โสดดีหรือมีคู่ : กานดา ศักดิ์ศรชัย

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณกานดา ศักดิ์ศรชัย อายุ 71 ปี (สมรส)