โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 21-30


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 21-30 ดังนี้

  1. นัฎฐา พิมาพันธุ์ศรี
  2. วิลาวัลย์ ลือเรือง
  3. จิราภรณ์ ต้นใจเพชร
  4. กมลชนก ทุมวงษ์
  5. จรัญ บุญมี
  6. สุพาภรณ์ บุญมี
  7. ชวนชม คำท้วม
  8. สำรวย นาคะนนท์
  9. ประเสริฐ รัตนโชเต
  10. พวงผกา โพธิ์กลาง

21.นัฎฐา พิมาพันธุ์ศรี

นางสาวนัฎฐา พิมาพันธุ์ศรี ชื่อเล่น นัท เพศ หญิง อายุ 45 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 คู่ (แฟน) ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่ามีคู่ดี คิดว่าจะทำให้มีความสุข ไม่เหงา มีเพื่อนคู่คิด มีที่พึ่งพาช่วยเหลือกันและกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
รู้แล้วการมีคู่ไม่ได้ทำให้มีความสุขที่เป็นสุขแท้ เป็นเพียงสุขปลอมเท่านั้น สุขแท้เกิดจากใจเราเอง เกิดจากการปฏิบัติ ลด ละ เลิก กิเลสของเราเอง เป็นความผาสุข เป็นความสุขที่สุดในโลก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งใจจะคบกับกับแฟนแบบเป็นเพื่อนกัน เป็นกัลยาณมิตรกัน

22.วิลาวัลย์ ลือเรือง

วิลาวัลย์ ลือเรืองชื่อเล่น วิ อายุ 43 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 8 ภาคเหนือ จ.พะเยา โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดก็ดี เป็นคู่ก็ดีถ้าพาเราเจริญไม่เสื่อม
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
พึ่งเห็นชัดเจนแล้วว่าพึ่งตั้งแต่อยู่บนครองโสดเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นบรรชิต
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติตัวให้ดีเพิ่มศีลมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอคู่เวรคู่กรรม

23.จิราภรณ์ ต้นใจเพชร

นางสาวจิราภรณ์ ต้นใจเพชร ชื่อเล่น อ๋า เพศ หญิง อายุ 50 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ ภาคเหนือ สวนป่านาบุญ 8 จ.พะเยา โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นคนโสดทำให้การปฏิบัติธรรมง่ายขึ้น การมีคู่คือห่วงคล้องคอไปทั้งชีวิต ความไม่อิสระทั้งชาติเป็นการผูกพันธ์ทุกชาติกันต่อไปไม่จบสิ้น
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ไม่เปลี่ยนแปลง
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ทำตัวให้โสดในชาตินี้ให้ได้ไม่แสวงหาคู่ในชาตินี้ให้ได้

24.กมลชนก ทุมวงษ์

นางสาวกมลชนก ทุมวงษ์ชื่อเล่น แหม่ม (สุมทรปราการ) ชื่อทางธรรม ใจพอเพียง เพศ หญิง อายุ 52 ปี โสด รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่ามีคู่ดีเพราะได้ดูแลกันในยามเจ็บไข้เป็นเพื่อนคิดเมื่อมีปัญหา
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
คิดว่าเป็นโสดดีกว่าเพราะอิสระไม่ต้องไปดูแลเขาไม่ต้องขออนุญาต
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติและคิดถึงเรื่องโสดว่าดีกว่ามีคู่ นึกถึงโทษของการมีคู่ขาดความอิสระทบทวนให้ดีด้วยเกาะคานเพชรคานทองให้แน่นอย่าลงมานรกรออยู่

25.จรัญ บุญมี

นายจรัญ บุญมีชื่อเล่น เพชร ชื่อทางธรรม เพชรแผ่นดิน เพศ ชาย อายุ 46 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ2 สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา 12 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ก็ทุกข์ แต่คงไม่ทุกข์ทุกคู่ คงขาดคู่ไม่ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
คนคู่มีทุกข์มาก ภาระมาก เป็นที่เกิดทุกข์ ในปัจจุบัน อนาคต ชาติ ต่อไปๆ ตั้งใจปฏิบัติเพื่อออกจากคนคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ลด ละ เลิก กามกุณ 5 นิสัยจุกจิก ถือศีล 8

26.สุพาภรณ์ บุญมี

นางสุพาภรณ์ บุญมี ชื่อเล่น นิด ชื่อทางธรรม เพียรผ่องศีล เพศ หญิง อายุ 45 ปี 2 เดือน สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ2 รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา 8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ธรรมชาติของมนุษย์โลก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การใช้ชีวิตคู่คือการที่ต้องมาใช้กรรม วิบากร้ายที่เคยร่วมเสพกิเลสกันมา เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างวิบากให้มากด้วยใจที่เป็นสุข
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
โสดดีกว่าค่ะ

27.ชวนชม คำท้วม

นางชวนชม คำท้วม ชื่อเล่น ชม ชื่อทางธรรม สู่ร่มศีล เพศ หญิง อายุ 37 ปี สมรส รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ดีกว่า ได้ปรึกษาพึ่งพากันได้ช่วยการงาน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดดีกว่า ได้มีชีวิตที่อิสระ ได้มีเวลาปฏิบัติธรรม ไม่ต้องดูแลคนคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
มีคู่ก็ดีก็เป็นแบบกัลยาณมิตร ได้ช่วยกันดูแลครอบครัวเน้นปฏิบัติธรรมลดกิเลสถ้ามีชีวิตโสดก็ปฏิบัติธรรมให้เต็มที่

28.สำรวย นาคะนนท์

นางสาวสำรวย นาคะนนท์ ชื่อเล่น ป้ารวย ชื่อทางธรรม เพชรเพียรธรรม เพศ หญิง อายุ 65 ปี โสด รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมมาแล้วมากกว่า 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ตั้งใจมาก่อนว่าจะไม่ใช้ชีวิตคู่เพราะอยู่ที่ทำงานที่มีผู้หญิงสวยมากระหว่างคนมีคู่กับโสดมีชีวิตที่ผิดกันมากเป็นโสดอิสระ คนมีคู่มีปัญหามากที่เรื่องคู่ครองและลูก ชอบชีวิตอิสระและที่ทำงานด้วยกันอยู่เป็นโสดกันมาก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีความสุขที่ตัดสินใจถูก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติเพื่อดำรงค์ชีวิตด้วยตนเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตคู่มีปัญหาอะไรก็แก้เอง ยอมรับที่เพื่อนว่าคนโสดเห็นแก่ตัวเพราะขี้เกียจดูแลลูกและสามี

29.ประเสริฐ รัตนโชเต

นางประเสริฐ รัตนโชเต ชื่อเล่น ป้าเสริฐ ชื่อทางธรรม มั่นร่มศีล เพศ หญิง อายุ 66 ปี หม้าย รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมมาแล้วมา 7 ปี แต่มาบำเพ็ญและเข้าค่ายอบรม มาประจำ 2 ปีกว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ว่าจะมีก็ดีได้ดูแลซึ่งกันและกันช่วยเหลือกัน แต่ก็คิดถึงบางคู่ที่ไม่มีปัญหา ก็น่าจะอยู่เป็นโสดดีกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีความคิดว่าเป็นโสดดีกว่าเพราะเราสามารถไปบำเพ็ญประโยชน์ได้มากกว่าตอนมีคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ถือศีล ลด ละกิเลส บำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น ด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสไร้ทุกข์

30.พวงผกา โพธิ์กลาง

นางสาวพวงผกา โพธิ์กลาง ชื่อเล่น ทิพย์ ชื่อทางธรรม พรเพียรพุทธ เพศ หญิง อายุ 44 ปี แยกกันอยู่ รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมมาแล้วมา 1 ปี 4 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าถ้ามีคู่ จะมีความสุข จะมีคนที่รักเราและเข้าใจเรา ช่วยให้กำลังใจจะเป็นที่ปรึกษาสำหรับเราได้ และเป็นที่พึ่งเราได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
พบแพทย์วิถีธรรมแล้วได้รู้ว่า การมีคู่เป็นทุกข์ มีวิบากหนัก อยู่เป็นโสดดีกว่าเป็นอิสระ ทั้งร่างกายและจิตใจ หมดความเป็นทาส
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ถือศีล 8 ไม่คิดที่จะมีคู่อีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *