โสดดีหรือมีคู่ : มุ่ง

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณมุ่ง ( ชื่อเล่น ต้า, อายุ 40 ปี, คนคู่ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *