โสดดีหรือมีคู่ : มนภร บวรภัคภคมน

มนภร บวรภัคภคมน

มนภร บวรภัคภคมน ชื่อเล่น:ปัฑฒ์ ชื่อทางธรรม: มิ่งมนต์จันทร์ เพศ:หญิงอายุ:58 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 3 สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ (คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:3 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ ถึงจะมีความสุข
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีคู่ คือทุกข์แท้
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
เพียรพยายามทำดีให้ มากขึ้น ลดกามสัมผัสทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายให้แข็งแรง มากขึ้น