โสดดีหรือมีคู่ : ปางน้อม กล้าจน

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณ ปริศนา อิรนพไพบูลย์ ( ชื่อทางธรรม ปางน้อม กล้าจน, อายุ 64 ปี, โสด )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *