โสดดีหรือมีคู่ : เอมอร แซ่ลิ้ม

เอมอร แซ่ลิ้ม ( เอม, ขวัญดินไพร ) อายุ 50 ปี หย่าร้าง, รู้จัก พวธ. มา 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เห็นทุกข์จากคนคู่ของพ่อแม่แต่ก็ยังมีความเข้าใจว่ามีคู่ย่อมดีกว่าอยู่คนเดียวอย่างน้อยตอนมีอายุก็ยังมีคนช่วยดูแล จึงหลงไปมีคู่ถึงแม้นจะได้คู่ครองที่ดีแต่ก็รู้สึกถึงการขาดความอิสระ ความผูกพัน และความยึด

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดย่อมดีกว่ามีคู่แต่เมื่อมีแล้วเราก็เพิ่มอธิศีลของตนเองและทำดีที่ทำได้กับคู่ครองเพื่อลดวิบากคนคู่ของตน

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ประพฤติเป็นพรหมจรรย์ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสมควร