โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ (ออนไลน์) 1-10


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกแบบสอบถามผ่าน google form  ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 1-10

  1. แก้วใจเพชร กล้าจน
  2. ณัฐนิชา คำปาละ
  3. พวงบุปผา หนูรัก
  4. ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม
  5. ชรินรัตน์ ชุมจีด
  6. ภรภัทร ไมเยอร์-ฐานนันท์
  7. บัณฑิตา โฟกท์
  8. พรพรรณ เอ็ทสเลอร์
  9. กรชนก สุนเจิม
  10. อภินันท์ อุ่นดีมะดัน

1.แก้วใจเพชร กล้าจน

แก้วใจเพชร กล้าจน ชื่อเล่น:อ๊ะ สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 1สถานภาพ:โสดสนิทรู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:13 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:11 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ไม่มีความสุขกับชีวิตโลกๆ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ดีที่สุดในโลก
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
มีความสุขกับการเป็นโสด ตราบปรินิพพาน

2.ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ ชื่อเล่น:ณัฐ เพศ:หญิงอายุ:49 สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 (ภูผาฟ้าน้ำ)สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดสบายดีไม่ต้องดูแลใคร
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
การเป็นโสดมีโอกาสปฏิบัติธรรมโดยการบำเพ็ญมากกว่า
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่เป็นโสดเพื่อฝึกฝนตนเองในการลดกิเลสมีสัมพันธ์กับผู้อื่นฉันท์พี่น้อง

3.พวงบุปผา หนูรัก

พวงบุปผา หนูรัก ชื่อเล่น:ผักบุ้ง เพศ:หญิงอายุ:51 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ตัดใจเรื่องคู่ไปแล้ว ตั้งใจจะอยู่เป็นโสดแล้ว เพราะมีความอิสระดี หาเลี้ยงตัวเองได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชคดีที่ยังไม่มีคู่ และจะครองโสดเพื่อการบำเพ็ญ ไปกับแพทย์วิถีธรรม
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีในการอยู่เป็นโสด

4.ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม

ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม ชื่อเล่น:ขวัญ เพศ:หญิงอายุ:43สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 2 สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ (คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นคู่ดี จะได้มีเพื่อน คอยดูแลกันและกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสด ดีที่สุด เจริญทีสุด ประเสริฐทีสุด
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติศีล ลดละเลิกในสิ่งที่เป็นภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทำไปทีละเรื่องบ้าง หลายเรื่องพร้อมกันบ้าง พอเราลดละได้มากขึ้น สะสมเป็นพลังให้เรามาจัดารลดละเรื่องคนคู่มากขึ้น มีระบบภูมิคุ้มกันพุทธะ ทำให้อดีตพ่อบ้านเขาไม่มายุ่งกับเราโดยไม่เกิดความวิวาท ตรงกันข้าม อยู่กับแบบพี่แบบน้อง ช่วยเหลือกัน แบบอบอุ่นอย่างยั่งยืนค่ะ

5.ชรินรัตน์ ชุมจีด

ชรินรัตน์ ชุมจีด ชื่อเล่น:แทม เพศ:หญิงอายุ:36 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 2 สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:5 ปี
ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:3-4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมคิดว่าตัวเองจะต้องมีแฟนและแต่งงานแน่นนอน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังพบแพทย์วิถีธรรมคิดว่าตัเองโชคดีมาก ที่ไม่คิดที่จะแต่งงานไปก่อนเจอโง่อยู่กับสุขลวงคิดว่าสุขทั้งแผ่นดินที่จริงแล้วคือทุกข์ทั้งแผ่นดิน
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีมากที่ตัวเองเป็นโสดมีความผาสุกมากกว่าที่จะขวนขวายคิดที่จะมีคู่
และไม่คิดที่จะกลับหลังไปหาสุขลวงคือการมีคู่อีกเพราะการไม่มีคู่คือสุขทั้งแผ่นดิน

6.ภรภัทร ไมเยอร์-ฐานนันท์

ภรภัทร ไมเยอร์-ฐานนันท์ ชื่อเล่น:มิ้นท์ เพศ:หญิงอายุ:58 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:วัดสมเด็จย่า สวิตเซอร์แลนด์สถานภาพ:โสด (หย่าร้าง) รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:หลายปีแล้ว ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:ยังไม่เคยเข้าร่วมค่ายที่เมืองไทย และยังไม่ได้ปฏิบัติจริงจัง

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นเรื่องธรรมดาแบบโลกๆ ที่เป็นไปตามไฟสามกองของชีวิต โลภะ โทสะ โมหะ และแรงบุญกรรม
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เรียนรู้ เข้าใจ ยอมรับ สัจธรรม ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมากขึ้น ใดๆ ในโลกล้วน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
สุขกาย สบายใจ มีอิสรภาพเสรีภาพ ในการใช้ชีวิต ที่เรียบง่ายขึ้นมาก ไร้กังวล หาเลี้ยงชีพชอบ ให้อภัย ไม่ผูกพยาบาท ไม่สร้างเวรกรรม ต่อภพต่อชาติ มีโอกาสในการทำสิ่งดีๆ ที่เรา (ในฐานะคนจีนเกิดเมืองไทย ที่ปัจจุบันอาศัย ใช้ชีวิตในต่างแดน และเป็นชาวพุทธที่ทำหน้าที่ในการทำนุ บำรุง ปกป้องพระพุทธศาสนา ตามกำลัง) ที่คิดด้วยสติและเชื่อด้วยปัญญา ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้าง แม้จะในวงเล็กๆ ที่บางครั้งก็ส่งเสียงสะท้อนกลับมา ว่าสิ่งที่เราทำนั้น เป็นสิ่งดี ต่อส่วนรวม เท่านี้ก็เป็นกำลังใจ สุขใจที่จะทำต่อไป
เจริญธรรม สำนึกดี
และบุญรักษาคนดีค่ะ
PM: สวิตเซอร์แลนด์/20 มิ.ย. 2562

7.บัณฑิตา โฟกท์

บัณฑิตา โฟกท์ ชื่อเล่น:แบม เพศ:หญิงอายุ:44 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 6 (เยอรมัน) สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์
(คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:6 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การอยู่เป็นโสดมีอิสระเสรีภาพในชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมในการคิด พูด ทำอะไรได้มากกว่าและ ปฏิบัติ ศีล ปฏิบัติธรรมได้มากกว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทำงานการกุศลได้มากกว่า(เนื่องจากก่อนมาเจอแพทย์วิถีธรรมก็ตั้งจิตเป็นจิตอาสาและได้ทำงานการกุศลมาบ้างแล้ว)
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
มั่นใจและแน่ใจยิ่งขึ้นที่ตนเองคิดอย่างนี้เพราะท่านอาจารย์หมอเขียวก็เทศน์สอนตรงกับใจตนเอง เห็นด้วยสุดหัวใจ คือการอยู่เป็นโสดดีกว่ามีคู่
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ข้าพเจ้าเข้าใจชัดแจ้งของวิบากกรรมเรื่องคู่ครอง จากการได้ฟังเทศน์จากท่านอาจารย์หมอเขียวและได้ขอน้อมจิตตามคำสอนน้อมรับด้วยความเต็มใจ เบิกบานใจ และตั้งใจปฏิบัติให้ได้ในระดับจิตวิญญาณโดยมองว่า คุณพ่อบ้านเป็นกระจกส่องกรรมที่เป็นตัวเป็นๆ ตัวจริงเสียงจริง สัมผัสได้จริงๆ ว่านี่คือ เราทำกรรมแบบนี้มาจึงมาเจอคนแบบนี้ ถ้าเขาทำดีกับเรา วิบากดี เราส่งผลและถ้าเขาทำไม่ดีก็วิบากร้ายส่งผลเห็นได้ชัดๆว่านี่คือเราๆๆข้าพเจ้าจึงได้ตั้งศีลมาปฏิบัติ คือปฏิบัติพรหมวิหารสี่อย่างเคร่งครัดบวกกับ ให้อภัยไม่ถือสา ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ ตั้งจิตอโหสิกรรม ตั้งจิตหยุด ความคิด คำพูด การกระทำ ที่จะสั่งสมเป็นวิบากกรรมคนคู่ ตั้งจิตกราบขอบพระคุณคุณพ่อบ้านทุกเช้าค่ำอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสชดใช้วิบากกรรมเห็นทุกข์อริยสัจ (เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม แล้วจึงได้ปฏิบัติ สู่ความพ้นทุกข์) การเข้าใจเรื่องกรรมนี้ทำให้ปฏิบัติอริยศีลจนเกิดอริยปัญญา พาใจพ้นทุกข์ได้จริงๆข้าพเจ้าขอเป็นพยานบุคคล ปัจจุบันมีความผาสุกในชีวิตคู่มีความขัดแย้งบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ขัดเคืองใจ ใจไม่ขุ่น ใจไร้ทุกข์ค่ะ กราบสาธุธรรมสุดเศียร สุดเกล้าค่ะ

8.พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ ชื่อเล่น:พร เพศ:หญิงอายุ:47 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 6 (เยอรมัน)สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยู่เป็นคู่ดีกว่าเพราะมีเพื่อนไปดูหนัง ไปเที่ยว กลับจากทำงานมีคนรอเราอยู่ที่บ้าน และมีเพื่อนปรึกษาหารึอ คุย บางครั้งมีความเห็นต่างกัน ก็ได้ทะเลาะกันบ้าง ในชีวิตคู่ ดีกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
อยู่เป็นโสดดีกว่ามาก
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
จะขออยู่เป็นโสด อย่างนี้ตราบจนวิบากกรรมข้าพเจ้าปล่อยให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระตลอดไป เจ้าค่ะ

9.กรชนก สุนเจิม

น.ส. กรชนก สุนเจิม ชื่อเล่น:ชา เพศ:หญิงอายุ:43 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:เพิ่งรู้จักในยูทูบค่ะ ประมาณ 1 เดือนค่ะ ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:ยังไม่เคยค่ะ

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นโสดคือการมีชีวิตที่อิสระ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ดิฉันติดตามแพทย์วิถีธรรมในเฟสบุ๊ค มีความคิดว่า อย่ายึดติดเพราะไม่มีอะไรบนโลกนี้เป็นของเรานอกจากความดีค่ะ
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
จะเป็นโสดหรือมีคู่ ก็ต้องทำความดี มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคู่ครอง ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันค่ะ

10.อภินันท์ อุ่นดีมะดัน

อภินันท์ อุ่นดีมะดัน ชื่อเล่น:ก๊อบ เพศ:ชายอายุ:36 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 1สถานภาพ:โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:1 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยากอยู่คนเดียวเป็นโสด มีอิสระกว่ามีคู่ครับ
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชคดีแล้วที่ไม่มีคู่ครับ
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่เป็นโสดต่อไป บำเพ็ญความดีเท่าที่ทำได้ ให้พลังความดี ช่วยเหลือเรายามลำบาก แทนที่จะมีคู่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *