คบและเคารพมิตรดี : กานต์ธนศักดิ์ เสวาวงค์ – รัตนาฉัตร์ เสนาวงค์