โสดดีหรือมีคู่ : นฤมน ยังแช่ม

นฤมน ยังแช่ม

นฤมน ยังแช่ม ชื่อเล่น:ปุ้ย เพศ:หญิงอายุ:42 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 สถานภาพ:โสดสนิท
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยู่เป็นโสดดีกว่าเรามีความเป็นอิสระสามารถทำอะไรก็ได้ ไปไหนมาไหนสะดวก เห็นชีวิตคู่ของคนรอบข้างแล้วทำให้เราไม่อยากแต่งงาน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชคดีแล้วที่ตัดสินใจอยู่เป็นโสด มีอิสระในการบำเพ็ญกับหมู่กลุ่ม มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์ อยู่กับหมู่กลุ่มทำให้เรามีพลังสู้กับกิเลสได้
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่ในศีล ศีลมั่นคงประกันภัย แรกๆเรารักษาศีล ต่อมาศีลก็รักษาเราให้ปลอดภัย อยู่อย่างพอเพียง เรียบง่าย คบมิตรดี เป็นชีวิตที่มีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก

โสดดีหรือมีคู่ : ดินแสงธรรม กล้าจน

นางสาว ดินแสงธรรม กล้าจน ชื่อเล่น ติ๊ก อายุ 44 ปี สถานะ โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรม 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ไม่อยากแต่งงาน แต่ผู้ใหญ่มักตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงาน เราก็รู้สึกไม่พอใจแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าไม่พอใจเพราะอะไร บอกเพียงว่า เราไม่อยากเจอคู่ที่นิสัยไม่ดี มันเสี่ยงที่จะทุกข์ไปตลอดชีวิต

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
อาจารย์ช่วยย้ำความมั่นใจให้รู้ว่าเราคิดถูกมาถูกทางแล้ว โชดดีมากแล้วที่ไม่ต้องไปสร้างวิบากกรรมตรงนั้น และได้รู้ว่าเราต้องล้างความชิงชังกับคนที่ยังคิดว่ามีคู่ดีตามโลกๆ

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร
ตั้งจิตมั่นว่าจะอยู่เป็นอิสระจากบุคคล และอิสระจากกิเลสอื่นๆทั้งหมดทั้งสิ้นให้ได้ในสักวันไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหรือชาติอื่นๆสืบไป ปัจจุบันยังมีความอยากเอาจากคนนั้นคนนี้อยู่บ้างก็ทุกข์หนักหนาอยู่แต่เมื่อพบอริยสัจ 4 ที่แท้จริงที่อาจารย์มาฝึกก็เชื่อมั่นว่าเราจะมีอิสระภาพแท้จริงได้อย่างแน่นอน