โสดดีหรือมีคู่ : พรทิพย์ เป็งคำตา

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณพรทิพย์ เป็งคำตา ( ชื่อเล่น ตุ้ม , อายุ 50 ปี , สมรส )