โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) 21-31


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกแบบสอบถามผ่าน google form  ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 21-30

 1. จาริยา จันทร์ภักดี
 2. ลดสวรรณ เสรีเสถียร
 3. ปทมพร เลิศศุภธรณ์
 4. จิราวรรณ ดาโรจน์
 5. เรือนแก้ว สว่างวงษ์
 6. ศรีรวม มั่งมา
 7. ศิรินภา คำวงษ์ศรี
 8. ศิริเพ็ญ ทองดี
 9. ภณิตา ภัทรกิติชัย
 10. รสสุคนธ์ อุปก
 11. วริษา สังคมศิลป์

21.จาริยา จันทร์ภักดี

นางสาว จาริยา จันทร์ภักดี ชื่อเล่น:เล็ก เพศ:หญิง อายุ:48 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 2 สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็มีความคิดนี้มาแต่ตอนเด็กเลยค่ะ ช่วงนั้นเห็นพ่อของเพือนกินเมาส่งเสียงดังเลยคุยเพื่อนว่าพอเราเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนโสดค่ะ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
พอได้เจอแพทย์วิถีธรรมเราเริ่มชัดขึ้นได้ปฏิบัติอย่างไม่ลังเล
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ได้รับฟังธรรมอาจารย์หมอเขียวได้ฝึกล้างกิเลสและได้ร่วมกับหมูมิตรดีสหายดีบำเพ็ญร่วมกันเลยเบิกบานไร้ทุกข์ค่ะ

22.ลดสวรรณ เสรีเสถียร

น.ส.ลดสวรรณ เสรีเสถียร ชื่อเล่น:หุย เพศ:หญิงอายุ:60 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7-8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจที่จะมีคู่
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ตาสว่างมากขึ้นและเห็นดีด้วยอย่างมาก
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
จะประพฤติตนเป็นโสดให้ยั่งยืนต่อไป

23.ปทมพร เลิศศุภธรณ์

ปทมพร เลิศศุภธรณ์ ชื่อเล่น:ปุ้ม เพศ:หญิงอายุ:50 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:20ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:1ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ทางธรรม ดีกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสด
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ไม่กลับใจ.. ปฎิบัติธรรมทำงานจิตอาสา.. อยู่อย่างพอเพียง.. ไม่ยึดตึดวัตถุนิยม… ปลูกผักกินเอง..

24.จิราวรรณ ดาโรจน์

จิราวรรณ ดาโรจน์ ชื่อเล่น:หน่องชื่อทางธรรม:เย็นไพรศีล เพศ:หญิงอายุ:54 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ (คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดดีกว่า มีคู่ เพราะมีอิสระกว่า ไม่มีห่วงผูกคอ ผูกแขนขาเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเปรยไว้ จากการได้เคยฟังเคยอ่านหนังสือธรรมะมาบ้าง
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดีกว่า มีคู่ มีอิสระ มีโอกาสในการเข้าร่วมกับหมู่มิตรดีสหายดีในการบำเพ็ญช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่า และทำให้ได้ฝึกลด ฝึกล้างกิเลส
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ได้พลาดไปมีคู่ มีบุตรแล้ว ก็นับว่าเป็นโชคดีที่ได้มีโอกาสชดใช้วิบากกรรมที่เคยทำมา ได้ใช้หนี้ ใช้แล้ววิบากจะเบาบางลง มีผัสสะมากมายที่ทำให้ได้ฝึกล้างกิเลส ฝึกปล่อยวาง วางใจ ทำใจไร้ทุกข์ในแต่ละสถานการณ์
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ใช้พรหมวิหาร ๔ และใช้บททบทวนธรรมและวาทะแห่งปีของท่านอ.หมอเขียวเช่น “อดทน รอคอย ให้อภัย ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ“,  ” คบและเคารพมิตรดี ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ

25.เรือนแก้ว สว่างวงษ์

เรือนแก้ว สว่างวงษ์ ชื่อเล่น:นก ชื่อทางธรรม:แก้วเย็นศีล เพศ:หญิงอายุ:53 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:โสด (หย่าร้าง) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2.5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดมีอิสระดี
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
การเป็นโสดเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างยิ่งทำให้มีทุกข์น้อย
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีในการอยู่เป็นโสด และจะอยู่ตลอดไป

26.ศรีรวม มั่งมา

ศรีรวม มั่งมา ชื่อเล่น:ศรี เพศ:ชญ อายุ:55 ปีสังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:6 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ดีและไม่ดี
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดี
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่เป็นคู่ ทำใจให้มีทุกข์น้อย เป็นเพื่อน พยายามมองข้ามความไม่ถูกใจเรา แต่เราก็ไปไหนได้ตามต้องการและโอกาสจากภาระที่ทำงาน ขอให้เจอกันชาติเดียวพอ แต่ใจจริงอยากโสด

27.ศิรินภา คำวงษ์ศรี

ศิรินภา คำวงษ์ศรี ชื่อเล่น:จิ๊บ ชื่อทางธรรม:เพียรสุขศีล เพศ:หญิงอายุ:33 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:คู่ (แฟน) ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:1 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องคู่ คือผู้หญิงที่เอาแต่ใจแลงี่เง่า เรารู้สึกว่าเราดี เราแมนกว่าผู้หญิงทั่วไป เพราะเรามีคู่ที่ดี เราไม่งี่เง่า เราชอบไปจับคู่ให้คนอื่น แต่เราไม่อยากแต่งงาน ไม่อยากมีลูก ไม่อยากมีภาระ แค่อยากมีอารมณ์มุ้งมิ้งโรแมนติกเฉยๆ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
รู้สึกผิดที่เคยไปจับคู่ให้คนอื่น ตอนนี้เรามาใช้วิบากกรรมเลย หลายอย่างทำอะไร ก็จะมีความห่วงๆ เกรงใจๆ เพราะคู่ของเราไม่ได้มาบำเพ็ญด้วย
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ถึงจะยังไม่สามารถเป็นโสดได้จริงๆ แต่ก็ได้เรียนรู้และตามใจตัวเองน้อยลง แบ่งปันและส่งเสริมกันในสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตจริงๆมากขึ้น ทุกข์ก็น้อยลงไปเป็นตามลำดับ

28.ศิริเพ็ญ ทองดี

ศิริเพ็ญ ทองดี ชื่อเล่น:แมว ชื่อทางธรรม:เพ็ญแสงฟ้า เพศ:หญิงอายุ:51 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 1 สถานภาพ:คู่ (แฟน) ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:3 ปี 7 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่เป็นธรรมดา ทุกคนต้องมี เพื่อจะได้มีลูกหลานสืบสกุล มีคนเลี้ยงดูตอนแก่
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ เป็นวิบากกรรม เป็นการรวมหัวกันทำความชั่ว
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ตอนนี้ มีความจำเป็นต้องมีคู่ เพราะได้มีแล้ว แต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกัน ปี ละครั้ง ๑ ถึง ๒ ครั้ง จึงจำเป็นต้องมีคู่ไปก่อน ได้ประพฤติพรมจรรย์ เฉพาะ ตอนที่แฟนไม่ได้มาเยี่ยม ในอนาคตต่อไป ถ้าได้อยู่เป็นโสดก็ไม่เคยคิดที่จะมีคู่อีก และถ้ายังมีคู่อยู่ก็จะพยายาม อยู่แบบพี่น้อง ฝึกการอาทิศีลให้สูงขึ้น เพื่อแฟนจะได้อยาก ปฏิบัติศีล ๘ ไปด้วยกัน ค่ะ สาธุ

29.ภณิตา ภัทรกิติชัย

นาง ภณิตาภัทร กิติชัย ชื่อเล่น:หล้า เพศ:หญิงอายุ:48 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดก็ดี มีคู่ก็ดี
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดก็ดี มีคู่ก็ดี
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่ร่วมกันด้วยใจที่เป็นสุขพร้อมๆกับช่วยกันลดกิเลส

30.รสสุคนธ์ อุปก

รสสุคนธ์ อุปก ชื่อเล่น:รส เพศ:หญิงอายุ:48 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 3 สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ หรือ ไม่มี ก้อแล้วแต่ โอกาส จังหวะและเวลา ที่จะเจอใคร หรือ ไม่เจอ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ ทำให้ มีหน้าที่ เพิ่มขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น และ รู้จัก การอดทนและการ ปล่อยวาง
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่ด้วยการไม่ยึด มั่นถือมั่น คู่ครองจนเกินไป ปล่อยให้ มีพื้นที่ส่วนตัว ของคู่ และ ของเรา และ ทำหน้าที่ ให้ ดีที่สุด ตามเหตุและปัจจัย

31.วริษา สังคมศิลป์

นางสาววริษา สังคมศิลป์ ชื่อเล่น: แพน ชื่อทางธรรม : พิมพ์พันแสง เพศ:หญิง อายุ:33 ปี 1 เดือน สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ ๑ / จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:4 ปี (2558)

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เคยมีแฟน แต่ถูกนอกใจมาตลอดจึงเชื่อว่าตนเองถูกสร้างมาเพื่อเป็นโสด แต่ก็คิดว่ามีแฟนก็ได้ ไม่มีก็ได้ โสดก็ได้ ไม่โสดก็ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เห็นประโยชน์ของการเป็นโสด มีหมู่มิตรดี มีเพื่อนดีกว่ามีคู่ครอง เพราะไม่ต้องหึงหวง วุ่นวายใจ และการมีเพื่อนปรึกษาดูแลกันและกันตามเหตุปัจจัยเท่าที่จำเป็นนั้นสบายใจกว่า
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
พยายามอยู่เป็นโสดด้วยความยินดีเพราะเห็นว่าการมีคู่เป็นทุกข์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *