โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 51-66


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 51-66 ดังนี้

 1. วณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา
 2. วันยา เรียนจันทร์
 3. รจรินทร์ อักขะโคตร
 4. ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์
 5. ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล
 6. นวลนภา ยุคันตพรพงษ์
 7. สำรวม แก้วแกมจันทร์
 8. จิตรา พรหมโคตร
 9. จิราภรณ์ ทองคู่
 10. ฐิติมา ใหม่สมเด็จ
 11. ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์
 12. แก่นศีล กล้าจน
 13. ชุติวรรณ แสงสำลี
 14. สำรวย เดชดี
 15. สุวรรณา ทิพวรรณ
 16. แสงอรุณ สังคมศิลป์

51.วณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา

นางวณิชชา จันทร์จรัสวัฒนาชื่อเล่น เล็กมหาชัย ชื่อทางธรรม ใยใบบุญ เพศ หญิง อายุ 61 ปี สมรส แต่งงานมีบุตร 3 คน หญิง 1 คน ชาย 2 คน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นว่าอยากมีครอบครัว แต่งงานมีลูก แล้วชีวิตจะสมบูรณ์ มีความสุขอย่างแท้จริง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังพบแพทย์วิถีธรรมได้บำเพ็ญบุญเข้าจิตอาสา ถือศีล เรียนธรรมะกับสัตบุรุษอาจารย์หมอเขียวทำให้รู้ว่าใช้หนี้กันไปเข้าใจเรื่องกรรม อยู่กันแบบพรหม เป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้องกันไป
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
บำเพ็ญบุญ ตั้งศีล คบและเคารพมิตรดีไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ

52.วันยา เรียนจันทร์

นาง วันยา เรียนจันทร์ ชื่อเล่น อี๊ด ชื่อทางธรรม วันแสงพุทธ เพศ หญิง อายุ 43 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3 ปี 8 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดไม่มีคนคอยดูแล แต่งงานน่าจะดีกว่า มีคู่ชีวิตสร้างครอบครัวน่าจะดีกว่า มีความอบอุ่นกว่า มีลูกไว้สืบสกุล
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อได้แต่งงานแล้ว ได้ฟังธรรมโสดดีหรือมีคู่เข้าใจสัจจะชัดเลย ชัดมาก ถ้าเลือกเกิดชาติหน้าฉันใดขอตั้งจิตเป็นโสด
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ถือ ศีล ลด ละ เลิก เรื่องคนคู่ แต่ก็ยอมรับวิบากคนคู่ถ้าจะต้องทำหน้าที่ภรรยาถือโอกาสดูสภาวะชอบ-ชัง ในจิตว่ามีการพัฒนาขึ้นหรือแย่ลง

53.รจรินทร์ อักขะโคตร

นางสาว รจรินทร์ อักขะโคตร ชื่อเล่น กิ๊บ ชื่อทางธรรม ขวัญชวนไพร เพศ หญิง อายุ 37 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปี กว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็เห็นคนอื่นมีแฟน ก็อยากมีแฟนดีๆ มีครอบครัว มีลูกที่น่ารัก อยากได้แฟนรวยๆ สูง หน้าตาดีหน่อยหรือพอดูได้ ไม่อ้วนด้วย มีเราคนเดียว แต่ไฝ่หาที่ได้มา ที่คบหาไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้เลย มีแฟนก็เจ้าชู้ กินเหล้า เมายาเลี้ยงเพื่อนฝูงมากเกิน กิ๊บจึงพบแต่ความทุกข์ ทุกข์มาก จึงฝืนใจเลิกเขาแล้วโสดจนทุกวันนี้ค่ะ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ความคิดเปลี่ยนพบผู้ชายแล้วตั้งจิตโสดทุกภพทุกชาติไป เน้นการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดคือพรหมจรรย์จะพ้นทุกข์ได้เร็วเป้าหมายสู่พระอรหันต์ค่ะ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งอธิศีล ตั้งจิตจะเป็นโสดทุกชาติไปแม้มีเรื่องผู้ชายเข้ามาให้กิเลสกบดานใจจิตตื่นขึ้นมา แต่กิ๊บก็สู้ไม่ถอยประกาศบอกหมู่กลุ่มหลายรอบแล้วว่าเรามีเรื่องนี้อยู่เพื่อเปิดเผย ฆ่ากิเลสที่แอบซ่อน รวมทั้งรวมปัญญากับอาจารย์หมอเขียวท่านสมณะและพี่น้องเรา เพื่อล้างกิเลสเรื่องคนคู่ค่ะ

54.ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์

ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์ ชื่อเล่น แหงว ชื่อทางธรรม ป่านแก้ว เพศ หญิง สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักแพทย์วิถีธรรม 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นโสดดีกว่ามีอิสระภาพเป็นของเรา จะทำอะไรก็ตัดสินใจคนเดียวไม่ต้องกังวลใครได้ทำประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นช่วยเพื่อนๆได้หลากหลาย
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การเป็นโสดก็ดีอยู่เหมือนเดิม การที่เราหลงผิดไปมีคู่ก็ต้องทำให้เราระมัดระวังในการอยู่ร่วมกับคู่ของเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้อภัยมีเมตตาซึ่งกันและกัน พากันมาหาหมู่มิตรที่ดีก็จะทำให้คู่ครองของเรามีสัมมาฐิถิมากยิ่งขึ้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พยายามให้คู่ของเรามีสมาธิดีมากยิ่งๆ ขึ้นโดยทำที่ตัวเราก่อนตามที่อาจารย์สอนให้ดียิ่งๆขึ้น จนเขาเห็นแล้วก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อย่าห่างหมู่มิตรดีและเราจะไม่ตกร่วงแน่นอน

55.ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล

นางประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล ชื่อเล่น ง้อ เพศ หญิงอายุ 60 ปี คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นโสดหรือมีคู่เป็นเรื่องธรรมชาติปกติทั่วไปของคน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดีกว่า มีคู่ก็อยู่แบบพรหมจรรย์ เป็นเพื่อนกัน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งศีลรักษาพรหมจรรย์ต่อไป

56.นวลนภา ยุคันตพรพงษ์

นางสาวนวลนภา ยุคันตพรพงษ์ชื่อเล่น จิ๋ว ชื่อทางธรรม เย็นน้อมพุทธ เพศ หญิง อายุ 53 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 โสด เคยแต่งงานแต่ไม่จดทะเบียน 10 ปี รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าแต่งงานดีกว่าจะได้มีคนดูแลบั้นปลายชีวิต
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดดีกว่ามีคู่เป็นไหนๆ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ความเจริญทางธรรมมีไว้มากกว่าสำหรับคนโสด

57.สำรวม แก้วแกมจันทร์

นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ ชื่อเล่น ป้ารวม ชื่อทางธรรม ศีลสำนึก เพศ หญิง อายุ 65 ปี หม้าย (สามีเสียชีวิต 22 ปี) รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี ย่างเข้าปีที่ 8

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าคนมีคู่เป็นธรรมชาติของคนและสัตว์อื่นทั่วไป คนครองความเป็นโสดนั้นผิดธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ฟังธรรมจากอาจารย์หมอเกิดความรู้เข้าใจแล้วว่า การเกิดเป็นทุกข์คนคู่ เป็นลาภเลวที่ผู้ชายผู้หญิงหลงคิดผิดว่าเป็นสุขจริงๆแล้ว นั้นเป็นสุขปลอม สุขลวง เพราะชีวิตคือเดี่ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้ายมีแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่มีวันจบสิ้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวขอบอกว่า ของคุณสิ่งที่ดีๆชั่วๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคู่ เป็นบทเรียนชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อปวงชนได้มากขึ้นๆตามลำดับ ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร ไม่ต้องทุกข์กับอะไรเพราะสุดท้ายเราก็ไม่ต้องเอาอะไร คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ประคับประคองให้มีความผาสุขเพิ่มขึ้น คนโสดโชดดีที่สุดแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่

58.จิตรา พรหมโคตร

นางจิตรา พรหมโคตร ชื่อเล่น ตาลพบุรี ชื่อทางธรรม มั่นแก่นพุทธ เพศ หญิง อายุ 59 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปี 6 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ดีเพื่อจะไว้พึ่งพาอาศัยดูแลเราเมื่อยามเดือดร้อน ต้องการความสุข ความปลอดภัย
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ถือว่าเป็นลาภเลว เป็นความทุกข์ที่จะต้องกลับมาชดใช้ในผลการกระทำที่ตนเองทำมา
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติศีล 5 ด้วยการตั้งสติ ลด ละ เลิก เนื้อสัตว์ ลดการเสพกามของคนคู่ เลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น

59.จิราภรณ์ ทองคู่

นางจิราภรณ์ ทองคู่ ชื่อเล่น จิ ชื่อทางธรรม น้ำไพรศีล เพศ หญิง อายุ 65 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ8 คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักแพทย์วิถีธรรม 5 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรม 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ดีจะได้มีเพื่อน มีลูก มีครอบครัว พอมีคู่แล้วก็ได้ครอบครัวที่อบอุ่น สามีเป็นคนดีไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเหล้า ลูกก็มีงานทำเป็นหลักฐาน พอลูกแต่งงานก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้หนักใจ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดดีกว่ามีคู่เพราะการมีคู่ก็ต้องมีลูก ทำให้เกิดห่วงๆลูก ห่วงคู่ไปเสียทุกเรื่อง ห่วงทั้งด้านจิตใจ ร่างกายและเหตุการณ์ที่จะเกิดในแต่ละวันแต่พอมาพบแพทย์วิถีธรรมแล้ว เราเชื่อเรื่องกรรม อะไรจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอยู่กับวิบากของแต่ละคนที่ทำมาเราก็หมดห่วง
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เราเชื่อว่าโสดที่ดีจะต้องอยู่เป็นเพื่อน เป็นมิตรดูแลกันไปตามอัตภาพช่วยเหลือกันทำกิจ

60.ฐิติมา ใหม่สมเด็จ

นางสาวฐิติมา ใหม่สมเด็จ ชื่อเล่น ตา ชื่อทางธรรม บุญบากบั่น เพศ หญิง อายุ 61 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 อดีตคู่ ปัจจุบันโสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ซิดี ดูดี ในสังคม ถ้ามีคนมาชอบเป็นแฟนก็ดีมีเพื่อนไว้ดูแลกันช่วยเหลือกันทำมาหากินสร้างฐานะไปไหนก็ไปด้วยกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ฝักใฝ่ในกามเมถุน เศร้าหมอง เป็นลาภเลวมีวิบาก เปลี่ยนจิตตั้งศีลถือพรหมจรรย์เข้าปีที่ 9 แล้วเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
1. ตั้งศีล ถือพรหมจรรย์
2. ปฏิบัติกับหมู่กลุ่ม

61.ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์

นาย ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ ชื่อเล่น วิทย์ ชื่อทางธรรม แม่นแก่นพุทธ เพศ ชาย อายุ 63 ปี หย่าร้าง(แยกกันอยู่) รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ได้เห็นชีวิตคู่ของพ่อแม่ที่ช่วยเหลือกันเข้าใจกันในยามทุกข์ยาก ท่านมีจิตใจงามตั้งแต่เด็กจนโตผมยังไม่เคยเห็นท่านทะเลาะกันเลยขยันหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ได้เห็นรู้สิ่งที่เห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่รู้เห็นคิดว่าได้เพื่อนคู่คิดช่วยกันสร้างครอบครัวตรงกันข้ามเราเป็นคนคิดทำนำคนเดียวทำให้เห็นทุกข์ได้เร็วโชดดีที่มีเทวดาคอยช่วยหนักเป็นเบาร้ายกายเป็นดีเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ได้ตั้งจิตและเพียรพยายามรู้เห็นโทษภัยของชีวิตคู่มีแต่การหึง หวง เป็นเจ้าของ ใจคับแคบ สู้อยู่เป็นโสดไม่เบียดเบียนกันช่วยกันแบบเพื่อน ช่วยเพื่อนพึ่งตนเป็นหลัก

62.แก่นศีล กล้าจน

นายแก่นศีล กล้าจน ชื่อเล่น เล็ก อายุ 50 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ1 โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรม 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าเป็นมีคู่ดีกว่าเป็นโสด เพราะตนเองมีคู่ มีแฟน อยู่ด้วยกันแต่ละท่านก็อยู่ด้วยกัน 7 ปีบ้าง 5 ปีบ้าง 10 ปีบ้าง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
คิดไม่ออกแต่ได้ทำคืออยู่แบบไม่มีคู่ จึงรู้ได้ว่า ไม่มีคู่นั้นเป็นความอิสระเสรี ชีวิตมีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นชีวิตที่ลดกิเลสได้อย่างรวดเร็วเป็นทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เรียนรู้จากความจริงของชีวิตคู่ คือ ทุกข์ และวิบากร้าย เห็นได้ชัดเจนเมื่อเราเลิกมีคู่ จึงสามารถเห็นสภาพทั้ง2ด้านนั้นได้ดีว่าสภาพทุกข์ของการมีคู่กับสภาพไม่ทุกข์ของการไม่มีคู่ สภาพแบบไหนที่เมื่อสามารถเลือกได้ก็เลือกสภาพนั้น โดยไม่ขัดแย้ง ไม่เบียดเบียน ไม่ก่อให้เกิดพยาบาท ชิงชังกัน ยังดำรงค์ความเป็นมิตรดีต่อกันได้ก็เห็นว่าโสดดีที่สุดสำหรับการเพ่งเพียรเพื่อบรรลุธรรม

63.ชุติวรรณ แสงสำลี

นส. ชุติวรรณ แสงสำลีชื่อเล่น ไหม ชื่อทางธรรม เพียรผ่องพุทธ เพศ หญิง อายุ 49 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ9 โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรม 2.9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีชีวิตคู่เป็นเรื่องที่ผู้หญิงคิดถึงและมีความกังวลว่าชาตินี้จะได้มีคู่หรือแต่งงานเปล่า พอหลังจากมีชีวิตคู่แล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ก็พบความจริงว่าตัวเองคิดผิดเพราะต้องเจอแต่สภาพ ความทุกข์ และทุกข์อีกรับโชคร้ายทุกข์หลายชั้นและบางคนหาทางออกไม่ได้ก็ต้องทนทุกข์รับสภาพต่อไปอย่างไม่มีความสุข แต่ความทรมานการเป็นโสดของเราก็ยังมีทุกข์บ้างแต่ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ค่อยคิดเรื่องชีวิตคู่มากนัก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ตัดสินใจเด็ดขาดเราโชคดีที่สุดที่ได้อยู่เป็นโสดมาได้ขอลุยเข้ามาใช้ชีวิตในครอบครัวแพทย์วิถีธรรมพบว่ามีพี่น้องจิตอาสาหลายท่านละทิ้งครอบครัวไม่ได้พึ่งพาให้ความสนใจชีวิตคู่อีกต่อไปหรือบางคนมีคู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กันแบบเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน การเป็นโสดอยู่กับหมู่มิตรดีได้ง่ายได้สะดวกสบายและได้เข้าใจชีวิตของความเป็นคู่ช้าไม่ใช่แค่เรียกรูปนอกทางโลกธรรมที่หมายถึงหญิงชายมาใช้ชีวิตร่วมกัน
แต่การเป็นคู่ หมายถึง โลกกุตธรรมดับโลกียะ ความดี กับ ความชั่ว วิบากดี กับ วิบากร้าย สุขแท้ กับ สุขปลอม อิทธีภาวะ กับ ปุริสภาวะ ที่ได้พบว่าเวทนามีเกิดตามทุกข์ อ่อนแอและสู้กิเลสไม่ได้จะเป็นอิทธีภาวะอารมณ์ผู้หญิงแต่ถ้าเวทนาของจิตวิญญาณเราเข้มแข็งชนะกิเลสได้ เราจะพบสภาพปุริสภาวะอารมณ์ผู้ชาย ฉะนั้นคำว่าคู่ก็มีอยู่แล้วในตัวเองของคนทุกคนซึ่งเป็นคู่ใจจิตวิญญาณที่มีค่าและมีความสุขให้เราได้พัฒนาตนเองมากกว่าทำประโยชน์ได้สูงสุดในชีวิตนี้
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เข้ากลุ่มหมู่มิตรดีเป็นลาภที่ดีที่สุดโลกพากเพียรทำให้ตนเองพ้นทุกข์และช่วยเหลือ การเป็นโสดเป็นชีวิตที่ดีที่สุดในโลกเบิกบานแจ่มใสมีสุข มีชีวิตชีวาสบายที่สุดในโลกขอยืนยัน

64.สำรวย เดชดี

นส. สำรวย เดชดีชื่อเล่น ศรีเรือน ชื่อทางธรรม รักศีล เพศ หญิง อายุ 63 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรม 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เราอยู่เป็นโสดดีกว่าเราเลือกเดินทางของเราเองได้ไม่ต้องมีใครมาบังคับเราให้อยู่ในความคิดของเขา ไม่อยากมีหนี้เขาหาหนี้มาให้เราไม่อยากต้องไปดูแลคนไม่ดีด้วยความจำใจ เราดูคนอื่นที่มีคู่เป็นครูมีแต่ทุกข์ ทุกข์ๆและทุกข์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด กรรมใครทางมันเถอะ มันให้กันไม่ได้กรรม ตัดเวรตัดกรรมได้ตัด ห่างก็ห่าง แต่ถ้าจำเป็นต้องอยู่ต้องเป็นต้องมีต้องรับรู้เราเคยทำมา
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ไม่ว่าก่อนพบหรือหลังพบแพทย์วิถีธรรมความคิดเห็นที่จะมีครอบครัวไม่มีแต่ถ้าเรามีครอบครัวที่รวบรวมกันอยู่อย่างมีความสุขเป็นมิติดีที่สุดแล้วช่วยเหลือกันไม่เห็นแก่ตัวทั้ง 2 คน ทุกคนถือพี่น้องเราหมด ญาติเราหมด แล้วเราจะทำร้ายทำลายกันทำไมทำให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยใจไร้ทุกข์ มีความสุขกับการให้อภัยกัน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
1. ดำรงค์ตนให้อยู่ในศีลธรรม (อย่าอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเรา)
2. คบมิตรดี โดยมีพ่อแม่ พระพุทธเจ้า พ่อครู ครู หมอ และเพื่อนกัลยามิตรที่มีสัมมาทิฐิพร้อมกับการเคารพศัตรูดีในการที่จะไม่ทำสิ่งชั่วและจะทำสิ่งดีร่วมกันไป ทำดีเรื่อยไป อยู่อย่างพ่อแม่พี่น้องดีกว่า 1.สุขกว่ามีรักเป็นกองจะแลเหลี่ยวมองอะไรๆ 2. สดสวยดูโลกสดใสไม่ต้องมีใครกวนใจกวนตัว 3. สุขกว่ามีชายพนอมาเคลียเค้าคลอมาคอยพันพัว 4. มีรักดีมักปวดหัวอย่าเลยฉันกลัวฉันกลัวจริงๆ 5. ชีวิตคู่ดีอย่างไรเห็นคบไม่ผู้ชายหรือผู้หญิง 6. พลาดรักฟ้าปืนมายิงล้มลงนอนกลิ้งด้าวดิ้นชีวิต 7. สุขกว่าอะไรเราท่องเที่ยวไปในโลกเสรี 8. ชีวิตเกิดมาทั้งที 9. จะมีผู้ชายเป็นเจ้าทำไมเราเป็นเจ้าของกรรมของเราเอง

65.สุวรรณา ทิพวรรณ

น.ส สุวรรณา ทิพวรรณ ชื่อเล่น อร ชื่อทางธรรม ร้อยเรือนธรรม เพศ หญิง อายุ 53 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ9 หย่าร้าง รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร
ก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรมก็ได้ทราบว่า การเป็นโสดเป็นสุข อิสระอย่างยิ่ง เนื่องจากแต่งงานได้พบกับความพลัดพลาดในครอบครัวไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวตนเองดูแลตนเองมาตลอดเมื่อมีคู่อยู่ต้องบริการให้ตลอดจนเกิดความเบื่อหน่าย หลังพบธรรมะว่าการมีคู่นั้นลำบากหนักหนา
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อพบแพทย์วิถีธรรมมีความต้องการออกจากคนคู่และออกจากกามเมถุนจากท่านอาจารย์หมอเขียวสอนเรื่องโสดดีหรือมีคู่และได้ทำสื่อให้คู่ได้ศึกษาเพื่อลดละเลิกกามเมถุน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
มีการตั้งจิตว่าจะไม่มีคู่อีกแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์

66.แสงอรุณ สังคมศิลป์

นางสาวแสงอรุณ สังคมศิลป์ ชื่อเล่น ต้นหลิว เพศ หญิง อายุ 37 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ1 คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร
แต่งงานคือการหาคนดี ๆ มาอยู่ด้วยกัน มาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดูแลกันยามเจ็บป่วย แก่เฒ่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การแต่งงานแท้ที่จริง เราไม่ได้รักเขา เรารักตัวเอง อยากให้เขาทำให้ได้ดั่งใจเรา พอเขาทำไม้ได้ดั่งใจเราก็เป็นทุกข์
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
แต่งงานก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรม เมื่อได้ฟังธรรมะจากอาจารย์ ก็ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กับพ่อบ้าน อยู่กันแบบเพื่อน ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาทำอย่างเรา แม้เราจะทำสิ่งดี เขาจะทำหรือไม่ก็ได้ เขาทำดีก็เป็นกุศลของเขา เขาทำไม่ดีก็อกุศลของเขา หน้าที่เราตอนนี้คือพากเพียรลดละเลิกกิเลสให้ได้ วันหนึ่งหากเราทำได้จริง ก็จะเป็นพลังแม่เหล็กดึงเขามาทำสิ่งดีแบบโลกุตระ ไม่ชาตินนี้ก็ชาติหน้าหรือชาติอื่น ๆ สืบไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *