โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 41-50


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 41-50 ดังนี้

  1. มัณฑณา แก้วแท้
  2. มณี เสือเล็ก
  3. พิสัย ทองประจักษ์
  4. บุญเรือน เอี่ยมสำอางค์
  5. สุพร สุดงาม
  6. กาญจณา วัฒนกุลจรัส
  7. สันห์สิตา อินทร์วิเศษ
  8. พิมพัลดา นันทโชคชัยอนันต์
  9. บุษกร กุลมาตย์
  10. อรทัย สิงหคำ

41.มัณฑณา แก้วแท้

นางสาวมัณฑณา แก้วแท้ ชื่อเล่น มัณฑ์ ชื่อทางธรรม น้ำเพชรฟ้า เพศ หญิง อายุ 56 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 2 โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 12 ปี ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมเรื่องโสดดีหรือมีคู่มาก่อนหน้านั้นแล้ว

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ทุกครอบครัวอยู่รวมตัวกันมีคู่ ความปกติของสังคมเหนี่ยวนำให้มีคู่ แต่ละคู่ส่วนใหญ่วุ่นวาย เหนื่อย ทุกข์ สุข สลับ เริ่มปฏิบัติธรรมช่วงทำงานใหม่ๆรู้สึกอิสระแต่ยังอยู่ในหมู่กลุ่มที่เหนี่ยวนำกันได้กว่าคงเป็นโสดดีกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชดดีสุดๆ มีความชัดเจนในการตัดสินใจว่าคิดถูกจริงๆกับการใช้ชีวิตสันโดษหมดวิบาก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เจริญในศีล ปฏิบัติพรหมจรรย์อย่างผาสุกหาความเจริญทางจิตวิญญาณตามลำดับเพราะเจอแนวทางที่ตามหา

42.มณี เสือเล็ก

มณี เสือเล็ก ชื่อเล่น มณี ชื่อทางธรรม ป่าบุญเพ็ญ เพศ หญิง อายุ 57 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยากมีแฟน คอยว่าจะมีใครสักคนที่รักและจริงใจพร้อมเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข ดูแลกันและกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชดดี ที่ไม่มีวิบากเรื่องนี้ ไม่งั้นไม่รู้จะทุกข์และซวยในรูปแบบไหนบ้าง
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ในส่วนของตัวเองคือการไม่ยึด เพราะการไปเกาะเรื่องผูกพันธ์กับใครอาจทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางใจได้ซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุกข์ไม่ใช่แต่เพียงเพื่อนต่างเพศ แม้กระทั่งเพศเดียวกัน ความทุกข์ก็เหมือนกัน ความรักต้องก้าวผ่านไปสู่ความรักเช่น พระโพธิ์สัตว์ที่รักมนุษยชาติ

43.พิสัย ทองประจักษ์

ร.ต. พิสัย ทองประจักษ์ ชื่อเล่น ลุงตุ๋ย ชื่อทางธรรม ถ้อยธรรม เพศ ชาย อายุ 73 ปี สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่ครองตามชีวิตของมนุษย์โลกนี้เพื่อสืบพันธ์ไว้ดำรงค์เผ่าพันธ์ตามยุคสืบต่อๆมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลาน เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อสร้างครอบครัว มีคู่ครองก็จะสะสมกิเลสความทุกข์โดยไม่รู้ความจริง ไม่มีคู่จะมีแต่ สุข สงบ ตามสภาวะ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ได้มองเห็นและรู้ว่าการเป็นโสดดีกว่ามีคู่ครอง มีคู่ครองมีแต่กิเลส ทุกข์ ชั่ว กลัว เข้ามาแล้วโกหกตนเองว่ามีความสุขมากแต่ที่จริงแล้วทุกข์มากกว่าสุข เป็นโสดดีไม่ต้องทุกข์ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เมื่อได้รับและได้เปรียบเทียบก็จะสรุปได้ว่า
1. มีคู่ครอง มีแต่ทุกข์ ทุกข์ และทุกข์
2. ไม่มีคู่ มีแต่สุข สุข และสุข ตลอดไป
หมายเหตุ ปัจจุบันก็อยู่ดูแลกันไปจนกว่าจะตายจากกันด้วยการสร้างกุศลที่ดีต่อกันอย่างเข้าใจต่อกัน

44.บุญเรือน เอี่ยมสำอางค์

นางบุญเรือน เอี่ยมสำอางค์ชื่อเล่น แดง เพศ หญิง อายุ 75 ปี หม้าย รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 11 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่หรือไม่มีคู่ได้ทั้ง 2 อย่าง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความเห็นเรื่องโสดดีหรือมีคู่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้
-การเป็นโสดทำให้อิสระในการดำรงชีวิตจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบาย หรือมีคู่ไปไหนมาไหนจะได้มีเพื่อนร่วมด้วยก็ดีทั้ง 2 อย่าง
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การปฏิบัติเพื่อดำรงค์ความคิดเรื่องโสดดีหรือมีคู่ดังนั้นเราจะต้องมีสติ มีศีล มีความอดทน รอคอยให้อภัยทำดีไปเรื่อย ใจเย็นข้ามชาติ มีความผาสุกและเบิกบาน

45.สุพร สุดงาม

พร สุดงาม ชื่อเล่น หงา ชื่อทางธรรม ธรรมบำเพ็ญ เพศ หญิง อายุ 50 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เคยคิดว่าการเป็นโสดดีเพราะเคยอ่านสารอโศก พบคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคนโสดเป็นบัณฑิต แต่บางครั้งก็มีกระแสทางโลกเหนี่ยวนำบ้างแต่ไม่แรงจนถึงขั้นไปคู่ครองเพราะคิดว่าการมีคู่ครองต้องลำบากดูแลครอบครัวของตนและต้องเพิ่มภาระดูแลครอบครัวของคู่ครอง และเห็นโทษภัยความรักจากเพื่อนๆและญาติพี่น้อง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งเกิดความมั่นใจ ในความเห็นโสดดีเพราะได้เห็นวิบากดีจากการเป็นโสดว่าทำให้สุขกาย สบายใจ ลดทุกข์ ลดภาระกิจที่ไม่จำเป็น ลดความเครียด โดยได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากการฟังธรรมะที่อาจารย์บรรยายว่าการมีคู่ลำบากเหมือนการเดินทางไปต่างเมืองด้วยเข่า ซึ่งมีความทุกข์ยากลำบากมาก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งใจอยู่เป็นโสดตลอดชีวิต การปฏิบัติโดยไม่คลุกคลีกับเพศตรงข้ามหรือสนิทสนมด้วย มีการพูดคุยเท่าที่จำเป็นหรือเกิดประโยชน์ต่องานเท่านั้น มีการฟังธรรมสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถมีการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง พยายามเข้าหาหมู่มิตรสังคมสิ่งแวดล้อมดีเพื่อให้เกิดความเจริญในทางธรรม

46.กาญจณา วัฒนกุลจรัส

กาญจณา วัฒนกุลจรัส ชื่อเล่น เล็ก หญิง อายุ 64 ปี สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 11 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่เป็นทุกข์มากเมื่อเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันจะมีพลังลบที่ต่อต้านกันตลอดเวลา ถ้าเราไม่มีธรรมที่จะหาข้อสรุปกันได้ ตอนที่เราไม่มีธรรมเราก็จะเอาชนะกันทำให้เกิดความทุกข์มากแต่เมื่อเวลาที่มีความคิดเห็นตรงกันชีวิตก็มีความสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทั้งสองกรณีมีผลต่อลูกซึ่งจะเป็นวิบากที่เราจะต้องรับต่อไปอีกในอนาคตถ้าเราเป็นตัวอย่างและสั่งสอนให้เขาหรือสิ่งที่เขาเห็นเราประพฤติต่อกันทุกวัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เมื่อได้รับธรรมจากอาจารย์แล้วทำให้เรามองเห็นสัจจะธรรมมากขึ้น การปฏิบัติต่อคู่ครองของเราก็เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงแรกปัญหาจะกระทบกระทั่งกันบ้างจากคู่ครองมีมากและแรงกว่าเดิมเพราะเขาคาดว่าเราจะปฏิบัติเหมือนเดิม เมื่อปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเค้าก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขี้นทำให้เราเฉยชาแต่เมื่อเค้าก็ค่อยๆซึมซับจากพฤติกรรมของเราและทำให้เข้าใจธรรมะมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเรา
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การเป็นโสดที่ดี การมีคู่ก็ดี อยู่ที่การเข้าใจธรรมและสามารถนำมาปรับใช้กับครอบครัวในกรณีมีคู่และสหาย เพื่อน พี่ น้อง ญาติๆ สำหรับคนที่เป็นโสด ถ้าครอบครัวและคนรอบข้างเรามีธรรมและสามารถปฏิบัติธรรมได้ตามที่เรียนรู้มา ชีวิตก็จะมีความทุกข์น้อยและมีความผาสุกมากขึ้น

47.สันห์สิตา อินทร์วิเศษ

นางสาว สันห์สิตา อินทร์วิเศษ ชื่อเล่น แหม่ม เพศ หญิง อายุ 49 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นโสด สามารถใช้ชีวิตอิสระในการศึกษาเรียนรู้การไปร่วมกับหมู่กลุ่ม มีความคล่องตัว เบาใจ กว่าภาระของผู้ใช้ชีวิตคู่ซึ่งมีภาระ การสร้างความเข้าใจความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ความไม่เคารพ หรืออภัยในความเห็นต่าง ปัญหาครอบครัวอาจเป็นปัญหาสังคมเพิ่มขี้น
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีความกระจ่างขึ้น ว่าชีวิตเป็นโสดนั้นจิตเบิกบานยิ่งขึ้น เป็นผู้มีบารมี มีโอกาสในการพากเพียรสู่การบรรลุธรรมได้ยิ่งกว่าผู้เลือกชีวิตคู่ซึ่งมีบ่วงแห่งกรรมเพิ่มตามมาอีกหลากหลายมิติต้องใช้ปัญหายิ่งในการใช้ชีวิต ชีวิตคู่เป็นการก่อเวรก่ออภัย หลงเสพสู่เป็นทุกข์ สูญเสียพลังยิ่งขึ้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ชีวิตคู่ส่วนใหญ่เป็นการสร้างศัตรูจากการเลี้ยงกิเลสให้โตฤทธิ์แรงหากผู้ใช้ชีวิตคู่ มีอริยศีลเสมอกัน ขวนขวายพากเพียรใช้ชีวิตประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน ขยันบำเพ็ญบารมีร่วมกับหมู่มิตรดี เคารพมิตรดี ไม่เพ่งโทษใครทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ ทบทวนธรรมเสมอ ชีวิตคู่สามารถจะบรรลุธรรมได้เช่นกัน

48.พิมพัลดา นันทโชคชัยอนันต์

ชีพิมพัลดา นันทโชคชัยอนันต์ ชื่อเล่น ชีต้า เพศ หญิง อายุ 56 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 เคยมีคู่ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เห็นจริงตามหลักพระสัจจะธรรมว่า มีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั้นค่ะ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งตอกย้ำในเรื่องอย่างไรโสดต้องดีกว่ามีคู่อย่างแน่นอนค่ะ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตอนนี้ด้วยการดำรงความคิด เช่นนั้นจึงได้บวชเพื่อการปริวิเวก ออกจากกามทุกมิติค่ะ

49.บุษกร กุลมาตย์

นางบุษกร กุลมาตย์ ชื่อเล่น อัชย์ ชื่อทางธรรม ฟางฝน กุลมาตย์ เพศ หญิง อายุ 57 ปี สมรส ถือศีล 8 มาร่วม 8 ปีและแยกกันอยู่ เรามาอยู่ชุมชนผู้ปฏิบัติธรรม ส่วนสามีอยู่บ้าน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วและมีความชัดเจนว่าการเป็นคนโสดนั้นดีกว่าเป็นคนคู่ เพราะประการแรก อย่างเป็นคนโสดก็ไม่ต้องมีความทุกข์จากการอยู่ร่วมกันกับคู่ซึ่งแน่นอนว่ามีความเห็นต่างกัน ชีวิตเป็นอิสระสามารถใช้เวลาเสียสละทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปกับคนในวงแคบเฉพาะคู่หรือคนในครอบครัวเท่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งชัดเจนมากขึ้นกว่าชีวิตโสดเป็นชีวิตที่ประเสริฐอย่างยิ่ง เพราะมีโอกาสมีเวลาที่จะบำเพ็ญกุศล เสียเวลา และทำสิ่งดีงามให้กับโลกได้มากกว่าคนคู่สามารถใช้ชีวิตให้มีคุณค่าต่อโลกด้วยการให้ความรัก ความช่วยเหลือและแบ่งปันได้มากกว่าที่สำคัญมันเป็นโอกาสดีที่จะฝึกฝนลดละกิเลสและบรรลุธรรมได้มากกว่าคนคู่ซึ่งมีสัมภาระวิบากมากกว่า
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
หลังจากเริ่มปฏิบัติธรรมก็ตั้งใจถือศีล 5 ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อทำได้แล้วก็เริ่มขยับถือศีล 8 กินอาหารมื้อเดียวและมาช่วยงานหมู่ปฏิบัติธรรมเป็นระยะและพยายามสร้างความเข้าใจกับครอบครัวซึ่งโชดดีว่าไม่มีลูกจึงไม่ลำบากในการพรากออกจากครอบครัวเมื่อปฏิบัติตัวได้ดีระดับหนึ่งก็ขอออกจากครอบครัวจึงมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นมีเวลาเสียสละทำงานเพื่อแบ่งปันให้สังคมเต็มทิ่ ที่สำคัญจากการฝึกลดละกิเลสของเราอย่างมั่นคง จึงทำให้ครอบครัวมั่นใจว่า เราไปสู่เส้นทางที่ดี ที่เจริญ ทำให้ไม่เกิดปัญหากับครอบครัว เขาเข้าใจและเห็นว่าเราได้ใช้ชีวิตที่มีคุณค่า เพียงแต่เขายังทำไม่ได้เท่านั้น ทุกวันนี้แม้ยังไม่ได้หย่ากัน แต่ก็มีสถานะเป็นเพื่อน ที่คอยเป็นกำลังใจ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน อยู่อย่างดี จึงเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าความหมาย ที่ไม่ต้องสร้างทุกข์ เบียดเบียนกันและกันเหมือนอย่างการมีชีวิตคู่ ที่ยึดมั่นว่าเป็นคู่ของเรา ครอบครัวเรา

50.อรทัย สิงหคำ

นางสาวอรทัย สิงหคำ ชื่อเล่น แจ้ง ชื่อทางธรรม น้อมเย็นศีล หญิง อายุ 35 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ เป็นผู้บำเพ็ญคบคุ้น ส่วนมากจะไปอยู่กับตลาดวิถีธรรม โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีความลังเลสงสัยว่าการมีคู่จะมีความสุขจริงหรือเพราะจากประสพการณ์ตัวเอง นั้นพบว่ามันสุขแต่ตอนจีบกันคบกันใหม่ๆเท่านั้นเมื่อคบไปถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งก็จะเบื่อหน่ายไม่เห็นความรัก ความสุขอยู่ยืนยาวไปตลอดสักที
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ได้รับคำตอบความลังเลสงสัยของชีวิตเรื่องคู่ได้อย่างชัดเจนว่าที่ผ่านมาเราคิดไม่ผิดจริงๆเราไม่ได้คิดไปเองว่าการแต่งงานมีคู่ครองนั้นคือความทุกข์ ยิ่งมีลูกยิ่งทุกข์หนักไปอีกเพราะจะมีความรัก ความห่วง ความเจ็บปวดเมื่อเขาไม่ได้ดั่งใจเราไม่จบไม่สิ้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พยายามลดการแต่งตัวลงเพื่อลดโอกาสให้เพศตรงข้ามไม่มาชื่นชมแต่งหน้าน้อยลง ไม่ย้อมผมปล่อยให้ผมขาวมากขึ้นก็ได้ผลอยู่นะคะ กินอาหารมังสาวิรัสอย่างเข้มเวลามีผู้ชายมาจีบก็ไม่เปิดโอกาสให้เพศตรงข้าม ไม่ปรุงแต่งกิเลสตนเองกับเพศตรงข้าม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *