โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 51-66


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 51-66 ดังนี้

 1. วณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา
 2. วันยา เรียนจันทร์
 3. รจรินทร์ อักขะโคตร
 4. ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์
 5. ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล
 6. นวลนภา ยุคันตพรพงษ์
 7. สำรวม แก้วแกมจันทร์
 8. จิตรา พรหมโคตร
 9. จิราภรณ์ ทองคู่
 10. ฐิติมา ใหม่สมเด็จ
 11. ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์
 12. แก่นศีล กล้าจน
 13. ชุติวรรณ แสงสำลี
 14. สำรวย เดชดี
 15. สุวรรณา ทิพวรรณ
 16. แสงอรุณ สังคมศิลป์

51.วณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา

นางวณิชชา จันทร์จรัสวัฒนาชื่อเล่น เล็กมหาชัย ชื่อทางธรรม ใยใบบุญ เพศ หญิง อายุ 61 ปี สมรส แต่งงานมีบุตร 3 คน หญิง 1 คน ชาย 2 คน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นว่าอยากมีครอบครัว แต่งงานมีลูก แล้วชีวิตจะสมบูรณ์ มีความสุขอย่างแท้จริง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังพบแพทย์วิถีธรรมได้บำเพ็ญบุญเข้าจิตอาสา ถือศีล เรียนธรรมะกับสัตบุรุษอาจารย์หมอเขียวทำให้รู้ว่าใช้หนี้กันไปเข้าใจเรื่องกรรม อยู่กันแบบพรหม เป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้องกันไป
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
บำเพ็ญบุญ ตั้งศีล คบและเคารพมิตรดีไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ

52.วันยา เรียนจันทร์

นาง วันยา เรียนจันทร์ ชื่อเล่น อี๊ด ชื่อทางธรรม วันแสงพุทธ เพศ หญิง อายุ 43 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3 ปี 8 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดไม่มีคนคอยดูแล แต่งงานน่าจะดีกว่า มีคู่ชีวิตสร้างครอบครัวน่าจะดีกว่า มีความอบอุ่นกว่า มีลูกไว้สืบสกุล
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อได้แต่งงานแล้ว ได้ฟังธรรมโสดดีหรือมีคู่เข้าใจสัจจะชัดเลย ชัดมาก ถ้าเลือกเกิดชาติหน้าฉันใดขอตั้งจิตเป็นโสด
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ถือ ศีล ลด ละ เลิก เรื่องคนคู่ แต่ก็ยอมรับวิบากคนคู่ถ้าจะต้องทำหน้าที่ภรรยาถือโอกาสดูสภาวะชอบ-ชัง ในจิตว่ามีการพัฒนาขึ้นหรือแย่ลง

53.รจรินทร์ อักขะโคตร

นางสาว รจรินทร์ อักขะโคตร ชื่อเล่น กิ๊บ ชื่อทางธรรม ขวัญชวนไพร เพศ หญิง อายุ 37 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปี กว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็เห็นคนอื่นมีแฟน ก็อยากมีแฟนดีๆ มีครอบครัว มีลูกที่น่ารัก อยากได้แฟนรวยๆ สูง หน้าตาดีหน่อยหรือพอดูได้ ไม่อ้วนด้วย มีเราคนเดียว แต่ไฝ่หาที่ได้มา ที่คบหาไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้เลย มีแฟนก็เจ้าชู้ กินเหล้า เมายาเลี้ยงเพื่อนฝูงมากเกิน กิ๊บจึงพบแต่ความทุกข์ ทุกข์มาก จึงฝืนใจเลิกเขาแล้วโสดจนทุกวันนี้ค่ะ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ความคิดเปลี่ยนพบผู้ชายแล้วตั้งจิตโสดทุกภพทุกชาติไป เน้นการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดคือพรหมจรรย์จะพ้นทุกข์ได้เร็วเป้าหมายสู่พระอรหันต์ค่ะ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งอธิศีล ตั้งจิตจะเป็นโสดทุกชาติไปแม้มีเรื่องผู้ชายเข้ามาให้กิเลสกบดานใจจิตตื่นขึ้นมา แต่กิ๊บก็สู้ไม่ถอยประกาศบอกหมู่กลุ่มหลายรอบแล้วว่าเรามีเรื่องนี้อยู่เพื่อเปิดเผย ฆ่ากิเลสที่แอบซ่อน รวมทั้งรวมปัญญากับอาจารย์หมอเขียวท่านสมณะและพี่น้องเรา เพื่อล้างกิเลสเรื่องคนคู่ค่ะ

54.ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์

ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์ ชื่อเล่น แหงว ชื่อทางธรรม ป่านแก้ว เพศ หญิง สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักแพทย์วิถีธรรม 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นโสดดีกว่ามีอิสระภาพเป็นของเรา จะทำอะไรก็ตัดสินใจคนเดียวไม่ต้องกังวลใครได้ทำประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นช่วยเพื่อนๆได้หลากหลาย
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การเป็นโสดก็ดีอยู่เหมือนเดิม การที่เราหลงผิดไปมีคู่ก็ต้องทำให้เราระมัดระวังในการอยู่ร่วมกับคู่ของเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้อภัยมีเมตตาซึ่งกันและกัน พากันมาหาหมู่มิตรที่ดีก็จะทำให้คู่ครองของเรามีสัมมาฐิถิมากยิ่งขึ้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พยายามให้คู่ของเรามีสมาธิดีมากยิ่งๆ ขึ้นโดยทำที่ตัวเราก่อนตามที่อาจารย์สอนให้ดียิ่งๆขึ้น จนเขาเห็นแล้วก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อย่าห่างหมู่มิตรดีและเราจะไม่ตกร่วงแน่นอน

55.ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล

นางประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล ชื่อเล่น ง้อ เพศ หญิงอายุ 60 ปี คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นโสดหรือมีคู่เป็นเรื่องธรรมชาติปกติทั่วไปของคน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดีกว่า มีคู่ก็อยู่แบบพรหมจรรย์ เป็นเพื่อนกัน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งศีลรักษาพรหมจรรย์ต่อไป

56.นวลนภา ยุคันตพรพงษ์

นางสาวนวลนภา ยุคันตพรพงษ์ชื่อเล่น จิ๋ว ชื่อทางธรรม เย็นน้อมพุทธ เพศ หญิง อายุ 53 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 โสด เคยแต่งงานแต่ไม่จดทะเบียน 10 ปี รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าแต่งงานดีกว่าจะได้มีคนดูแลบั้นปลายชีวิต
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดดีกว่ามีคู่เป็นไหนๆ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ความเจริญทางธรรมมีไว้มากกว่าสำหรับคนโสด

57.สำรวม แก้วแกมจันทร์

นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ ชื่อเล่น ป้ารวม ชื่อทางธรรม ศีลสำนึก เพศ หญิง อายุ 65 ปี หม้าย (สามีเสียชีวิต 22 ปี) รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี ย่างเข้าปีที่ 8

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าคนมีคู่เป็นธรรมชาติของคนและสัตว์อื่นทั่วไป คนครองความเป็นโสดนั้นผิดธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ฟังธรรมจากอาจารย์หมอเกิดความรู้เข้าใจแล้วว่า การเกิดเป็นทุกข์คนคู่ เป็นลาภเลวที่ผู้ชายผู้หญิงหลงคิดผิดว่าเป็นสุขจริงๆแล้ว นั้นเป็นสุขปลอม สุขลวง เพราะชีวิตคือเดี่ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้ายมีแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่มีวันจบสิ้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวขอบอกว่า ของคุณสิ่งที่ดีๆชั่วๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคู่ เป็นบทเรียนชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อปวงชนได้มากขึ้นๆตามลำดับ ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร ไม่ต้องทุกข์กับอะไรเพราะสุดท้ายเราก็ไม่ต้องเอาอะไร คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ประคับประคองให้มีความผาสุขเพิ่มขึ้น คนโสดโชดดีที่สุดแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่

58.จิตรา พรหมโคตร

นางจิตรา พรหมโคตร ชื่อเล่น ตาลพบุรี ชื่อทางธรรม มั่นแก่นพุทธ เพศ หญิง อายุ 59 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปี 6 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ดีเพื่อจะไว้พึ่งพาอาศัยดูแลเราเมื่อยามเดือดร้อน ต้องการความสุข ความปลอดภัย
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ถือว่าเป็นลาภเลว เป็นความทุกข์ที่จะต้องกลับมาชดใช้ในผลการกระทำที่ตนเองทำมา
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติศีล 5 ด้วยการตั้งสติ ลด ละ เลิก เนื้อสัตว์ ลดการเสพกามของคนคู่ เลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น

59.จิราภรณ์ ทองคู่

นางจิราภรณ์ ทองคู่ ชื่อเล่น จิ ชื่อทางธรรม น้ำไพรศีล เพศ หญิง อายุ 65 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ8 คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักแพทย์วิถีธรรม 5 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรม 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ดีจะได้มีเพื่อน มีลูก มีครอบครัว พอมีคู่แล้วก็ได้ครอบครัวที่อบอุ่น สามีเป็นคนดีไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเหล้า ลูกก็มีงานทำเป็นหลักฐาน พอลูกแต่งงานก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้หนักใจ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดดีกว่ามีคู่เพราะการมีคู่ก็ต้องมีลูก ทำให้เกิดห่วงๆลูก ห่วงคู่ไปเสียทุกเรื่อง ห่วงทั้งด้านจิตใจ ร่างกายและเหตุการณ์ที่จะเกิดในแต่ละวันแต่พอมาพบแพทย์วิถีธรรมแล้ว เราเชื่อเรื่องกรรม อะไรจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอยู่กับวิบากของแต่ละคนที่ทำมาเราก็หมดห่วง
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เราเชื่อว่าโสดที่ดีจะต้องอยู่เป็นเพื่อน เป็นมิตรดูแลกันไปตามอัตภาพช่วยเหลือกันทำกิจ

60.ฐิติมา ใหม่สมเด็จ

นางสาวฐิติมา ใหม่สมเด็จ ชื่อเล่น ตา ชื่อทางธรรม บุญบากบั่น เพศ หญิง อายุ 61 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 อดีตคู่ ปัจจุบันโสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ซิดี ดูดี ในสังคม ถ้ามีคนมาชอบเป็นแฟนก็ดีมีเพื่อนไว้ดูแลกันช่วยเหลือกันทำมาหากินสร้างฐานะไปไหนก็ไปด้วยกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ฝักใฝ่ในกามเมถุน เศร้าหมอง เป็นลาภเลวมีวิบาก เปลี่ยนจิตตั้งศีลถือพรหมจรรย์เข้าปีที่ 9 แล้วเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
1. ตั้งศีล ถือพรหมจรรย์
2. ปฏิบัติกับหมู่กลุ่ม

61.ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์

นาย ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ ชื่อเล่น วิทย์ ชื่อทางธรรม แม่นแก่นพุทธ เพศ ชาย อายุ 63 ปี หย่าร้าง(แยกกันอยู่) รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ได้เห็นชีวิตคู่ของพ่อแม่ที่ช่วยเหลือกันเข้าใจกันในยามทุกข์ยาก ท่านมีจิตใจงามตั้งแต่เด็กจนโตผมยังไม่เคยเห็นท่านทะเลาะกันเลยขยันหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ได้เห็นรู้สิ่งที่เห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่รู้เห็นคิดว่าได้เพื่อนคู่คิดช่วยกันสร้างครอบครัวตรงกันข้ามเราเป็นคนคิดทำนำคนเดียวทำให้เห็นทุกข์ได้เร็วโชดดีที่มีเทวดาคอยช่วยหนักเป็นเบาร้ายกายเป็นดีเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ได้ตั้งจิตและเพียรพยายามรู้เห็นโทษภัยของชีวิตคู่มีแต่การหึง หวง เป็นเจ้าของ ใจคับแคบ สู้อยู่เป็นโสดไม่เบียดเบียนกันช่วยกันแบบเพื่อน ช่วยเพื่อนพึ่งตนเป็นหลัก

62.แก่นศีล กล้าจน

นายแก่นศีล กล้าจน ชื่อเล่น เล็ก อายุ 50 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ1 โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรม 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าเป็นมีคู่ดีกว่าเป็นโสด เพราะตนเองมีคู่ มีแฟน อยู่ด้วยกันแต่ละท่านก็อยู่ด้วยกัน 7 ปีบ้าง 5 ปีบ้าง 10 ปีบ้าง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
คิดไม่ออกแต่ได้ทำคืออยู่แบบไม่มีคู่ จึงรู้ได้ว่า ไม่มีคู่นั้นเป็นความอิสระเสรี ชีวิตมีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นชีวิตที่ลดกิเลสได้อย่างรวดเร็วเป็นทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เรียนรู้จากความจริงของชีวิตคู่ คือ ทุกข์ และวิบากร้าย เห็นได้ชัดเจนเมื่อเราเลิกมีคู่ จึงสามารถเห็นสภาพทั้ง2ด้านนั้นได้ดีว่าสภาพทุกข์ของการมีคู่กับสภาพไม่ทุกข์ของการไม่มีคู่ สภาพแบบไหนที่เมื่อสามารถเลือกได้ก็เลือกสภาพนั้น โดยไม่ขัดแย้ง ไม่เบียดเบียน ไม่ก่อให้เกิดพยาบาท ชิงชังกัน ยังดำรงค์ความเป็นมิตรดีต่อกันได้ก็เห็นว่าโสดดีที่สุดสำหรับการเพ่งเพียรเพื่อบรรลุธรรม

63.ชุติวรรณ แสงสำลี

นส. ชุติวรรณ แสงสำลีชื่อเล่น ไหม ชื่อทางธรรม เพียรผ่องพุทธ เพศ หญิง อายุ 49 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ9 โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรม 2.9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีชีวิตคู่เป็นเรื่องที่ผู้หญิงคิดถึงและมีความกังวลว่าชาตินี้จะได้มีคู่หรือแต่งงานเปล่า พอหลังจากมีชีวิตคู่แล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ก็พบความจริงว่าตัวเองคิดผิดเพราะต้องเจอแต่สภาพ ความทุกข์ และทุกข์อีกรับโชคร้ายทุกข์หลายชั้นและบางคนหาทางออกไม่ได้ก็ต้องทนทุกข์รับสภาพต่อไปอย่างไม่มีความสุข แต่ความทรมานการเป็นโสดของเราก็ยังมีทุกข์บ้างแต่ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ค่อยคิดเรื่องชีวิตคู่มากนัก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ตัดสินใจเด็ดขาดเราโชคดีที่สุดที่ได้อยู่เป็นโสดมาได้ขอลุยเข้ามาใช้ชีวิตในครอบครัวแพทย์วิถีธรรมพบว่ามีพี่น้องจิตอาสาหลายท่านละทิ้งครอบครัวไม่ได้พึ่งพาให้ความสนใจชีวิตคู่อีกต่อไปหรือบางคนมีคู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กันแบบเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน การเป็นโสดอยู่กับหมู่มิตรดีได้ง่ายได้สะดวกสบายและได้เข้าใจชีวิตของความเป็นคู่ช้าไม่ใช่แค่เรียกรูปนอกทางโลกธรรมที่หมายถึงหญิงชายมาใช้ชีวิตร่วมกัน
แต่การเป็นคู่ หมายถึง โลกกุตธรรมดับโลกียะ ความดี กับ ความชั่ว วิบากดี กับ วิบากร้าย สุขแท้ กับ สุขปลอม อิทธีภาวะ กับ ปุริสภาวะ ที่ได้พบว่าเวทนามีเกิดตามทุกข์ อ่อนแอและสู้กิเลสไม่ได้จะเป็นอิทธีภาวะอารมณ์ผู้หญิงแต่ถ้าเวทนาของจิตวิญญาณเราเข้มแข็งชนะกิเลสได้ เราจะพบสภาพปุริสภาวะอารมณ์ผู้ชาย ฉะนั้นคำว่าคู่ก็มีอยู่แล้วในตัวเองของคนทุกคนซึ่งเป็นคู่ใจจิตวิญญาณที่มีค่าและมีความสุขให้เราได้พัฒนาตนเองมากกว่าทำประโยชน์ได้สูงสุดในชีวิตนี้
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เข้ากลุ่มหมู่มิตรดีเป็นลาภที่ดีที่สุดโลกพากเพียรทำให้ตนเองพ้นทุกข์และช่วยเหลือ การเป็นโสดเป็นชีวิตที่ดีที่สุดในโลกเบิกบานแจ่มใสมีสุข มีชีวิตชีวาสบายที่สุดในโลกขอยืนยัน

64.สำรวย เดชดี

นส. สำรวย เดชดีชื่อเล่น ศรีเรือน ชื่อทางธรรม รักศีล เพศ หญิง อายุ 63 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรม 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เราอยู่เป็นโสดดีกว่าเราเลือกเดินทางของเราเองได้ไม่ต้องมีใครมาบังคับเราให้อยู่ในความคิดของเขา ไม่อยากมีหนี้เขาหาหนี้มาให้เราไม่อยากต้องไปดูแลคนไม่ดีด้วยความจำใจ เราดูคนอื่นที่มีคู่เป็นครูมีแต่ทุกข์ ทุกข์ๆและทุกข์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด กรรมใครทางมันเถอะ มันให้กันไม่ได้กรรม ตัดเวรตัดกรรมได้ตัด ห่างก็ห่าง แต่ถ้าจำเป็นต้องอยู่ต้องเป็นต้องมีต้องรับรู้เราเคยทำมา
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ไม่ว่าก่อนพบหรือหลังพบแพทย์วิถีธรรมความคิดเห็นที่จะมีครอบครัวไม่มีแต่ถ้าเรามีครอบครัวที่รวบรวมกันอยู่อย่างมีความสุขเป็นมิติดีที่สุดแล้วช่วยเหลือกันไม่เห็นแก่ตัวทั้ง 2 คน ทุกคนถือพี่น้องเราหมด ญาติเราหมด แล้วเราจะทำร้ายทำลายกันทำไมทำให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยใจไร้ทุกข์ มีความสุขกับการให้อภัยกัน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
1. ดำรงค์ตนให้อยู่ในศีลธรรม (อย่าอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเรา)
2. คบมิตรดี โดยมีพ่อแม่ พระพุทธเจ้า พ่อครู ครู หมอ และเพื่อนกัลยามิตรที่มีสัมมาทิฐิพร้อมกับการเคารพศัตรูดีในการที่จะไม่ทำสิ่งชั่วและจะทำสิ่งดีร่วมกันไป ทำดีเรื่อยไป อยู่อย่างพ่อแม่พี่น้องดีกว่า 1.สุขกว่ามีรักเป็นกองจะแลเหลี่ยวมองอะไรๆ 2. สดสวยดูโลกสดใสไม่ต้องมีใครกวนใจกวนตัว 3. สุขกว่ามีชายพนอมาเคลียเค้าคลอมาคอยพันพัว 4. มีรักดีมักปวดหัวอย่าเลยฉันกลัวฉันกลัวจริงๆ 5. ชีวิตคู่ดีอย่างไรเห็นคบไม่ผู้ชายหรือผู้หญิง 6. พลาดรักฟ้าปืนมายิงล้มลงนอนกลิ้งด้าวดิ้นชีวิต 7. สุขกว่าอะไรเราท่องเที่ยวไปในโลกเสรี 8. ชีวิตเกิดมาทั้งที 9. จะมีผู้ชายเป็นเจ้าทำไมเราเป็นเจ้าของกรรมของเราเอง

65.สุวรรณา ทิพวรรณ

น.ส สุวรรณา ทิพวรรณ ชื่อเล่น อร ชื่อทางธรรม ร้อยเรือนธรรม เพศ หญิง อายุ 53 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ9 หย่าร้าง รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร
ก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรมก็ได้ทราบว่า การเป็นโสดเป็นสุข อิสระอย่างยิ่ง เนื่องจากแต่งงานได้พบกับความพลัดพลาดในครอบครัวไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวตนเองดูแลตนเองมาตลอดเมื่อมีคู่อยู่ต้องบริการให้ตลอดจนเกิดความเบื่อหน่าย หลังพบธรรมะว่าการมีคู่นั้นลำบากหนักหนา
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อพบแพทย์วิถีธรรมมีความต้องการออกจากคนคู่และออกจากกามเมถุนจากท่านอาจารย์หมอเขียวสอนเรื่องโสดดีหรือมีคู่และได้ทำสื่อให้คู่ได้ศึกษาเพื่อลดละเลิกกามเมถุน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
มีการตั้งจิตว่าจะไม่มีคู่อีกแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์

66.แสงอรุณ สังคมศิลป์

นางสาวแสงอรุณ สังคมศิลป์ ชื่อเล่น ต้นหลิว เพศ หญิง อายุ 37 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ1 คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร
แต่งงานคือการหาคนดี ๆ มาอยู่ด้วยกัน มาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดูแลกันยามเจ็บป่วย แก่เฒ่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การแต่งงานแท้ที่จริง เราไม่ได้รักเขา เรารักตัวเอง อยากให้เขาทำให้ได้ดั่งใจเรา พอเขาทำไม้ได้ดั่งใจเราก็เป็นทุกข์
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
แต่งงานก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรม เมื่อได้ฟังธรรมะจากอาจารย์ ก็ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กับพ่อบ้าน อยู่กันแบบเพื่อน ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาทำอย่างเรา แม้เราจะทำสิ่งดี เขาจะทำหรือไม่ก็ได้ เขาทำดีก็เป็นกุศลของเขา เขาทำไม่ดีก็อกุศลของเขา หน้าที่เราตอนนี้คือพากเพียรลดละเลิกกิเลสให้ได้ วันหนึ่งหากเราทำได้จริง ก็จะเป็นพลังแม่เหล็กดึงเขามาทำสิ่งดีแบบโลกุตระ ไม่ชาตินนี้ก็ชาติหน้าหรือชาติอื่น ๆ สืบไป

โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 41-50


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 41-50 ดังนี้

 1. มัณฑณา แก้วแท้
 2. มณี เสือเล็ก
 3. พิสัย ทองประจักษ์
 4. บุญเรือน เอี่ยมสำอางค์
 5. สุพร สุดงาม
 6. กาญจณา วัฒนกุลจรัส
 7. สันห์สิตา อินทร์วิเศษ
 8. พิมพัลดา นันทโชคชัยอนันต์
 9. บุษกร กุลมาตย์
 10. อรทัย สิงหคำ

41.มัณฑณา แก้วแท้

นางสาวมัณฑณา แก้วแท้ ชื่อเล่น มัณฑ์ ชื่อทางธรรม น้ำเพชรฟ้า เพศ หญิง อายุ 56 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 2 โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 12 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมเรื่องโสดดีหรือมีคู่มาก่อนหน้านั้นแล้ว

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ทุกครอบครัวอยู่รวมตัวกันมีคู่ ความปกติของสังคมเหนี่ยวนำให้มีคู่ แต่ละคู่ส่วนใหญ่วุ่นวาย เหนื่อย ทุกข์ สุข สลับ เริ่มปฏิบัติธรรมช่วงทำงานใหม่ๆรู้สึกอิสระแต่ยังอยู่ในหมู่กลุ่มที่เหนี่ยวนำกันได้กว่าคงเป็นโสดดีกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชดดีสุดๆ มีความชัดเจนในการตัดสินใจว่าคิดถูกจริงๆกับการใช้ชีวิตสันโดษหมดวิบาก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เจริญในศีล ปฏิบัติพรหมจรรย์อย่างผาสุกหาความเจริญทางจิตวิญญาณตามลำดับเพราะเจอแนวทางที่ตามหา

42.มณี เสือเล็ก

มณี เสือเล็ก ชื่อเล่น มณี ชื่อทางธรรม ป่าบุญเพ็ญ เพศ หญิง อายุ 57 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยากมีแฟน คอยว่าจะมีใครสักคนที่รักและจริงใจพร้อมเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข ดูแลกันและกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชดดี ที่ไม่มีวิบากเรื่องนี้ ไม่งั้นไม่รู้จะทุกข์และซวยในรูปแบบไหนบ้าง
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ในส่วนของตัวเองคือการไม่ยึด เพราะการไปเกาะเรื่องผูกพันธ์กับใครอาจทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางใจได้ซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุกข์ไม่ใช่แต่เพียงเพื่อนต่างเพศ แม้กระทั่งเพศเดียวกัน ความทุกข์ก็เหมือนกัน ความรักต้องก้าวผ่านไปสู่ความรักเช่น พระโพธิ์สัตว์ที่รักมนุษยชาติ

43.พิสัย ทองประจักษ์

ร.ต. พิสัย ทองประจักษ์ ชื่อเล่น ลุงตุ๋ย ชื่อทางธรรม ถ้อยธรรม เพศ ชาย อายุ 73 ปี สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่ครองตามชีวิตของมนุษย์โลกนี้เพื่อสืบพันธ์ไว้ดำรงค์เผ่าพันธ์ตามยุคสืบต่อๆมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลาน เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อสร้างครอบครัว มีคู่ครองก็จะสะสมกิเลสความทุกข์โดยไม่รู้ความจริง ไม่มีคู่จะมีแต่ สุข สงบ ตามสภาวะ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ได้มองเห็นและรู้ว่าการเป็นโสดดีกว่ามีคู่ครอง มีคู่ครองมีแต่กิเลส ทุกข์ ชั่ว กลัว เข้ามาแล้วโกหกตนเองว่ามีความสุขมากแต่ที่จริงแล้วทุกข์มากกว่าสุข เป็นโสดดีไม่ต้องทุกข์ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เมื่อได้รับและได้เปรียบเทียบก็จะสรุปได้ว่า
1. มีคู่ครอง มีแต่ทุกข์ ทุกข์ และทุกข์
2. ไม่มีคู่ มีแต่สุข สุข และสุข ตลอดไป
หมายเหตุ ปัจจุบันก็อยู่ดูแลกันไปจนกว่าจะตายจากกันด้วยการสร้างกุศลที่ดีต่อกันอย่างเข้าใจต่อกัน

44.บุญเรือน เอี่ยมสำอางค์

นางบุญเรือน เอี่ยมสำอางค์ชื่อเล่น แดง เพศ หญิง อายุ 75 ปี หม้าย รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 11 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่หรือไม่มีคู่ได้ทั้ง 2 อย่าง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความเห็นเรื่องโสดดีหรือมีคู่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้
-การเป็นโสดทำให้อิสระในการดำรงชีวิตจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบาย หรือมีคู่ไปไหนมาไหนจะได้มีเพื่อนร่วมด้วยก็ดีทั้ง 2 อย่าง
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การปฏิบัติเพื่อดำรงค์ความคิดเรื่องโสดดีหรือมีคู่ดังนั้นเราจะต้องมีสติ มีศีล มีความอดทน รอคอยให้อภัยทำดีไปเรื่อย ใจเย็นข้ามชาติ มีความผาสุกและเบิกบาน

45.สุพร สุดงาม

พร สุดงาม ชื่อเล่น หงา ชื่อทางธรรม ธรรมบำเพ็ญ เพศ หญิง อายุ 50 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เคยคิดว่าการเป็นโสดดีเพราะเคยอ่านสารอโศก พบคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคนโสดเป็นบัณฑิต แต่บางครั้งก็มีกระแสทางโลกเหนี่ยวนำบ้างแต่ไม่แรงจนถึงขั้นไปคู่ครองเพราะคิดว่าการมีคู่ครองต้องลำบากดูแลครอบครัวของตนและต้องเพิ่มภาระดูแลครอบครัวของคู่ครอง และเห็นโทษภัยความรักจากเพื่อนๆและญาติพี่น้อง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งเกิดความมั่นใจ ในความเห็นโสดดีเพราะได้เห็นวิบากดีจากการเป็นโสดว่าทำให้สุขกาย สบายใจ ลดทุกข์ ลดภาระกิจที่ไม่จำเป็น ลดความเครียด โดยได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากการฟังธรรมะที่อาจารย์บรรยายว่าการมีคู่ลำบากเหมือนการเดินทางไปต่างเมืองด้วยเข่า ซึ่งมีความทุกข์ยากลำบากมาก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งใจอยู่เป็นโสดตลอดชีวิต การปฏิบัติโดยไม่คลุกคลีกับเพศตรงข้ามหรือสนิทสนมด้วย มีการพูดคุยเท่าที่จำเป็นหรือเกิดประโยชน์ต่องานเท่านั้น มีการฟังธรรมสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถมีการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง พยายามเข้าหาหมู่มิตรสังคมสิ่งแวดล้อมดีเพื่อให้เกิดความเจริญในทางธรรม

46.กาญจณา วัฒนกุลจรัส

กาญจณา วัฒนกุลจรัส ชื่อเล่น เล็ก หญิง อายุ 64 ปี สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 11 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่เป็นทุกข์มากเมื่อเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันจะมีพลังลบที่ต่อต้านกันตลอดเวลา ถ้าเราไม่มีธรรมที่จะหาข้อสรุปกันได้ ตอนที่เราไม่มีธรรมเราก็จะเอาชนะกันทำให้เกิดความทุกข์มากแต่เมื่อเวลาที่มีความคิดเห็นตรงกันชีวิตก็มีความสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทั้งสองกรณีมีผลต่อลูกซึ่งจะเป็นวิบากที่เราจะต้องรับต่อไปอีกในอนาคตถ้าเราเป็นตัวอย่างและสั่งสอนให้เขาหรือสิ่งที่เขาเห็นเราประพฤติต่อกันทุกวัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อได้รับธรรมจากอาจารย์แล้วทำให้เรามองเห็นสัจจะธรรมมากขึ้น การปฏิบัติต่อคู่ครองของเราก็เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงแรกปัญหาจะกระทบกระทั่งกันบ้างจากคู่ครองมีมากและแรงกว่าเดิมเพราะเขาคาดว่าเราจะปฏิบัติเหมือนเดิม เมื่อปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเค้าก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขี้นทำให้เราเฉยชาแต่เมื่อเค้าก็ค่อยๆซึมซับจากพฤติกรรมของเราและทำให้เข้าใจธรรมะมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเรา
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การเป็นโสดที่ดี การมีคู่ก็ดี อยู่ที่การเข้าใจธรรมและสามารถนำมาปรับใช้กับครอบครัวในกรณีมีคู่และสหาย เพื่อน พี่ น้อง ญาติๆ สำหรับคนที่เป็นโสด ถ้าครอบครัวและคนรอบข้างเรามีธรรมและสามารถปฏิบัติธรรมได้ตามที่เรียนรู้มา ชีวิตก็จะมีความทุกข์น้อยและมีความผาสุกมากขึ้น

47.สันห์สิตา อินทร์วิเศษ

นางสาว สันห์สิตา อินทร์วิเศษ ชื่อเล่น แหม่ม เพศ หญิง อายุ 49 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นโสด สามารถใช้ชีวิตอิสระในการศึกษาเรียนรู้การไปร่วมกับหมู่กลุ่ม มีความคล่องตัว เบาใจ กว่าภาระของผู้ใช้ชีวิตคู่ซึ่งมีภาระ การสร้างความเข้าใจความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ความไม่เคารพ หรืออภัยในความเห็นต่าง ปัญหาครอบครัวอาจเป็นปัญหาสังคมเพิ่มขี้น
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีความกระจ่างขึ้น ว่าชีวิตเป็นโสดนั้นจิตเบิกบานยิ่งขึ้น เป็นผู้มีบารมี มีโอกาสในการพากเพียรสู่การบรรลุธรรมได้ยิ่งกว่าผู้เลือกชีวิตคู่ซึ่งมีบ่วงแห่งกรรมเพิ่มตามมาอีกหลากหลายมิติต้องใช้ปัญหายิ่งในการใช้ชีวิต ชีวิตคู่เป็นการก่อเวรก่ออภัย หลงเสพสู่เป็นทุกข์ สูญเสียพลังยิ่งขึ้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ชีวิตคู่ส่วนใหญ่เป็นการสร้างศัตรูจากการเลี้ยงกิเลสให้โตฤทธิ์แรงหากผู้ใช้ชีวิตคู่ มีอริยศีลเสมอกัน ขวนขวายพากเพียรใช้ชีวิตประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน ขยันบำเพ็ญบารมีร่วมกับหมู่มิตรดี เคารพมิตรดี ไม่เพ่งโทษใครทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ ทบทวนธรรมเสมอ ชีวิตคู่สามารถจะบรรลุธรรมได้เช่นกัน

48.พิมพัลดา นันทโชคชัยอนันต์

ชีพิมพัลดา นันทโชคชัยอนันต์ ชื่อเล่น ชีต้า เพศ หญิง อายุ 56 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 เคยมีคู่ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เห็นจริงตามหลักพระสัจจะธรรมว่า มีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั้นค่ะ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งตอกย้ำในเรื่องอย่างไรโสดต้องดีกว่ามีคู่อย่างแน่นอนค่ะ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตอนนี้ด้วยการดำรงความคิด เช่นนั้นจึงได้บวชเพื่อการปริวิเวก ออกจากกามทุกมิติค่ะ

49.บุษกร กุลมาตย์

นางบุษกร กุลมาตย์ ชื่อเล่น อัชย์ ชื่อทางธรรม ฟางฝน กุลมาตย์ เพศ หญิง อายุ 57 ปี สมรส ถือศีล 8 มาร่วม 8 ปีและแยกกันอยู่ เรามาอยู่ชุมชนผู้ปฏิบัติธรรม ส่วนสามีอยู่บ้าน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วและมีความชัดเจนว่าการเป็นคนโสดนั้นดีกว่าเป็นคนคู่ เพราะประการแรก อย่างเป็นคนโสดก็ไม่ต้องมีความทุกข์จากการอยู่ร่วมกันกับคู่ซึ่งแน่นอนว่ามีความเห็นต่างกัน ชีวิตเป็นอิสระสามารถใช้เวลาเสียสละทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปกับคนในวงแคบเฉพาะคู่หรือคนในครอบครัวเท่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งชัดเจนมากขึ้นกว่าชีวิตโสดเป็นชีวิตที่ประเสริฐอย่างยิ่ง เพราะมีโอกาสมีเวลาที่จะบำเพ็ญกุศล เสียเวลา และทำสิ่งดีงามให้กับโลกได้มากกว่าคนคู่สามารถใช้ชีวิตให้มีคุณค่าต่อโลกด้วยการให้ความรัก ความช่วยเหลือและแบ่งปันได้มากกว่าที่สำคัญมันเป็นโอกาสดีที่จะฝึกฝนลดละกิเลสและบรรลุธรรมได้มากกว่าคนคู่ซึ่งมีสัมภาระวิบากมากกว่า
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
หลังจากเริ่มปฏิบัติธรรมก็ตั้งใจถือศีล 5 ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อทำได้แล้วก็เริ่มขยับถือศีล 8 กินอาหารมื้อเดียวและมาช่วยงานหมู่ปฏิบัติธรรมเป็นระยะและพยายามสร้างความเข้าใจกับครอบครัวซึ่งโชดดีว่าไม่มีลูกจึงไม่ลำบากในการพรากออกจากครอบครัวเมื่อปฏิบัติตัวได้ดีระดับหนึ่งก็ขอออกจากครอบครัวจึงมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นมีเวลาเสียสละทำงานเพื่อแบ่งปันให้สังคมเต็มทิ่ ที่สำคัญจากการฝึกลดละกิเลสของเราอย่างมั่นคง จึงทำให้ครอบครัวมั่นใจว่า เราไปสู่เส้นทางที่ดี ที่เจริญ ทำให้ไม่เกิดปัญหากับครอบครัว เขาเข้าใจและเห็นว่าเราได้ใช้ชีวิตที่มีคุณค่า เพียงแต่เขายังทำไม่ได้เท่านั้น ทุกวันนี้แม้ยังไม่ได้หย่ากัน แต่ก็มีสถานะเป็นเพื่อน ที่คอยเป็นกำลังใจ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน อยู่อย่างดี จึงเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าความหมาย ที่ไม่ต้องสร้างทุกข์ เบียดเบียนกันและกันเหมือนอย่างการมีชีวิตคู่ ที่ยึดมั่นว่าเป็นคู่ของเรา ครอบครัวเรา

50.อรทัย สิงหคำ

นางสาวอรทัย สิงหคำ ชื่อเล่น แจ้ง ชื่อทางธรรม น้อมเย็นศีล หญิง อายุ 35 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ เป็นผู้บำเพ็ญคบคุ้น ส่วนมากจะไปอยู่กับตลาดวิถีธรรม โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีความลังเลสงสัยว่าการมีคู่จะมีความสุขจริงหรือเพราะจากประสพการณ์ตัวเอง นั้นพบว่ามันสุขแต่ตอนจีบกันคบกันใหม่ๆเท่านั้นเมื่อคบไปถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งก็จะเบื่อหน่ายไม่เห็นความรัก ความสุขอยู่ยืนยาวไปตลอดสักที
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ได้รับคำตอบความลังเลสงสัยของชีวิตเรื่องคู่ได้อย่างชัดเจนว่าที่ผ่านมาเราคิดไม่ผิดจริงๆเราไม่ได้คิดไปเองว่าการแต่งงานมีคู่ครองนั้นคือความทุกข์ ยิ่งมีลูกยิ่งทุกข์หนักไปอีกเพราะจะมีความรัก ความห่วง ความเจ็บปวดเมื่อเขาไม่ได้ดั่งใจเราไม่จบไม่สิ้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พยายามลดการแต่งตัวลงเพื่อลดโอกาสให้เพศตรงข้ามไม่มาชื่นชมแต่งหน้าน้อยลง ไม่ย้อมผมปล่อยให้ผมขาวมากขึ้นก็ได้ผลอยู่นะคะ กินอาหารมังสาวิรัสอย่างเข้มเวลามีผู้ชายมาจีบก็ไม่เปิดโอกาสให้เพศตรงข้าม ไม่ปรุงแต่งกิเลสตนเองกับเพศตรงข้าม

โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 31-40


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 31-40 ดังนี้

 1. จรรญา ชุมจีด
 2. สุรางค์ สมวิวัฒนกุล
 3. อารีพร มีจันทร์
 4. กิรณา สุขสุดดุลธน
 5. จงกช สุทธิโอสถ
 6. ภคมน ถิระธรรมภณ
 7. พิไลลักษณ์ พิพิธกุล
 8. นมลชนก แก้วเกษ
 9. ชมเพลิน พรมจินดา
 10. ชุมพล ยอดสะเทิน

31.จรรญา ชุมจีด

นางสาวจรรญา ชุมจีดชื่อเล่น เจี๊ยบ เพศ หญิง อายุ 40 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าโสดดีกว่า เพราะไม่ชอบอยู่ร่วมกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว คิดว่ามีคู่ไม่ดีเพราะมีแต่ปัญหาและความวุ่นวาย
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยังเห็นว่าเป็นโสดดีกว่า จะทำอะไรไปไหนก็คล่องตัวสามารถบำเพ็ญได้สะดวกและไม่สร้างวิบากเพิ่ม
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เป็นโสดทำให้บำเพ็ญได้สะดวกและไม่สร้างวิบากเพิ่ม มีคู่มาบำเพ็ญไม่สะดวก และเพิ่มวิบากให้ตัวเองและคนอื่น

32.สุรางค์ สมวิวัฒนกุล

นางสาวสุรางค์ สมวิวัฒนกุลชื่อเล่น ป้ารางค์ เพศ หญิง อายุ 67 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 11 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดดีสบายไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตใครมีคู่ไม่ดีเพราะต้องเพิ่มภาระให้กับตัวเอง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยืนยันความคิดเดิมเป็นโสดดีที่สุดแล้วไม่ต้องสร้างวิบากให้ตนเองและผู้อื่น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การปฏิบัติเพื่อดำรงค์ความคิดเห็นเรื่อง การเป็นโสดดีที่สุด 1. ต้องคบหมู่มิตรดี 2. ถ้าร่วมกิจกรรมกับหมู่กลุ่มที่มีความคิดเหมือนๆกัน 3. ต้องปฏิบัติศีลอย่างให้มั่นคง

33.อารีพร มีจันทร์

นางอารีพร มีจันทร์ ชื่อเล่น อารี เพศ หญิง อายุ 46 ปี คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 2 ปีครึ่ง

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าตนเองต้องมีคู่เพื่อดูแลกันยามแก่
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เราสามารถพึ่งตนได้โดยไม่ต้องมีคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พยายามไม่เสพ อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ เพราะเราจะตามใจตัวเราเองก็ยาก แล้วต้องไปตามใจคู่เราอีกยิ่งยากขึ้นไปอีก

34.กิรณา สุขสุดดุลธน

นางสาวกิรณา สุขสุดดุลธนชื่อเล่น น้อง เพศ หญิง อายุ 49 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 1 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดดีไม่โสดก็ดีค่ะ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดดีแน่แท้ได้ดูแลตัวเองและผู้อื่น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
โสดมีอิสระช่วยเหลือผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น ไม่โสดจะติดภาระหลายอย่างของการมีหรือดูแลครอบครัว

35.จงกช สุทธิโอสถ

นางจงกช สุทธิโอสถ ชื่อเล่น ย่านาง เพศ หญิง อายุ 71 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 เคยมีคู่ แต่คู่เสียชีวิตแล้ว รู้จักแพทย์วิถีธรรม 8 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรม 12 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ดี มีเพื่อนคู่คิด ทำอะไรก็มีคนช่วย บางครั้งคิดเหมือนกันก็ถูกใจ เอาใจกันและกัน บางครั้งความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็เถียงกันต่างคนต่างเฉย ดูท่าทีซึ่งกันและกัน บางครั้งเราขี้เกียจไว้ท่าทีนานก็คุยกับเขาก่อน แล้วก็ดีมีความเข้าใจกันอีก เป็นอย่างนี้ไปๆมาๆ จะมีดีกรีของความเบาหรือแรงอยู่ที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าสำคัญสำหรับตัวเองประมาณไหน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก็ได้เห็นความจริงว่าที่เราต้องมีคู่เพราะเรามีวิบากต้องชดใช้ให้คู่จนกว่าต่างฝ่ายต่างชดใช้กันจนเหลือน้อยที่สุดเท่าที่แต่ละฝ่ายเข้าใจความจริงแท้ในเรื่องคู่ การเข้าใจก็จะสลัดออกไม่อยากเกี่ยวข้องกับความลวงที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอด
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เมื่อกลับมาเป็นคนโสดสนิท ก็ดีที่สุดแล้ว ไม่ขอกลับไปมีคู่อีก

36.ภคมน ถิระธรรมภณ

ภคมน ถิระธรรมภณ ชื่อเล่น ษา เพศ หญิง อายุ 55 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ9 โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ความคิดคืออยากมีคู่ เพราะชีวิตได้สมบูรณ์ มีทั้งพ่อบ้านมีลูกครอบครัวอบอุ่น มีคนดูแล และมีความรักความผูกพันธ์ที่ดี
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
พอได้รู้จักแพทย์วิถีธรรมแล้วความคิดการมีคู่เปลี่ยนโดยสิ้นเชิงรู้เลยว่าคนมีคู่มันทุกข์มาก กรรมมาก ไม่อิสระเลยในชีวิต คนโสดโชดดีมาก และกรรมน้อยกว่า ทุกข์น้อยกว่าคนมีคู่มากเหลือเกินโชดดีมากที่เราโสด
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การที่เรามีชีวิตโสดโชดดีกว่าคนที่มีคู่มากมาย จะไปไหนก็ไม่มีภาระ ชีวิตโสดอิสระ โสดดีที่สุด

37.พิไลลักษณ์ พิพิธกุล

พิไลลักษณ์ พิพัธกุล ชื่อเล่น หลิน ชื่อทางธรรม พลอยเรือนธรรม เพศ หญิง อายุ 59 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดคือการที่สามารถมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้ชาย อิสระไปไหนมาไหนสะดวก ตัดสินใจทำงานใดๆ ได้ด้วยตนเอง มีเวลาที่จะออกกำลังกาย สร้างกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบ
หากมีคู่ จะขาดอิสระด้านเวลา ด้านความคิด ด้านร่างกายจะทรุดโทรมง่ายกว่าคนเป็นโสด งานบ้านมากขึ้น และอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นแม่ของลูกอีกด้วย เวลาสร้างงานอื่นจะลดลง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่เปรียบเสมือนคู่กรรม ต้องดูแลชีวิตคู่ และอาจต้องดูแลครอบครัวของสามีอีกด้วย เป็นการสร้างวิบากของการมีกรรมสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆ ทำให้พ้นจากวัฎฎะได้ยาก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พุทธพจน์ที่ว่า บัณฑิตย่อมประพฤติเป็นโสด บ่อย ๆ สม่ำเสมอ

38.นมลชนก แก้วเกษ

นางสาวนมลชนก แก้วเกษ ชื่อเล่น น้อง เพศ หญิง อายุ 46 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3 ปีกว่า ๆ

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดตามที่คนโลกๆสอน บอกเราที่เราได้ยินได้ฟังมาว่า ต้องมีเพื่อน มีครอบครัว มีลูก ถ้าไม่แต่งงานจะไม่มีคนดูแลเรา การมีคู่จะทำให้เราพึ่งเขาได้ เขาจะได้ดูแลเรา ช่วยเหลือเรา และต้องมีลูก เพราะถ้าเราไม่มีลูกเราจะลำบาก เมื่อยามแก่เฒ่าจะไม่มีคนดูแล เวลาที่เราเจ็บป่วยต้องมีคู่ชีวิตถึงจะสมบูรณ์ จะได้ไม่ลำบาก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
พอได้ฟังสัจจะ ความจริงทำให้ความคิดเปลี่ยนจากเดิมที่เราเคยได้ฟังมาคือเป็นภาระ เป็นวิบาก ไม่มีอิสระในการทำความดี จะมีวิบากร้าย เป็นพลังเหนี่ยวนำที่ไม่ดี ผิดศีลจะต้องรับวิบาก 11 ประการ เพ่งโทษพระอริยะทำให้เราเข้าใจความจริงที่ว่า การประพฤติตนเป็นโสดดีกว่ามีคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พอเราได้มาฝึกวิชาพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ตามพระอาจารย์และหมู่มิตรดี ทำให้เรามีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น เป็นลำดับๆเท่าที่ตนเองทำได้ตามกำลังที่ทำได้เพราะความจริงแท้คือ ตนเป็นที่พึ่งของตน ชีวิตถ้าเราสามารถพึ่งตนเองได้จริงเราไม่ต้องกลัวอะไร จะมีหรือไม่มีใครก็สุขสบายใจ ไร้กังวลได้ตลอดเวลา

39.ชมเพลิน พรมจินดา

นางชมเพลิน พรมจินดา ชื่อเล่น กุ้ง เพศ หญิง อายุ 55 ปี หม้าย รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ควรจะมีเพื่อเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกัน ดูแลกันเมื่อเวลาเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือกันเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายๆ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เปลี่ยนไป เพราะต่างคนมีกรรมเป็นของตนๆ ฉะนั้นตนจึงต้องพึ่งตนโดยการทำความดีเพื่อให้วิบากดีช่วยบรรเทาเรื่องร้าย เพราะไม่มีใครจะช่วยได้เลยถ้าหากวิบากร้ายมากๆ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เป็นโสดหรืออยู่แบบพึ่งตนดีที่สุด ถ้ามีคู่อยู่ก็อยู่กันแบบเพื่อนทางธรรมเป็นดีที่สุด

40.ชุมพล ยอดสะเทิน

นายชุมพล ยอดสะเทินชื่อเล่น พล ชื่อทางธรรม หนักแน่นธรรม เพศ ชาย อายุ 45 ปี มีคู่และลูก รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีความเห็นว่าต้องมีคนดูแลเรายามแก่เฒ่าลูกก็ต้องมีหลายคนหน่อย เพื่อโตแล้วต้องกลับมาตอบแทนบุญคุณเราที่เลี้ยงเขามา
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ความมีเป็นทุกข์อย่างยิ่งโดยเฉพาะมีลูกมีผัว มีเมีย เพราะเราไปสร้างอุปทานยึดเข้ามาในใจเราลูกชั่วเราก็ทุกข์อีกเพราะไม่อยากให้เขาตายจากเรา
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งศีล 8 มาเพื่อ ลด ละ เลิก การสมสู่คนคู่เพื่อล้างอุปทานล้างความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นสมบัติเรา อยู่กันแบบพี่น้องเวลาตายจากกันจะได้ไม่ผูกพันธ์ทำให้ใจยังทุกข์อยู่

โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 21-30


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 21-30 ดังนี้

 1. นัฎฐา พิมาพันธุ์ศรี
 2. วิลาวัลย์ ลือเรือง
 3. จิราภรณ์ ต้นใจเพชร
 4. กมลชนก ทุมวงษ์
 5. จรัญ บุญมี
 6. สุพาภรณ์ บุญมี
 7. ชวนชม คำท้วม
 8. สำรวย นาคะนนท์
 9. ประเสริฐ รัตนโชเต
 10. พวงผกา โพธิ์กลาง

21.นัฎฐา พิมาพันธุ์ศรี

นางสาวนัฎฐา พิมาพันธุ์ศรี ชื่อเล่น นัท เพศ หญิง อายุ 45 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 คู่ (แฟน) ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่ามีคู่ดี คิดว่าจะทำให้มีความสุข ไม่เหงา มีเพื่อนคู่คิด มีที่พึ่งพาช่วยเหลือกันและกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
รู้แล้วการมีคู่ไม่ได้ทำให้มีความสุขที่เป็นสุขแท้ เป็นเพียงสุขปลอมเท่านั้น สุขแท้เกิดจากใจเราเอง เกิดจากการปฏิบัติ ลด ละ เลิก กิเลสของเราเอง เป็นความผาสุข เป็นความสุขที่สุดในโลก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งใจจะคบกับกับแฟนแบบเป็นเพื่อนกัน เป็นกัลยาณมิตรกัน

22.วิลาวัลย์ ลือเรือง

วิลาวัลย์ ลือเรืองชื่อเล่น วิ อายุ 43 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 8 ภาคเหนือ จ.พะเยา โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดก็ดี เป็นคู่ก็ดีถ้าพาเราเจริญไม่เสื่อม
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
พึ่งเห็นชัดเจนแล้วว่าพึ่งตั้งแต่อยู่บนครองโสดเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นบรรชิต
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติตัวให้ดีเพิ่มศีลมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอคู่เวรคู่กรรม

23.จิราภรณ์ ต้นใจเพชร

นางสาวจิราภรณ์ ต้นใจเพชร ชื่อเล่น อ๋า เพศ หญิง อายุ 50 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ ภาคเหนือ สวนป่านาบุญ 8 จ.พะเยา โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นคนโสดทำให้การปฏิบัติธรรมง่ายขึ้น การมีคู่คือห่วงคล้องคอไปทั้งชีวิต ความไม่อิสระทั้งชาติเป็นการผูกพันธ์ทุกชาติกันต่อไปไม่จบสิ้น
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ไม่เปลี่ยนแปลง
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ทำตัวให้โสดในชาตินี้ให้ได้ไม่แสวงหาคู่ในชาตินี้ให้ได้

24.กมลชนก ทุมวงษ์

นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ชื่อเล่น แหม่ม (สุมทรปราการ) ชื่อทางธรรม ใจพอเพียง เพศ หญิง อายุ 52 ปี โสด รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่ามีคู่ดีเพราะได้ดูแลกันในยามเจ็บไข้เป็นเพื่อนคิดเมื่อมีปัญหา
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
คิดว่าเป็นโสดดีกว่าเพราะอิสระไม่ต้องไปดูแลเขาไม่ต้องขออนุญาต
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติและคิดถึงเรื่องโสดว่าดีกว่ามีคู่ นึกถึงโทษของการมีคู่ขาดความอิสระทบทวนให้ดีด้วยเกาะคานเพชรคานทองให้แน่นอย่าลงมานรกรออยู่

25.จรัญ บุญมี

นายจรัญ บุญมีชื่อเล่น เพชร ชื่อทางธรรม เพชรแผ่นดิน เพศ ชาย อายุ 46 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ2 สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา 12 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ก็ทุกข์ แต่คงไม่ทุกข์ทุกคู่ คงขาดคู่ไม่ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
คนคู่มีทุกข์มาก ภาระมาก เป็นที่เกิดทุกข์ ในปัจจุบัน อนาคต ชาติ ต่อไปๆ ตั้งใจปฏิบัติเพื่อออกจากคนคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ลด ละ เลิก กามกุณ 5 นิสัยจุกจิก ถือศีล 8

26.สุพาภรณ์ บุญมี

นางสุพาภรณ์ บุญมี ชื่อเล่น นิด ชื่อทางธรรม เพียรผ่องศีล เพศ หญิง อายุ 45 ปี 2 เดือน สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ2 รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา 8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ธรรมชาติของมนุษย์โลก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การใช้ชีวิตคู่คือการที่ต้องมาใช้กรรม วิบากร้ายที่เคยร่วมเสพกิเลสกันมา เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างวิบากให้มากด้วยใจที่เป็นสุข
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
โสดดีกว่าค่ะ

27.ชวนชม คำท้วม

นางชวนชม คำท้วม ชื่อเล่น ชม ชื่อทางธรรม สู่ร่มศีล เพศ หญิง อายุ 37 ปี สมรส รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ดีกว่า ได้ปรึกษาพึ่งพากันได้ช่วยการงาน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดดีกว่า ได้มีชีวิตที่อิสระ ได้มีเวลาปฏิบัติธรรม ไม่ต้องดูแลคนคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
มีคู่ก็ดีก็เป็นแบบกัลยาณมิตร ได้ช่วยกันดูแลครอบครัวเน้นปฏิบัติธรรมลดกิเลสถ้ามีชีวิตโสดก็ปฏิบัติธรรมให้เต็มที่

28.สำรวย นาคะนนท์

นางสาวสำรวย นาคะนนท์ ชื่อเล่น ป้ารวย ชื่อทางธรรม เพชรเพียรธรรม เพศ หญิง อายุ 65 ปี โสด รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมมาแล้วมากกว่า 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ตั้งใจมาก่อนว่าจะไม่ใช้ชีวิตคู่เพราะอยู่ที่ทำงานที่มีผู้หญิงสวยมากระหว่างคนมีคู่กับโสดมีชีวิตที่ผิดกันมากเป็นโสดอิสระ คนมีคู่มีปัญหามากที่เรื่องคู่ครองและลูก ชอบชีวิตอิสระและที่ทำงานด้วยกันอยู่เป็นโสดกันมาก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีความสุขที่ตัดสินใจถูก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติเพื่อดำรงค์ชีวิตด้วยตนเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตคู่มีปัญหาอะไรก็แก้เอง ยอมรับที่เพื่อนว่าคนโสดเห็นแก่ตัวเพราะขี้เกียจดูแลลูกและสามี

29.ประเสริฐ รัตนโชเต

นางประเสริฐ รัตนโชเต ชื่อเล่น ป้าเสริฐ ชื่อทางธรรม มั่นร่มศีล เพศ หญิง อายุ 66 ปี หม้าย รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมมาแล้วมา 7 ปี แต่มาบำเพ็ญและเข้าค่ายอบรม มาประจำ 2 ปีกว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ว่าจะมีก็ดีได้ดูแลซึ่งกันและกันช่วยเหลือกัน แต่ก็คิดถึงบางคู่ที่ไม่มีปัญหา ก็น่าจะอยู่เป็นโสดดีกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีความคิดว่าเป็นโสดดีกว่าเพราะเราสามารถไปบำเพ็ญประโยชน์ได้มากกว่าตอนมีคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ถือศีล ลด ละกิเลส บำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น ด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสไร้ทุกข์

30.พวงผกา โพธิ์กลาง

นางสาวพวงผกา โพธิ์กลาง ชื่อเล่น ทิพย์ ชื่อทางธรรม พรเพียรพุทธ เพศ หญิง อายุ 44 ปี แยกกันอยู่ รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมมาแล้วมา 1 ปี 4 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าถ้ามีคู่ จะมีความสุข จะมีคนที่รักเราและเข้าใจเรา ช่วยให้กำลังใจจะเป็นที่ปรึกษาสำหรับเราได้ และเป็นที่พึ่งเราได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
พบแพทย์วิถีธรรมแล้วได้รู้ว่า การมีคู่เป็นทุกข์ มีวิบากหนัก อยู่เป็นโสดดีกว่าเป็นอิสระ ทั้งร่างกายและจิตใจ หมดความเป็นทาส
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ถือศีล 8 ไม่คิดที่จะมีคู่อีก

โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 11-20


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 11-20 ดังนี้

 1. ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม
 2. นฤมล ยังแช่ม
 3. นาคินทร์ ศรีคูณ
 4. แสงเพชร ศรีคูณ
 5. สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล
 6. ถวัช ลิ่มสิน
 7. ฉลอง พุ่มศิโร
 8. ตรงพุทธ ทองไพบูลย์
 9. พรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย
 10. สามารถ หนูทอง

11.ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม

นางศิริขวัญ แซ่ลิ่ม ชื่อเล่น ขวัญ ชื่อทางธรรม ขวัญไพรเย็น เพศ หญิง อายุ 43 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ2 คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ (คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มิทิตา อุเบกขา) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปีกว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยากมีชีวิตคู่ อยากมีคนดูแล เห็นเขามีคู่แล้วคิดว่ามีความสุข คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลก สวีท หวานแหวว โลกสีชมพู ยิ่งได้คู่ดีด้วย
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร
บัณฑิตย่อมประพฤติตนเป็นโสด พอแล้ว ทุกข์มากแล้ว วิบากยาวนานเหลือเกิน เมื่อยกับวิบาก ไม่สุขสักนิดมีแต่ทุกข์ โง่ ชั่ง หนัก นาน โลกมืด สีดำ ชั่วทั้งคู่ 555
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฎิบัติศีลขั้นมาลดละการเสพคนคู่จนเป็นโสดได้แล้วค่ะ ระหว่างปฎิบัติต้องลดกิเลสตัวที่ทำให้จิตใจทุกข์เข้ามาทุกตัวไปพร้อมกัน พลังมากขี้นวิบากเขาปล่อยเราสบายค่ะ เพราะเราปล่อย

12.นฤมล ยังแช่ม

นส. นฤมล ยังแช่ม ชื่อเล่น ปุ๋ย เพศ หญิง อายุ 42 ปี โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดดีไปไหนมาไหนก็สะดวกไม่มีภาระเรื่องสามี ลูก แต่ถ้าแต่งงานก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายให้กับเรื่องต่างๆที่ตามมาหลังจากที่เราแต่งงานแล้ว เรื่องการพูดจาอาจมีปากเสียงกับสามีหรือลูกได้เป็นปัญหาให้เราได้ทุกข์อีก เพราะพี่ๆที่ทำงานมักจะเล่าเรื่องมีปัญหากับครอบครัวให้ฟัง เรารู้สึกกลัวทุกข์แบบนั้น
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่อยู่เป็นโสด และทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วเราคิดว่าเรารักใคร เราทำเพื่อเขาจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อใครแต่เราทำเพื่อกิเลสตนเอง แท้จริงเรารักตัวเองไม่ได้รักใคร
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่เป็นโสดแบบใจไร้ทุกข์

13.นาคินทร์ ศรีคูณ

นาคินทร์ ศรีคูณ ชื่อเล่น จ่อย เพศ ชาย อายุ 51 ปี สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรม 7 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรม 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มองว่าการครองคู่เป็นเรื่องมนุษย์หรือสัตว์เป็นการต่อเผ่าพันธ์ต้องเป็นไปตามกฏธรรมชาติ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองเรื่องการเสพคนคู่เป็นเรื่องเผลอพลาด หลงทางตามวิบากที่ยังไม่มีผู้รู้สัจจะอย่างแท้จริงมาเปิดให้หายจากอวิชชาที่หลงมิจฉาทิฏฐิ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พอรับรู้สัจจะชัดเรื่องการเสพคนคู่ว่าเป็นเรื่องมีแต่นำวิบากร้ายเข้ามาสู่ชีวิตเรา จึงหยุดเสพคนคู่ทันทีพูดคุยกับแม่บ้านต่อจากนี้ไปเรามาเปลี่ยนเป็นกัลยามิตรกันต่อไป

14.แสงเพชร ศรีคูณ

นางแสงเพชร ศรีคูณ ชื่อเล่น จอย เพศ หญิง อายุ 47 ปี สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรม 7 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรม 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าการมีคู่ครองเป็นเรื่องมนุษย์หรือสัตว์เป็นการต่อเผ่าพันธ์ุต้องเป็นไปตามกฏธรรมชาติ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองเรื่องการเสพคนคู่เป็นเรื่องเผลอพลาด หลงทางตามวิบากที่ยังไม่มีผู้รู้สัจจะอย่างแท้จริงมาเปิดให้หายจากอวิชชาที่หลงมิจฉาทิฏฐิ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พอรับรู้สัจจะชัดเรื่องการเสพคนคู่ว่าเป็นเรื่องมีแต่นำวิบากร้ายเข้ามาสู่ชีวิตเรา จึงหยุดเสพคนคู่ทันทีพูดคุยกับพ่อบ้านต่อจากนี้ไปเรามาเปลี่ยนเป็นกัลยามิตรกันต่อไป

15.สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล

นายสุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล ชื่อเล่น วิทย์ เพศ ชาย อายุ 65 ปี สมรส รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปีกว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่นั้นจะทำให้มีชีวิตสมบูรณ์ช่วยกันทำมาหากินเพื่อการเลี้ยงชีพและก็มีความคิดที่จะต้องมีเงินให้มากมีบ้าน มีรถ ไว้อาศัยเพื่อความมั่นคงในชีวิต
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังพบแพทย์วิถีธรรมเราพบว่าความมั่นคงในชีวิตมันไม่ได้อยู่วัตถุมันอยู่ที่เราต้องสะสมบุญกุศลและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่ไร้ทุกข์ ร่างกายแข็งแรงคื่อศีล 5 เป็นอย่าน้อยและเข้าใจเรื่องวิบากกรรม ชีวิตคนเรากับใช้และอาศัยไม่มากเพื่อเลี้ยงชีพ แค่คิดจะเพิ่มวัตถุให้มากก็ทุกข์ใจแล้วหาเท่าไหร่ไม่พอกับชีวิตคนโลภ มีแต่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและสร้างวิบากร้ายติดตามตัวตลอดไป
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เมื่อเรามีคู่แล้วเราก็ต้องอยู่ร่วมกันไปถือว่าสร้างวิบากร่วมมาด้วยกัน แต่เราก็จะมีชีวิตคู่โดยรักษาพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิ์และก็เรียนรู้ธรรมมะไปด้วยกันและนำมาปฏิบัติช่วยเหลือหมู่มิตรในกิจการต่างๆเพื่อการขับเคลื่อนเผยแพร่ถือศีลด้วยใจที่ผาสุขใจที่ไร้ทุกข์ ไม่ยึดความสำเร็จของงานแต่ต้องทำด้วยใจที่ไร้ทุกข์ให้ได้ไม่ว่าผลของงานจะดีหรือไม่ดีก็ตาม

16.ถวัช ลิ่มสิน

ถวัช ลิ่มสิน ชื่อเล่น จ๊ะ เพศ หญิง อายุ 52 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดดีกว่าเพราะเป็นอิสระ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยืนยันว่าโสดดีกว่าชีวิตคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
วิธีปฏิบัติคือไม่เสาะแสวงหาคู่

17.ฉลอง พุ่มศิโร

นางสาวฉลอง พุ่มศิโร ชื่อเล่น หลอง ชื่อทางธรรม เบาเสิยง เพศ หญิง โสดสนิท อายุ 70 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 3 รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดดีเพราะมีอิสระทางด้านความคิด ทำอะไรด้วยตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น
มีคู่ไม่ดีเพราะ จะทำอะไรไม่มีอิสระทำตามใจตนเองไม่ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ความคิดเป็นโสดดี ยิ่งได้ข้อคิดจากการฟังธรรม ยิ่งเห็นสัจจะธรรมมากขึ้น เห็นคนมีคู่บางคู่ไม่ค่อยดูแลกัน ไม่ช่วยเหลือกัน ยังต้องพึ่งพาตนเองอยู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร ?
ถือศีล 5 ไม่กินเนื้อสัตว์ ยึดมติหมู่โดยคบมิตรดี ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติใช้บททบทวนธรรมนำชีวิต

18.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ ชื่อเล่น แอล เพศ ชาย อายุ 35 ปี โสด แต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยากมีคู่ อยากมีแฟน มีไว้เป็นเพื่อนกัน พากันไปกิน เที่ยวได้ดูแลกัน เราดูแลเขา เขาดูแลเรา มีคู่แล้วต้องมีความสุขกว่าโสดแน่ๆเชื่ออย่างนั้น
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เข้าใจเรื่องความรักที่มีให้กับคู่เรา เป็นความเห็นแก่ตัว ที่ว่าไปรักเขาจริงๆแล้วรักแต่ตัวเอง ไปใช้เขามาเสพให้สมใจ เขาจะต้องเป็นต้องทำอย่างที่คิดจึงเป็นสุข เอาความสุขทุกข์ไปผูกไว้กับเขา ก็มีแต่ทุกข์ แค่กิเลสเราคนเดียวก็แย่แล้วจะไปแบกคนอื่นอีกทำไม การอยู่มีคู่มีแต่พากันเสพกาม ทั้งกิน ทั้งเที่ยว เสพให้สมกาม
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนโสด ยืนยันว่าการเป็นโสดดีกว่า สุขจริง การมีคู่นำไปสู่ความทุกข์ ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่น

19.พรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย

พรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย ชื่อเล่น ก้อย เพศ หญิง อายุ 38 ปี โสด รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าการมีคู่จะพึ่งพาอาศัยทางกายใจกันได้ คิดว่าการมีคู่รักจะมีความสุขที่สุดในโลก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การโสดจะมีอิสระภาพ เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
โสดดีกว่าได้อิสระภาพ ความอิสระของตัวเอง

20.สามารถ หนูทอง

นายสามารถ หนูทอง ชื่อเล่น ทิดแคน เพศ ชาย อายุ 61 ปี สมรส ไม่มีบุตร รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3ปี (รู้จักอโศกมาก่อน กว่า 30 ปี)

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ไม่มีคู่ก็อยู่ได้สบายกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ไม่มีคู่ก็อยู่ได้สบายกว่า
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
รักกันด้วยเมตตาไม่ต้องเสน่หาอาลัย ใจสุขกว่าถ้าเข้าใจ

โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 1-10


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 1-10 ดังนี้

 1. ละเมียด เทพจินดา
 2. สริรัตน์ ธนาพรไพศาล
 3. ผุสดี เจริญไวยเจตน์
 4. สรณ ลีลาสันติธรรม
 5. วันชัย เบญจพรชัย
 6. สร้างพร กล้าจน
 7. ปัทมา ลีฬหาวงศ์
 8. ทิวากร ชุมจีด
 9. แก้วใจเพชร กล้าจน
 10. รวม เกตุกลม

1.ละเมียด เทพจินดา

นส. ละเมียด เทพจินดาชื่อเล่น เอียด ชื่อทางธรรม ละอองธรรม เพศ หญิง อายุ 66 ปี สถานะ โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เท่าที่เห็นคนรอบข้าง จะมีแต่ความทุกข์ ปัญหาและมีแต่ภาระที่หนักทั้งสามีหรือภรรยา และลูก มันจะมีปัญหาและความทุกข์ มากกว่าอยู่ตัวคนเดียว (เป็นโสด) ซึ่งเมื่อเทียบเพื่อนๆหรือญาติพี่น้อง เรารู้สึกสบายโล่ง โปร่ง ทุกข์น้อยกว่า จะทำอะไรก็สะดวกกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งชัดเจนขึ้นในเรื่องของการใช้วิบากกรรม แสดงว่าเขาไม่มีวิบากในเรื่องคู่รู้สึกมันเหมือนขึ้นสวรรค์ เพราะได้รู้ความจริงว่า การมีคู่เป็นบาป และเป็นแรงเหนี่ยวนำให้คนทำบาปตาม เป็นเรื่องน่ากลัวมากไม่ควรทำ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
แนะนำหลานๆ หลายคนเห็นด้วย ขณะเดียวกันเขาก็มีความคิดของเขาเองอยู่แล้ว ที่อยู่ด้วยกัน 3 คน เป็นผู้หญิง 1 คน อายุ 48 ปี ผู้ชาย 2 คน อายุ 46 ปี และอายุ 34 ปี เป็นโสดทั้ง 3 คน และเป็นคนรักอิสระ พร้อมกับเห็นความทุกข์ของพ่อแม่ และเห็นความอิสระของป้าที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกับพวธ.น่าจะเป็นตัวอย่างให้เห็นได้

2.สริรัตน์ ธนพรไพศาล

นส. สริรัตน์ ธนพรไพศาล ชื่อเล่น รัตน์ ชื่อทางธรรม เพศ หญิง อายุ 64 ปี สังกัดที่บำเพ็ญสวนป่านาบุญ 9 โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าเป็นโสดดีกว่ามีคู่ ไม่ต้องไปข้องแวะกับครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ต้องขออนุญาต ดูแลเฉพาะครอบครัวของเราเท่านั้น เราก็เป็นอิสระอยากบำเพ็ญบุญอย่างไรก็ได้ ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตเพราะทำได้ง่ายไม่ลำบาก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การไม่มีคู่เป็นบุญกุศลสูงสุดของเราแล้ว ยิ่งมั่นใจว่าเราเป็นโสดดีที่สุด
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีในการอยู่เป็นโสดจะประพฤติตนให้อยู่เป็นโสด ยั่งยืน มั่นคงไม่กลับใจแน่นอน

3.ผุสดี เจริญไวยเจตน์

ผุสดี เจริญไวยเจตน์ ชื่อเล่น เฉง ชื่อทางธรรม มั่นมิ่งบุญ เพศ หญิง อายุ 44 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 1 โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา 9 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมา 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การอยู่เป็นโสด ทำให้เป็นอิสระจัดสรรเวลาที่ว่างเว้นจากภาระการงาน ไปทำในสิ่งที่ตนเองชอบสนใจได้ทั้งหมด
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การเป็นโสด มีอิสระกว่ามีคู่ และมีความหวั่นไหวต่อการมีคู่น้อยลงไปอีก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
กรณีถ้ามีเหตุการณ์ให้คิดว่าการมีคู่ดี หรือมีผู้อื่นแสดงออกถึงการสานสัมพันธ์เรื่องคู่ ตนเองจะคิดถึงอิสระที่หายไปจากการที่ต้องปรับจูนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ก็จะคงความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน ความมั่นคงของตนเอง ทำให้สุดท้าย ความสัมพันธ์จะจบที่ความเป็นเพื่อน อย่างไรก็ตาม การวางตัวของเราก็จะไม่เอื้อมาก เพราะมีโอกาสทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิด สร้างความเบียดเบียนทางใจกับผู้อื่นได้

4.สรณ ลีลาสันติธรรม

สรณ ลีลาสันติธรรม ชื่อเล่น ยิ้ม เพศ ชาย รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็เป็นโสดอยู่แล้วก็เป็นต่อไป
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดต่อไป
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เป็นโสดต่อไป

5.วันชัย เบญจพรชัย

วันชัย เบญจพรชัย ชื่อเล่น กิ๊ง ชื่อทางธรรม ชนดินชาติ เพศ ชาย สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 3 สถานภาพ คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักแพทย์วิถีธรรม 6 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่เพื่อได้สร้างครอบครัวให้เติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ได้เห็นว่าชีวิตของใครก็เป็นของใคร
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิม

6.สร้างพร กล้าจน

นาย สร้างพร กล้าจน ชื่อเล่น สร้าง ชื่อทางธรรม สร้าง เพศ ชาย อายุ 60 ปี โสด (หย่าร้าง) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นตะบะ บารมี ในทางโลก ชื่นชมยินดี ตามแนวทางมุสลืมทางภาคใต้
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นภาระตนเอง เบียดเบียนตนและคู่ เป็นแบบอย่างที่เสื่อม ไปสู่จุดเป็นโรคอายุสั้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
รักษาศีล อย่างเข้มข้น อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ลดวิบากเก่าสร้างวิบากใหม่ที่จะเหนี่ยงนำไปสู่ทางเจริญ ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ วิบากคนคู่มารอบนี้ขอพลัดไปชาติหน้า ชาตินี้ พอแล้ว

7.ปัทมา ลีฬหาวงศ์

ปัทมา ลีฬหาวงศ์ ชื่อเล่น หมู ชื่อทางธรรม ในคำพร เพศ หญิง อายุ 56 ปี โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 12 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดดีเพราะตัวเองป่วยเป็นลูคีเมีย(มะเร็งในเม็ดเลือด) มีอาการเหนื่อยไม่มีแรง เมื่อหายแล้วก็ไม่อยากเป็นอีกยิ่งถ้ามีลูกก็อาจทำให้เป็นอีกหรือทำให้เด็กเป็นอีกจะเป็นการก่อกรรมเพิ่มเลยคิดว่าไม่มีคู่ดีที่สุด
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เปลี่ยนไปอีกแบบคือมองเรื่องที่เราไม่ผิดศีล ทำให้เราปฏิบัติธรรมได้ง่ายกว่ามีคู่ คือบรรลุธรรมได้ในเรื่องของศีลที่บริสุทธิ ไม่ได้มองเรื่องการเจ็บป่วยเหมือนแต่ก่อนแต่เปลี่ยนไปเป็นมองเรื่องการปฎิบัติธรรมเป็นหลัก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
มองเรื่องการปฎิบัติธรรมเป็นหลักซึ่งดำรงชีวิตตามปกติไม่ได้คิดเรื่องมีคู่มาตั้งแต่หายป่วยแล้ว โสดดีที่สุด

8.ทิวากร ชุมจีด

นายทิวากร ชุมจีด ชื่อเล่น บ่าว ชื่อทางธรรม สุขแสงพุทธ เพศ ชาย อายุ 33 ปี โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปีกว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีครอบครัว มีลูก เป็นภาระไม่มีอิสระในชีวิต รู้สึกลำบากมีความทุกข์หลายเรื่อง สัมผัสในครอบครัวตัวเอง ครอบครัวคนรอบข้าง ญาติๆ สังคมรอบตัว แต่ก็มีช่วงวัยรุ่นเห็นเพื่อนมีแฟนมีคู่เหมือนจะมีความสุข แต่ก็ไม่มีเพราะมีข้อมูลความทุกข์จากการมีคู่มีครอบครัวมากกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งทำให้รู้ เห็นประโยชน์ของการอยู่เป็นโสด ในเหลี่ยมมุมต่างๆรู้เห็นโทษของการมีคู่ ถึงจิตวิญญาณความผูกพันธ์ ติดยึดหวงแหนชีวิตหลงอยู่ในความทุกข์ ชอบชังยึดมั่นถือมั่น ไม่อิสระ การอยู่เป็นโสดเป็นชีวิตที่มีอิสระในการพึ่งตน(ลดกิเลส) และช่วยคนให้พ้นทุกข์เท่าที่ทำได้
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ฝึกฝนพากเพียรเรียนรู้ ปฎิบัติศีลตามลำดับ หมั่นฟังธรรมจากผู้ที่พ้นทุกข์ได้จริง(สัตบุรุษ) หมั่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สุข ทุกข์ ของชีวิตในหมู่เพื่อน มิตรดี สหายดี และเรียนรู้ความเป็นจริงจากสังคม สู่ความรู้เห็นเข้าใจในชีวิตของการอยู่เป็นคนโสดและตั้งจิตเพื่อพากเพียรต่อไปตราบปรินิพาน

9.แก้วใจเพชร กล้าจน

นางสาวแก้วใจเพชร กล้าจน ชื่อเล่น อ๊ะ ชื่อทางธรรม แก้วใจเพชร เพศ หญิง อายุ 37 ปี โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 13 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เห็นด้วยเพราะตัวข้าพเจ้ามีประสพการณ์เลี้ยงน้องมา 2 คนรู้สึกแหมือนเป็นแม่คนที่ต้องเอาภาระดูแลชีวิตเขา ผูกพันธ์กัน ทิ้งเขาไม่ได้จนกว่าจะเติบโตและพี่งตนได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีความสุขกับการเป็นโสดและเรียนรู้ความรักที่แท้จริงในมิติที่ 10 คือ รักที่แท้จริง เราพ้นทุกข์และช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ตาม ไม่ปรารถนาให้ชีวิตใดทุกข์
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
โสดดีกว่า เข้าใจเรื่องกรรมที่ผูกพันธ์กันไม่จบสิ้น

10.รวม เกตุกลม

นายรวม เกตุกลม ชื่อเล่น ดี ชื่อทางธรรม ดีทุกแดน เพศ ชาย อายุ 59 ปี คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ (คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มิทิตา อุเบกขา) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 12 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ครองดี เพราะมีความเชื่อแบบบรรพบุรษว่า สังคมจะสมบูรณ์แบบจะต้องเริ่มต้นที่สังคมครอบครัว มีพ่อแม่และลูก เป็นการรักษาเผ่าพันธ์ของตนไว้และเป็นการสร้างครอบครัวสืบทอดเผ่าพันธ์ สืบทอดวงศ์ตระกูลให้อยู่ในสังคมโลกต่อไป ดีกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง สุขๆทุกข์ๆ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดีกว่ามีคู่ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่จะเป็นบัณฑิตจะต้องประพฤติตนเป็นคนโสด ส่วนผู้ฝักใฝ่เมถุนย่อมเศร้าหมอง เพราะคนโสดย่อมมีอิสระเสรีภาพมากกว่าคนมีคู่ จ่ายพลังงาน ทางปัญญา กำลังกาย กำลังใจ ทรัพย์สินเงินทองย่อมน้อยกว่าชีวิตคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เมื่อมีคู่ครองแล้ว ก็ต้องยอมรับวิบาก ทำวิบากให้ดี ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์ตนคือลดกิเลสให้มากๆ ประโยชน์ท่านช่วยเหลือผู้อื่นให้มากๆ ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ปฎิบัติธรรมร่วมกันไป ช่วยเหลือกันไปจากสามีภรรยา พัฒนาขี้นไปสู่ญาติธรรมเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อน เป็นคู่สะสมบารมีร่วมกันไป