สรุปโครงงานเก็บข้อมูลวิจัย โสดดีหรือมีคู่

อ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ที่หน้า โสดดีหรือมีคู่ : แพทย์วิถีธรรม

ที่มาและความสำคัญ

เนื้อหา : โสดดีหรือมีคู่

เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้นำองค์ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อบำบัดทุกข์จากปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ในโลกนี้ยังมีความทุกข์อีกมากมายที่สามารถทำให้ทุกข์ทรมานและทำลายชีวิตได้พอ ๆ กับทุกข์จากความเจ็บป่วยโรคภัยต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือความทุกข์จากเรื่องคู่ครอง หรือกระทั่งความทุกข์จากการอยู่เป็นโสด

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้หนึ่งที่ได้นำธรรมะในหมวดคนคู่จากพระไตรปิฎกมาแจกแจงให้เข้าใจได้ง่าย รู้ตามได้ง่าย เข้าถึงได้ง่าย จนมีผู้คนมากมายที่เปลี่ยนแปลงความคิดในเรื่องคู่ จากที่เคยเห็นผิด มาเป็นความเห็นตามทำนองครองธรรมตามหลักพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นมรดกจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ทีมงานจิตอาสาจึงเห็นความสำคัญของธรรมะในหมวดนี้และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาคทฤษฎีที่อาจารย์หมอเขียวได้พร่ำสอนและประสบการณ์จริงจากผู้ที่ได้ปฏิบัติ มาจัดหมวดหมู่รวมกันและเผยแพร่ จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้คนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น “โสดดีหรือมีคู่” จึงเป็นโครงการนำร่องในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเฉพาะทางให้เป็นหมวดหมู่และเผยแพร่ออกไป

กระบวนการเผยแพร่ : เว็บไซต์

ปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย รูปแบบของการใช้ปรับเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมาเป็นสมาร์ทโฟน แต่การค้นหาข้อมูลก็ยังเป็นไปในรูปแบบเดิม คือใช้ search engine เช่น google ในการค้นหา

ถึงแม้จะมี เครื่องมือในการค้นหาที่ดี แต่ข้อมูลก็ยังกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่ถูกรวบรวมไว้ นั่นหมายถึงผู้สนใจ ที่ทำการค้นหาจะได้รับเนื้อหาตามที่ search engine นั้น ๆ ได้บันทึกข้อมูลไว้ (index) ในโครงการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ จึงจะนำข้อมูลมารวบรวมเพื่อเผยแพร่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลที่เจาะจงมากขึ้น โดยใช้การรวบรวมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ โสดดีหรือมีคู่ : แพทย์วิถีธรรม (url : https://page.morkeaw.net/singleorcouple/)

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลโสดดีหรือมีคู่

 • ทำการจัดเก็บรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่
 • นำความรู้ของครูบาอาจารย์มารวบรวมเพื่อนำเสนอ พร้อมทั้งผลการสอน คือประสบการณ์การปฏิบัติตามของลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาในแนวทางแพทย์วิถีธรรม

สมมุติฐานงานเก็บข้อมูลโสดดีหรือมีคู่

 • หลักฐานและความรู้จากพระไตรปิฎกสามารถนำมาศึกษาเพื่อลดทุกข์ได้ ลดความอยากมีคู่ได้
 • การเผยแพร่ธรรมะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยอาจารย์หมอเขียว ลดความอยากมีคู่ได้
 • การปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด ทำให้หลุดพ้นจากความอยากมีคู่ได้
 • มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี คือองค์ประกอบที่ส่งเสริมในการชำระล้างความอยากมีคู่

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่ได้เคยฟังอาจารย์หมอเขียวบรรยายธรรมะ ในหมวด คนโสด คนคู่ ครอบครัว หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ ธรรมะหมวด คนโสด คนคู่ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น
 • สามารถศึกษาข้อมูลได้จากจุดเดียว ข้อมูลไม่กระจัดกระจาย ศึกษาที่เดียวได้ทั้งมุมปริยัติและปฏิบัติ
 • ผู้ที่ให้ข้อมูลได้ทบทวนธรรม และได้เผยแพร่ความจริงสู่สาธารณะ
 • สังคมได้ประโยชน์จากการศึกษาธรรมะที่พาพ้นทุกข์ได้จริง หลุดพ้นจากความอยาก ความหลง ความยึดในการมีคู่ได้จริง

ประวัติการดำเนินงานของโครงการ

 • 11-19 มิ.ย. 2562 เริ่มโครงงานวิจัย ในค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 25 ณ สวนป่านาบุญ 9 เริ่มจากการประชุมในส่วนงานวิชาการ และมีการนำเสนอรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์และเผยแพร่ในลักษณะ landing page คือมีหน้าเดียว แต่จะมีเนื้อหาในหมวดหมู่นั้น ๆ รวมทั้งไว้ทั้งหมด ในค่ายนี้ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์ ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “โสดดีหรือมีคู่” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่เคยฟังอาจารย์หมอเขียวบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับ “โสดดีหรือมีคู่” โดยเก็บข้อมูลเอกสารได้ประมาณ 50 คน และงานสัมภาษณ์ อีกประมาณ 40 คน ต่อมาได้พัฒนาการเก็บข้อมูลผ่าน google form เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อความสะดวก และลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
 • 27 มิ.ย.2562 เริ่มพัฒนาและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์  โสดดีหรือมีคู่
 • 19-24 ก.ค 2562 ในค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 26 ศาลีอโศก ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพิ่มติมอีกประมาณ 20 ตัวอย่าง
 • 26 ต.ค.- 3 พ.ย. 2562 ในค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ 27 สวนป่านาบุญ 1 มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมบางส่วน และสร้างรายการขึ้นมาใหม่ ในแนวคิด “วิธีปล่อยวางความรัก” ซึ่งเป็นงานทดลอง เพื่อศึกษา แนวคิดของจิตอาสาและผู้ที่ศรัทธาในแนวทางแพทย์วิถีธรรม ในเรื่องโสดดีหรือมีคู่ ให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • 14 พ.ย. 2562 ผลงานชิ้นแรกของวิธีปล่อยวางความรักได้เริ่มเผยแพร่ และจนถึงตอนนี้ผลงานในส่วนแรกได้เผยแพร่งานสัมภาษณ์ไป 62 ตัวอย่าง พร้อมกับข้อมูลประกอบอื่น ๆ เช่น การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องคนโสดคนคู่ โดยอาจารย์หมอเขียว และครูบาอาจารย์ท่านอื่น ที่มีคำสอนไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลโครงการวิจัย โสดดีหรือมีคู่

มีงานสัมภาษณ์

 1. n/a

กรอกแบบสอบถาม

 1. n/a