โสดดีหรือมีคู่ : กัมปนาท กายรัตนา

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณกัมปนาท กายรัตนา ( ชื่อเล่น จวบ, อายุ 60 ปี, โสดสนิท, ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ )