากเพียรทำให้ตนเองพ้นทุกข์และช่วยเหลือ การเป็นโสดเป็นชีวิตที่ดีที่สุดในโลกเบิกบานแจ่มใสมีสุข มีชีวิตชีวาสบายที่สุดในโลกขอยืนยัน

โสดดีหรือมีคู่ : อัญชลี กุศลสถิตย์

อัญชลี กุศลสถิตย์ ( จิ๋ม, แก้วผาพลอย ) อายุ 61 ปี สมรส รู้จัก พวธ. มา 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การใช้ชีวิตตามโลกโลกีย์เชื่อว่าผู้หญิงต้องมีคู่ เพราะเห็นคนอื่นแต่งงานกันเหมือนกับว่าเป็นปกติที่ผู้หญิงได้แต่งงานแล้วสมบูรณ์ จึงเลือกที่จะมีคู่ไว้ตามแบบลิงลมอมข้าวพองเมามึนไปตามกระแสโลกีย์แต่เริ่มเห็นทุกข์แล้วว่าไม่น่าแต่งงานเลย

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อได้ฟังอาจารย์พูดเรื่อง ลาภเลว ทำให้เข้าใจทันทีว่าคนทั่วไปว่าได้คู่ได้ลูกเป็นสุขเพราะพยายามหาคู่กันแต่ชัดว่าการมีศีล 8 คือได้ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมดีก่วาศีล5 จึงเริ่มปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต เราต้องสร้างกุศลไว้เป็นเข็มทิศนำในการใช้ชีวิต

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร
เมื่อประจักษ์ใจแล้วว่าโสดดีกว่ามีคู่ จึงวางใจในความยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องครองคู่จนตายจากกัน ทำข้อตกลงกันว่าขออนุญาตออกไปสร้างกุศล เป็นจิตอาสาเพื่อสร้างกุศลพึ่งตนและช่วยคนต่อไปเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง ทุกคนต้องพึ่งความดีที่เราทำมา สุขทุกข์อยู่ที่ต้องทำมาทั้งหมด