โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) 11-20


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกแบบสอบถามผ่าน google form  ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 11-20

  1. ปาลิดา บุญชูธัญนพ
  2. ลักขณา วรพงศ์พัฒน์
  3. ศิรดา เข็มวงศ์ทอง
  4. สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล
  5. ศิริพร คำวงษ์ศรี
  6. จีรวรรณ์ เกษตรเกรียงไกร
  7. สำรวม แก้วแกมจันทร์
  8. รัตติยา พละศักดิ์
  9. อิสรีย์ กฤษณายุทธ
  10. จรรยา ขันตี

11.ปาลิดา บุญชูธัญนพ

ปาลิดา บุญชูธัญนพ ชื่อเล่น:เก๋ เพศ:หญิงอายุ:39 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สถานภาพ:โสด (หย่าร้าง) รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:3 เดือน ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:เริ่มทำ บาง ข้อ ราวๆ 2 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
สุข บ้าง ทุกข์บ้าง ปนกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
บางครั้งก้ออยากมีคู่ บางครั้งก้ออยากโสด
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยัง อยาก มีคู่ ที่ ศีล ศรัทธาปัญญา จาคะ เสมอ หรือสูงกว่า

12.ลักขณา วรพงศ์พัฒน์

ลักขณา วรพงศ์พัฒน์ ชื่อเล่น:เอ๊าชื่อทางธรรม:บุญแพงค่า เพศ:หญิงอายุ:51 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 2สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยากมีคู่ ครอบครัว ลูกๆ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชคดีที่สุดในโลก ที่มีชีวิตโสด
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท ลดกิเลส กาม อัตตา โลภ โกรธ หลง ให้มากๆ จะได้ห่างไกลชีวิตคู่ ตลอดนิรันดร

13.ศิรดา เข็มวงศ์ทอง

ศิรดา เข็มวงศ์ทอง ชื่อเล่น:รุ้ง เพศ:หญิงอายุ:46 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:3 ปี
ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:0.3 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดดี
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดยิ่งดี
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีในความโสด

14.สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล

สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล ชื่อเล่น:โย่ง เพศ:หญิงอายุ:51 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดหรือคู่ก็ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดสบายใจกว่า
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีที่เป็นโสด

15.ศิริพร คำวงษ์ศรี

ศิริพร คำวงษ์ศรี ชื่อเล่น:หมู ชื่อทางธรรม:มั่นผ่องพุทธ เพศ:หญิงอายุ:33 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่ คือ การมีคู่คิด คู่กายเพื่อปฏิบัติธรรมและทำสิ่งดีๆด้วยกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก็ยังมีกิเลสอยากมีคู่ เพราะยังหลงชอบบรรยากาศหวานๆเวลามีคู่ แต่ก็คอยสู้กิเลสไปตามลำดับ และเริ่มรู้สึกว่าการมีคู่ เป็นบ่วงภาระ ห่วงหาอาทรเป็นทุกข์ที่ทำให้กังวล และเป็นเหตุให้ปฏิบัติธรรมล่าช้า
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ก็ยังจะต้องพยายามสู้กับกิเลสไปเรื่อยๆไม่ให้ยินดีกับการมีคู่ สัมผัสได้ว่าการเป็นโสดนั้นเบาสบาย เป็นอิสระในการทำสิ่งดีๆให้กับตนเองและผู้อื่น ไม่เหนี่ยวนำผู้อื่นให้อยากมีคู่ เพราะเป็นการเพิ่มวิบากถ้วนหน้า

16.จีรวรรณ์ เกษตรเกรียงไกร

จีรวรรณ์ เกษตรเกรียงไกร ชื่อเล่น:เล็ก เพศ:หญิงอายุ:42 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:อิสระ สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:10 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีหรือไม่มีก็ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีหรือไม่มีก็ได้(เหมือนเดิม)
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ต้องใจเขาใจเรา เอื้อเฟื้อและเมตตา ถ้าฝ่ายใดขาดสิ่งเหล่านี้ชีวิตคู่ก็เกิดปัญหาได้ง่าย

17.สำรวม แก้วแกมจันทร์

สำรวม แก้วแกมจันทร์ ชื่อเล่น:รวม ชื่อทางธรรม:ศีลสำนึก เพศ:หญิงอายุ:65 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 2 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าการมีชีวิตคู่ของคนนั้นเป็นธรรมดาของธรรมชาติเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆ ทึ่วไป ที่ต้องมีคู่เพื่อสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ มีพัฒนาการในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีความเชื่ิอมั่นและศรัทธาตามคำสอนทีพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ว่า การเกิดนั้นเป็นทุกข์ มีแต่ทุกข์ๆๆๆๆๆๆ เท่านั้น ทุกข์ไม่สิ้นสุดตั้งแต่เกิดแล้ว สังขารไม่เที่ยง ทุกข์เกิดชึ้น ทุกข์ตั้งอยู่ ทุกข์ดับไป ในที่สุด ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร ดังนั้น เมื่อชีวิตได้เกิดแล้ว หาวิธีการ ทำตามรอยพระพุทธเจ้า และสาวกของพระองค์ เพื่อให้ตัวเองพ้นทุกข์และได้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ด้วย
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
หลังจากการมีชีวิตคู่อยู่ได้16 ปี พ่อของลูก มีอาการป่วยเป็นเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตก อย่างเฉียบพลัน ภายใน 12 ชั่วโมง ก็เสียชีวิต (เมื่อปี 2540) หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจเผาศพแล้ว ได้เกิดความคิด เกิดความรู้สึกใหม่ได้ว่า สังขารไม่ที่ยงจริง เป็นสิ่งสมมติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ณ เวลานั้นก็ได้บอกกับตัวเอง (และบอกลูกทั้งสองคน) ว่าถึงเวลาเตรียมตัวตายแล้ว และจะ “ตายก่อนตาย” หมายถึงการตายจากกิเลสต่างๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา(ผ่านมา22 ปี) ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเอง หาวิธีการ ที่จะตายก่อนตาย “ตัวกูไม่ใช่ของกู” (คำสอนของพระพุทธทาส) ตั้งใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ทำผิดบ้าง ทำถูกบ้าง มาตามลำดับๆ จนกระทั้งมาพบแพทย์วิถีธรรม ปี 2555 ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมที่อาจารย์หมอเขียวสอนและเป็นตเนแบบในการนำทำทุกเรื่องในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก เพื่อการดับทุกข์ทั้งมวล ให้ดับที่เหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บป่วย เพราะสาเหตุที่แท้จริง เป็นสาเหตุทางใจ 70% สาเหตุทางกาย30%
ดังนั้น การทั่ได้เกิดมาเป็นคนก็ทุกข์มากพอแล้ว การมีชีวิตคู่จึงมีแต่ทุกข์ๆๆๆและทุกข์ๆๆๆ ไม่สิ้นสุด มีแค่เพียงสุขบางครั้งบางคราว นั้นเป็นสุขลวง เป็นสุขปลอม หาความผาสุกจริง สุขที่จิตวิญาณไม่ได้เลย เพราะตลอดเวลามีแต่ตัวกิเลสทั้งนั้น รัก โลภ โกรธ หลง ที่ห่อหุ้มอัตตาตัวโตๆ มีแต่ความไม่ได้ ไม่ยอม อยู่ตลอดเวลา แม้แต่ลำพังอยู่คนเดียวเป็นโสดเพียงแค่รู้ได้บางครั้งว่า ออ! ลิเลสอีกแล้ว อัตตาอีกแล้ว ทุกข์อีกแล้ว ๆๆๆ ทุกข์ไม่สิ้นสุด แต่ทุกข์ที่ว่านั้น น้อยลงๆๆๆได้ตามลำดับ เพราะมีวิธีดับทุกข์ที่แท้จริง ดับที่เหตุ การเป็นโสดจึงเป็นวิธีการดับทุกข์ได้มากๆๆ อีกวิธีหนึ่ง เพราะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม เช่นนี้เอง

18.รัตติยา พละศักดิ์

รัตติยา พละศักดิ์ ชื่อเล่น:นุ้ย เพศ:หญิงอายุ:30 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:1 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:น้อยกว่า 1 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อย่างไรก็ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดก็ได้ มีคู่ก็ได้
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
เป็นโสดต่อไปก็ได้ แล้วแต่วิบากกรรม

19.อิสรีย์ กฤษณายุทธ

อิสรีย์ กฤษณายุทธ ชื่อเล่น:ตุ๊ก เพศ:หญิงอายุ:57 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ไม่มี สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:9 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
บ้างครั้งก็เบื่อแต่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก็ทำให้ดีที่สุด
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
อยู่เป็นโสดก็ดีเพราะจะทำอะไรก็ได้
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ไหนๆก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

20.จรรยา ขันตี

จรรยา ขันตี ชื่อเล่น:บุ๋ม เพศ:หญิงอายุ:54 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:ทะเลธรรมสถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:15 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:ยังไม่ปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มี
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดี
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ประพฤติในศีล 5 มีทุก์ใจให้น้อย ไม่เบียดเบียนกัน ไม่วิวาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *