โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) 21-31


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกแบบสอบถามผ่าน google form  ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 21-30

 1. จาริยา จันทร์ภักดี
 2. ลดสวรรณ เสรีเสถียร
 3. ปทมพร เลิศศุภธรณ์
 4. จิราวรรณ ดาโรจน์
 5. เรือนแก้ว สว่างวงษ์
 6. ศรีรวม มั่งมา
 7. ศิรินภา คำวงษ์ศรี
 8. ศิริเพ็ญ ทองดี
 9. ภณิตา ภัทรกิติชัย
 10. รสสุคนธ์ อุปก
 11. วริษา สังคมศิลป์

21.จาริยา จันทร์ภักดี

นางสาว จาริยา จันทร์ภักดี ชื่อเล่น:เล็ก เพศ:หญิง อายุ:48 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 2 สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็มีความคิดนี้มาแต่ตอนเด็กเลยค่ะ ช่วงนั้นเห็นพ่อของเพือนกินเมาส่งเสียงดังเลยคุยเพื่อนว่าพอเราเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนโสดค่ะ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
พอได้เจอแพทย์วิถีธรรมเราเริ่มชัดขึ้นได้ปฏิบัติอย่างไม่ลังเล
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ได้รับฟังธรรมอาจารย์หมอเขียวได้ฝึกล้างกิเลสและได้ร่วมกับหมูมิตรดีสหายดีบำเพ็ญร่วมกันเลยเบิกบานไร้ทุกข์ค่ะ

22.ลดสวรรณ เสรีเสถียร

น.ส.ลดสวรรณ เสรีเสถียร ชื่อเล่น:หุย เพศ:หญิงอายุ:60 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7-8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจที่จะมีคู่
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ตาสว่างมากขึ้นและเห็นดีด้วยอย่างมาก
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
จะประพฤติตนเป็นโสดให้ยั่งยืนต่อไป

23.ปทมพร เลิศศุภธรณ์

ปทมพร เลิศศุภธรณ์ ชื่อเล่น:ปุ้ม เพศ:หญิงอายุ:50 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:20ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:1ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ทางธรรม ดีกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสด
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ไม่กลับใจ.. ปฎิบัติธรรมทำงานจิตอาสา.. อยู่อย่างพอเพียง.. ไม่ยึดตึดวัตถุนิยม… ปลูกผักกินเอง..

24.จิราวรรณ ดาโรจน์

จิราวรรณ ดาโรจน์ ชื่อเล่น:หน่องชื่อทางธรรม:เย็นไพรศีล เพศ:หญิงอายุ:54 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ (คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดดีกว่า มีคู่ เพราะมีอิสระกว่า ไม่มีห่วงผูกคอ ผูกแขนขาเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเปรยไว้ จากการได้เคยฟังเคยอ่านหนังสือธรรมะมาบ้าง
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดีกว่า มีคู่ มีอิสระ มีโอกาสในการเข้าร่วมกับหมู่มิตรดีสหายดีในการบำเพ็ญช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่า และทำให้ได้ฝึกลด ฝึกล้างกิเลส
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ได้พลาดไปมีคู่ มีบุตรแล้ว ก็นับว่าเป็นโชคดีที่ได้มีโอกาสชดใช้วิบากกรรมที่เคยทำมา ได้ใช้หนี้ ใช้แล้ววิบากจะเบาบางลง มีผัสสะมากมายที่ทำให้ได้ฝึกล้างกิเลส ฝึกปล่อยวาง วางใจ ทำใจไร้ทุกข์ในแต่ละสถานการณ์
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ใช้พรหมวิหาร ๔ และใช้บททบทวนธรรมและวาทะแห่งปีของท่านอ.หมอเขียวเช่น “อดทน รอคอย ให้อภัย ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ“,  ” คบและเคารพมิตรดี ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ

25.เรือนแก้ว สว่างวงษ์

เรือนแก้ว สว่างวงษ์ ชื่อเล่น:นก ชื่อทางธรรม:แก้วเย็นศีล เพศ:หญิงอายุ:53 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:โสด (หย่าร้าง) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2.5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดมีอิสระดี
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
การเป็นโสดเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างยิ่งทำให้มีทุกข์น้อย
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีในการอยู่เป็นโสด และจะอยู่ตลอดไป

26.ศรีรวม มั่งมา

ศรีรวม มั่งมา ชื่อเล่น:ศรี เพศ:ชญ อายุ:55 ปีสังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:6 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ดีและไม่ดี
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดี
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่เป็นคู่ ทำใจให้มีทุกข์น้อย เป็นเพื่อน พยายามมองข้ามความไม่ถูกใจเรา แต่เราก็ไปไหนได้ตามต้องการและโอกาสจากภาระที่ทำงาน ขอให้เจอกันชาติเดียวพอ แต่ใจจริงอยากโสด

27.ศิรินภา คำวงษ์ศรี

ศิรินภา คำวงษ์ศรี ชื่อเล่น:จิ๊บ ชื่อทางธรรม:เพียรสุขศีล เพศ:หญิงอายุ:33 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:คู่ (แฟน) ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:1 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องคู่ คือผู้หญิงที่เอาแต่ใจแลงี่เง่า เรารู้สึกว่าเราดี เราแมนกว่าผู้หญิงทั่วไป เพราะเรามีคู่ที่ดี เราไม่งี่เง่า เราชอบไปจับคู่ให้คนอื่น แต่เราไม่อยากแต่งงาน ไม่อยากมีลูก ไม่อยากมีภาระ แค่อยากมีอารมณ์มุ้งมิ้งโรแมนติกเฉยๆ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
รู้สึกผิดที่เคยไปจับคู่ให้คนอื่น ตอนนี้เรามาใช้วิบากกรรมเลย หลายอย่างทำอะไร ก็จะมีความห่วงๆ เกรงใจๆ เพราะคู่ของเราไม่ได้มาบำเพ็ญด้วย
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ถึงจะยังไม่สามารถเป็นโสดได้จริงๆ แต่ก็ได้เรียนรู้และตามใจตัวเองน้อยลง แบ่งปันและส่งเสริมกันในสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตจริงๆมากขึ้น ทุกข์ก็น้อยลงไปเป็นตามลำดับ

28.ศิริเพ็ญ ทองดี

ศิริเพ็ญ ทองดี ชื่อเล่น:แมว ชื่อทางธรรม:เพ็ญแสงฟ้า เพศ:หญิงอายุ:51 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 1 สถานภาพ:คู่ (แฟน) ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:3 ปี 7 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่เป็นธรรมดา ทุกคนต้องมี เพื่อจะได้มีลูกหลานสืบสกุล มีคนเลี้ยงดูตอนแก่
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ เป็นวิบากกรรม เป็นการรวมหัวกันทำความชั่ว
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ตอนนี้ มีความจำเป็นต้องมีคู่ เพราะได้มีแล้ว แต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกัน ปี ละครั้ง ๑ ถึง ๒ ครั้ง จึงจำเป็นต้องมีคู่ไปก่อน ได้ประพฤติพรมจรรย์ เฉพาะ ตอนที่แฟนไม่ได้มาเยี่ยม ในอนาคตต่อไป ถ้าได้อยู่เป็นโสดก็ไม่เคยคิดที่จะมีคู่อีก และถ้ายังมีคู่อยู่ก็จะพยายาม อยู่แบบพี่น้อง ฝึกการอาทิศีลให้สูงขึ้น เพื่อแฟนจะได้อยาก ปฏิบัติศีล ๘ ไปด้วยกัน ค่ะ สาธุ

29.ภณิตา ภัทรกิติชัย

นาง ภณิตาภัทร กิติชัย ชื่อเล่น:หล้า เพศ:หญิงอายุ:48 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดก็ดี มีคู่ก็ดี
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดก็ดี มีคู่ก็ดี
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่ร่วมกันด้วยใจที่เป็นสุขพร้อมๆกับช่วยกันลดกิเลส

30.รสสุคนธ์ อุปก

รสสุคนธ์ อุปก ชื่อเล่น:รส เพศ:หญิงอายุ:48 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 3 สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ หรือ ไม่มี ก้อแล้วแต่ โอกาส จังหวะและเวลา ที่จะเจอใคร หรือ ไม่เจอ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ ทำให้ มีหน้าที่ เพิ่มขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น และ รู้จัก การอดทนและการ ปล่อยวาง
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่ด้วยการไม่ยึด มั่นถือมั่น คู่ครองจนเกินไป ปล่อยให้ มีพื้นที่ส่วนตัว ของคู่ และ ของเรา และ ทำหน้าที่ ให้ ดีที่สุด ตามเหตุและปัจจัย

31.วริษา สังคมศิลป์

นางสาววริษา สังคมศิลป์ ชื่อเล่น: แพน ชื่อทางธรรม : พิมพ์พันแสง เพศ:หญิง อายุ:33 ปี 1 เดือน สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ ๑ / จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:4 ปี (2558)

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เคยมีแฟน แต่ถูกนอกใจมาตลอดจึงเชื่อว่าตนเองถูกสร้างมาเพื่อเป็นโสด แต่ก็คิดว่ามีแฟนก็ได้ ไม่มีก็ได้ โสดก็ได้ ไม่โสดก็ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เห็นประโยชน์ของการเป็นโสด มีหมู่มิตรดี มีเพื่อนดีกว่ามีคู่ครอง เพราะไม่ต้องหึงหวง วุ่นวายใจ และการมีเพื่อนปรึกษาดูแลกันและกันตามเหตุปัจจัยเท่าที่จำเป็นนั้นสบายใจกว่า
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
พยายามอยู่เป็นโสดด้วยความยินดีเพราะเห็นว่าการมีคู่เป็นทุกข์

โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) 11-20


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกแบบสอบถามผ่าน google form  ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 11-20

 1. ปาลิดา บุญชูธัญนพ
 2. ลักขณา วรพงศ์พัฒน์
 3. ศิรดา เข็มวงศ์ทอง
 4. สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล
 5. ศิริพร คำวงษ์ศรี
 6. จีรวรรณ์ เกษตรเกรียงไกร
 7. สำรวม แก้วแกมจันทร์
 8. รัตติยา พละศักดิ์
 9. อิสรีย์ กฤษณายุทธ
 10. จรรยา ขันตี

11.ปาลิดา บุญชูธัญนพ

ปาลิดา บุญชูธัญนพ ชื่อเล่น:เก๋ เพศ:หญิงอายุ:39 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สถานภาพ:โสด (หย่าร้าง) รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:3 เดือน ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:เริ่มทำ บาง ข้อ ราวๆ 2 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
สุข บ้าง ทุกข์บ้าง ปนกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
บางครั้งก้ออยากมีคู่ บางครั้งก้ออยากโสด
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยัง อยาก มีคู่ ที่ ศีล ศรัทธาปัญญา จาคะ เสมอ หรือสูงกว่า

12.ลักขณา วรพงศ์พัฒน์

ลักขณา วรพงศ์พัฒน์ ชื่อเล่น:เอ๊าชื่อทางธรรม:บุญแพงค่า เพศ:หญิงอายุ:51 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 2สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยากมีคู่ ครอบครัว ลูกๆ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชคดีที่สุดในโลก ที่มีชีวิตโสด
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท ลดกิเลส กาม อัตตา โลภ โกรธ หลง ให้มากๆ จะได้ห่างไกลชีวิตคู่ ตลอดนิรันดร

13.ศิรดา เข็มวงศ์ทอง

ศิรดา เข็มวงศ์ทอง ชื่อเล่น:รุ้ง เพศ:หญิงอายุ:46 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:3 ปี
ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:0.3 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดดี
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดยิ่งดี
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีในความโสด

14.สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล

สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล ชื่อเล่น:โย่ง เพศ:หญิงอายุ:51 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดหรือคู่ก็ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดสบายใจกว่า
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีที่เป็นโสด

15.ศิริพร คำวงษ์ศรี

ศิริพร คำวงษ์ศรี ชื่อเล่น:หมู ชื่อทางธรรม:มั่นผ่องพุทธ เพศ:หญิงอายุ:33 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่ คือ การมีคู่คิด คู่กายเพื่อปฏิบัติธรรมและทำสิ่งดีๆด้วยกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก็ยังมีกิเลสอยากมีคู่ เพราะยังหลงชอบบรรยากาศหวานๆเวลามีคู่ แต่ก็คอยสู้กิเลสไปตามลำดับ และเริ่มรู้สึกว่าการมีคู่ เป็นบ่วงภาระ ห่วงหาอาทรเป็นทุกข์ที่ทำให้กังวล และเป็นเหตุให้ปฏิบัติธรรมล่าช้า
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ก็ยังจะต้องพยายามสู้กับกิเลสไปเรื่อยๆไม่ให้ยินดีกับการมีคู่ สัมผัสได้ว่าการเป็นโสดนั้นเบาสบาย เป็นอิสระในการทำสิ่งดีๆให้กับตนเองและผู้อื่น ไม่เหนี่ยวนำผู้อื่นให้อยากมีคู่ เพราะเป็นการเพิ่มวิบากถ้วนหน้า

16.จีรวรรณ์ เกษตรเกรียงไกร

จีรวรรณ์ เกษตรเกรียงไกร ชื่อเล่น:เล็ก เพศ:หญิงอายุ:42 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:อิสระ สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:10 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีหรือไม่มีก็ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีหรือไม่มีก็ได้(เหมือนเดิม)
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ต้องใจเขาใจเรา เอื้อเฟื้อและเมตตา ถ้าฝ่ายใดขาดสิ่งเหล่านี้ชีวิตคู่ก็เกิดปัญหาได้ง่าย

17.สำรวม แก้วแกมจันทร์

สำรวม แก้วแกมจันทร์ ชื่อเล่น:รวม ชื่อทางธรรม:ศีลสำนึก เพศ:หญิงอายุ:65 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 2 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าการมีชีวิตคู่ของคนนั้นเป็นธรรมดาของธรรมชาติเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆ ทึ่วไป ที่ต้องมีคู่เพื่อสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ มีพัฒนาการในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีความเชื่ิอมั่นและศรัทธาตามคำสอนทีพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ว่า การเกิดนั้นเป็นทุกข์ มีแต่ทุกข์ๆๆๆๆๆๆ เท่านั้น ทุกข์ไม่สิ้นสุดตั้งแต่เกิดแล้ว สังขารไม่เที่ยง ทุกข์เกิดชึ้น ทุกข์ตั้งอยู่ ทุกข์ดับไป ในที่สุด ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร ดังนั้น เมื่อชีวิตได้เกิดแล้ว หาวิธีการ ทำตามรอยพระพุทธเจ้า และสาวกของพระองค์ เพื่อให้ตัวเองพ้นทุกข์และได้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ด้วย
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
หลังจากการมีชีวิตคู่อยู่ได้16 ปี พ่อของลูก มีอาการป่วยเป็นเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตก อย่างเฉียบพลัน ภายใน 12 ชั่วโมง ก็เสียชีวิต (เมื่อปี 2540) หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจเผาศพแล้ว ได้เกิดความคิด เกิดความรู้สึกใหม่ได้ว่า สังขารไม่ที่ยงจริง เป็นสิ่งสมมติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ณ เวลานั้นก็ได้บอกกับตัวเอง (และบอกลูกทั้งสองคน) ว่าถึงเวลาเตรียมตัวตายแล้ว และจะ “ตายก่อนตาย” หมายถึงการตายจากกิเลสต่างๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา(ผ่านมา22 ปี) ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเอง หาวิธีการ ที่จะตายก่อนตาย “ตัวกูไม่ใช่ของกู” (คำสอนของพระพุทธทาส) ตั้งใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ทำผิดบ้าง ทำถูกบ้าง มาตามลำดับๆ จนกระทั้งมาพบแพทย์วิถีธรรม ปี 2555 ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมที่อาจารย์หมอเขียวสอนและเป็นตเนแบบในการนำทำทุกเรื่องในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก เพื่อการดับทุกข์ทั้งมวล ให้ดับที่เหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บป่วย เพราะสาเหตุที่แท้จริง เป็นสาเหตุทางใจ 70% สาเหตุทางกาย30%
ดังนั้น การทั่ได้เกิดมาเป็นคนก็ทุกข์มากพอแล้ว การมีชีวิตคู่จึงมีแต่ทุกข์ๆๆๆและทุกข์ๆๆๆ ไม่สิ้นสุด มีแค่เพียงสุขบางครั้งบางคราว นั้นเป็นสุขลวง เป็นสุขปลอม หาความผาสุกจริง สุขที่จิตวิญาณไม่ได้เลย เพราะตลอดเวลามีแต่ตัวกิเลสทั้งนั้น รัก โลภ โกรธ หลง ที่ห่อหุ้มอัตตาตัวโตๆ มีแต่ความไม่ได้ ไม่ยอม อยู่ตลอดเวลา แม้แต่ลำพังอยู่คนเดียวเป็นโสดเพียงแค่รู้ได้บางครั้งว่า ออ! ลิเลสอีกแล้ว อัตตาอีกแล้ว ทุกข์อีกแล้ว ๆๆๆ ทุกข์ไม่สิ้นสุด แต่ทุกข์ที่ว่านั้น น้อยลงๆๆๆได้ตามลำดับ เพราะมีวิธีดับทุกข์ที่แท้จริง ดับที่เหตุ การเป็นโสดจึงเป็นวิธีการดับทุกข์ได้มากๆๆ อีกวิธีหนึ่ง เพราะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม เช่นนี้เอง

18.รัตติยา พละศักดิ์

รัตติยา พละศักดิ์ ชื่อเล่น:นุ้ย เพศ:หญิงอายุ:30 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:1 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:น้อยกว่า 1 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อย่างไรก็ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดก็ได้ มีคู่ก็ได้
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
เป็นโสดต่อไปก็ได้ แล้วแต่วิบากกรรม

19.อิสรีย์ กฤษณายุทธ

อิสรีย์ กฤษณายุทธ ชื่อเล่น:ตุ๊ก เพศ:หญิงอายุ:57 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:9 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
บ้างครั้งก็เบื่อแต่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก็ทำให้ดีที่สุด
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
อยู่เป็นโสดก็ดีเพราะจะทำอะไรก็ได้
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ไหนๆก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

20.จรรยา ขันตี

จรรยา ขันตี ชื่อเล่น:บุ๋ม เพศ:หญิงอายุ:54 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ทะเลธรรมสถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:15 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:ยังไม่ปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มี
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดี
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ประพฤติในศีล 5 มีทุก์ใจให้น้อย ไม่เบียดเบียนกัน ไม่วิวาท

โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) 1-10


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกแบบสอบถามผ่าน google form  ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 1-10

 1. แก้วใจเพชร กล้าจน
 2. ณัฐนิชา คำปาละ
 3. พวงบุปผา หนูรัก
 4. ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม
 5. ชรินรัตน์ ชุมจีด
 6. ภรภัทร ไมเยอร์-ฐานนันท์
 7. บัณฑิตา โฟกท์
 8. พรพรรณ เอ็ทสเลอร์
 9. กรชนก สุนเจิม
 10. อภินันท์ อุ่นดีมะดัน

1.แก้วใจเพชร กล้าจน

แก้วใจเพชร กล้าจน ชื่อเล่น:อ๊ะ สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 1สถานภาพ:โสดสนิทรู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:13 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:11 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ไม่มีความสุขกับชีวิตโลกๆ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ดีที่สุดในโลก
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
มีความสุขกับการเป็นโสด ตราบปรินิพพาน

2.ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ ชื่อเล่น:ณัฐ เพศ:หญิงอายุ:49 สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 (ภูผาฟ้าน้ำ)สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดสบายดีไม่ต้องดูแลใคร
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
การเป็นโสดมีโอกาสปฏิบัติธรรมโดยการบำเพ็ญมากกว่า
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่เป็นโสดเพื่อฝึกฝนตนเองในการลดกิเลสมีสัมพันธ์กับผู้อื่นฉันท์พี่น้อง

3.พวงบุปผา หนูรัก

พวงบุปผา หนูรัก ชื่อเล่น:ผักบุ้ง เพศ:หญิงอายุ:51 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ตัดใจเรื่องคู่ไปแล้ว ตั้งใจจะอยู่เป็นโสดแล้ว เพราะมีความอิสระดี หาเลี้ยงตัวเองได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชคดีที่ยังไม่มีคู่ และจะครองโสดเพื่อการบำเพ็ญ ไปกับแพทย์วิถีธรรม
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีในการอยู่เป็นโสด

4.ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม

ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม ชื่อเล่น:ขวัญ เพศ:หญิงอายุ:43สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 2 สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ (คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นคู่ดี จะได้มีเพื่อน คอยดูแลกันและกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสด ดีที่สุด เจริญทีสุด ประเสริฐทีสุด
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติศีล ลดละเลิกในสิ่งที่เป็นภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทำไปทีละเรื่องบ้าง หลายเรื่องพร้อมกันบ้าง พอเราลดละได้มากขึ้น สะสมเป็นพลังให้เรามาจัดารลดละเรื่องคนคู่มากขึ้น มีระบบภูมิคุ้มกันพุทธะ ทำให้อดีตพ่อบ้านเขาไม่มายุ่งกับเราโดยไม่เกิดความวิวาท ตรงกันข้าม อยู่กับแบบพี่แบบน้อง ช่วยเหลือกัน แบบอบอุ่นอย่างยั่งยืนค่ะ

5.ชรินรัตน์ ชุมจีด

ชรินรัตน์ ชุมจีด ชื่อเล่น:แทม เพศ:หญิงอายุ:36 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 2 สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:5 ปี
ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:3-4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมคิดว่าตัวเองจะต้องมีแฟนและแต่งงานแน่นนอน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังพบแพทย์วิถีธรรมคิดว่าตัเองโชคดีมาก ที่ไม่คิดที่จะแต่งงานไปก่อนเจอโง่อยู่กับสุขลวงคิดว่าสุขทั้งแผ่นดินที่จริงแล้วคือทุกข์ทั้งแผ่นดิน
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีมากที่ตัวเองเป็นโสดมีความผาสุกมากกว่าที่จะขวนขวายคิดที่จะมีคู่
และไม่คิดที่จะกลับหลังไปหาสุขลวงคือการมีคู่อีกเพราะการไม่มีคู่คือสุขทั้งแผ่นดิน

6.ภรภัทร ไมเยอร์-ฐานนันท์

ภรภัทร ไมเยอร์-ฐานนันท์ ชื่อเล่น:มิ้นท์ เพศ:หญิงอายุ:58 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:วัดสมเด็จย่า สวิตเซอร์แลนด์สถานภาพ:โสด (หย่าร้าง) รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:หลายปีแล้ว ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:ยังไม่เคยเข้าร่วมค่ายที่เมืองไทย และยังไม่ได้ปฏิบัติจริงจัง

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นเรื่องธรรมดาแบบโลกๆ ที่เป็นไปตามไฟสามกองของชีวิต โลภะ โทสะ โมหะ และแรงบุญกรรม
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เรียนรู้ เข้าใจ ยอมรับ สัจธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมากขึ้น ใดๆ ในโลกล้วน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
สุขกาย สบายใจ มีอิสรภาพเสรีภาพ ในการใช้ชีวิต ที่เรียบง่ายขึ้นมาก ไร้กังวล หาเลี้ยงชีพชอบ ให้อภัย ไม่ผูกพยาบาท ไม่สร้างเวรกรรม ต่อภพต่อชาติ มีโอกาสในการทำสิ่งดีๆ ที่เรา (ในฐานะคนจีนเกิดเมืองไทย ที่ปัจจุบันอาศัย ใช้ชีวิตในต่างแดน และเป็นชาวพุทธที่ทำหน้าที่ในการทำนุ บำรุง ปกป้องพระพุทธศาสนา ตามกำลัง) ที่คิดด้วยสติและเชื่อด้วยปัญญา ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้าง แม้จะในวงเล็กๆ ที่บางครั้งก็ส่งเสียงสะท้อนกลับมา ว่าสิ่งที่เราทำนั้น เป็นสิ่งดี ต่อส่วนรวม เท่านี้ก็เป็นกำลังใจ สุขใจที่จะทำต่อไป
เจริญธรรม สำนึกดี
และบุญรักษาคนดีค่ะ
PM: สวิตเซอร์แลนด์/20 มิ.ย. 2562

7.บัณฑิตา โฟกท์

บัณฑิตา โฟกท์ ชื่อเล่น:แบม เพศ:หญิงอายุ:44 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 6 (เยอรมัน) สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์
(คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:6 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การอยู่เป็นโสดมีอิสระเสรีภาพในชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมในการคิด พูด ทำอะไรได้มากกว่าและ ปฏิบัติ ศีล ปฏิบัติธรรมได้มากกว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทำงานการกุศลได้มากกว่า(เนื่องจากก่อนมาเจอแพทย์วิถีธรรมก็ตั้งจิตเป็นจิตอาสาและได้ทำงานการกุศลมาบ้างแล้ว)
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
มั่นใจและแน่ใจยิ่งขึ้นที่ตนเองคิดอย่างนี้เพราะท่านอาจารย์หมอเขียวก็เทศน์สอนตรงกับใจตนเอง เห็นด้วยสุดหัวใจ คือการอยู่เป็นโสดดีกว่ามีคู่
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ข้าพเจ้าเข้าใจชัดแจ้งของวิบากกรรมเรื่องคู่ครอง จากการได้ฟังเทศน์จากท่านอาจารย์หมอเขียวและได้ขอน้อมจิตตามคำสอนน้อมรับด้วยความเต็มใจ เบิกบานใจ และตั้งใจปฏิบัติให้ได้ในระดับจิตวิญญาณโดยมองว่า คุณพ่อบ้านเป็นกระจกส่องกรรมที่เป็นตัวเป็นๆ ตัวจริงเสียงจริง สัมผัสได้จริงๆ ว่านี่คือ เราทำกรรมแบบนี้มาจึงมาเจอคนแบบนี้ ถ้าเขาทำดีกับเรา วิบากดี เราส่งผลและถ้าเขาทำไม่ดีก็วิบากร้ายส่งผลเห็นได้ชัดๆว่านี่คือเราๆๆข้าพเจ้าจึงได้ตั้งศีลมาปฏิบัติ คือปฏิบัติพรหมวิหารสี่อย่างเคร่งครัดบวกกับ ให้อภัยไม่ถือสา ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ ตั้งจิตอโหสิกรรม ตั้งจิตหยุด ความคิด คำพูด การกระทำ ที่จะสั่งสมเป็นวิบากกรรมคนคู่ ตั้งจิตกราบขอบพระคุณคุณพ่อบ้านทุกเช้าค่ำอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสชดใช้วิบากกรรมเห็นทุกข์อริยสัจ (เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม แล้วจึงได้ปฏิบัติ สู่ความพ้นทุกข์) การเข้าใจเรื่องกรรมนี้ทำให้ปฏิบัติอริยศีลจนเกิดอริยปัญญา พาใจพ้นทุกข์ได้จริงๆข้าพเจ้าขอเป็นพยานบุคคล ปัจจุบันมีความผาสุกในชีวิตคู่มีความขัดแย้งบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ขัดเคืองใจ ใจไม่ขุ่น ใจไร้ทุกข์ค่ะ กราบสาธุธรรมสุดเศียร สุดเกล้าค่ะ

8.พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ ชื่อเล่น:พร เพศ:หญิงอายุ:47 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 6 (เยอรมัน)สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยู่เป็นคู่ดีกว่าเพราะมีเพื่อนไปดูหนัง ไปเที่ยว กลับจากทำงานมีคนรอเราอยู่ที่บ้าน และมีเพื่อนปรึกษาหารึอ คุย บางครั้งมีความเห็นต่างกัน ก็ได้ทะเลาะกันบ้าง ในชีวิตคู่ ดีกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
อยู่เป็นโสดดีกว่ามาก
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
จะขออยู่เป็นโสด อย่างนี้ตราบจนวิบากกรรมข้าพเจ้าปล่อยให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระตลอดไป เจ้าค่ะ

9.กรชนก สุนเจิม

น.ส. กรชนก สุนเจิม ชื่อเล่น:ชา เพศ:หญิงอายุ:43 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:เพิ่งรู้จักในยูทูบค่ะ ประมาณ 1 เดือนค่ะ ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:ยังไม่เคยค่ะ

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นโสดคือการมีชีวิตที่อิสระ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ดิฉันติดตามแพทย์วิถีธรรมในเฟสบุ๊ค มีความคิดว่า อย่ายึดติดเพราะไม่มีอะไรบนโลกนี้เป็นของเรานอกจากความดีค่ะ
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
จะเป็นโสดหรือมีคู่ ก็ต้องทำความดี มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคู่ครอง ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันค่ะ

10.อภินันท์ อุ่นดีมะดัน

อภินันท์ อุ่นดีมะดัน ชื่อเล่น:ก๊อบ เพศ:ชายอายุ:36 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 1สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:1 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยากอยู่คนเดียวเป็นโสด มีอิสระกว่ามีคู่ครับ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชคดีแล้วที่ไม่มีคู่ครับ
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่เป็นโสดต่อไป บำเพ็ญความดีเท่าที่ทำได้ ให้พลังความดี ช่วยเหลือเรายามลำบาก แทนที่จะมีคู่ครับ