คบและเคารพมิตรดี : ชุมพล ยอดสะเทิน

มันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะปฏิบัติธรรมเพียงคนเดียว