โสดดีหรือมีคู่ : รักเย็น หน่อแก้ว

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณรักเย็น หน่อแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *