โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 11-20


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 11-20 ดังนี้

  1. ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม
  2. นฤมล ยังแช่ม
  3. นาคินทร์ ศรีคูณ
  4. แสงเพชร ศรีคูณ
  5. สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล
  6. ถวัช ลิ่มสิน
  7. ฉลอง พุ่มศิโร
  8. ตรงพุทธ ทองไพบูลย์
  9. พรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย
  10. สามารถ หนูทอง

11.ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม

นางศิริขวัญ แซ่ลิ่ม ชื่อเล่น ขวัญ ชื่อทางธรรม ขวัญไพรเย็น เพศ หญิง อายุ 43 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ2 คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ (คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มิทิตา อุเบกขา) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปีกว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยากมีชีวิตคู่ อยากมีคนดูแล เห็นเขามีคู่แล้วคิดว่ามีความสุข คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลก สวีท หวานแหวว โลกสีชมพู ยิ่งได้คู่ดีด้วย
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร
บัณฑิตย่อมประพฤติตนเป็นโสด พอแล้ว ทุกข์มากแล้ว วิบากยาวนานเหลือเกิน เมื่อยกับวิบาก ไม่สุขสักนิดมีแต่ทุกข์ โง่ ชั่ง หนัก นาน โลกมืด สีดำ ชั่วทั้งคู่ 555
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฎิบัติศีลขั้นมาลดละการเสพคนคู่จนเป็นโสดได้แล้วค่ะ ระหว่างปฎิบัติต้องลดกิเลสตัวที่ทำให้จิตใจทุกข์เข้ามาทุกตัวไปพร้อมกัน พลังมากขี้นวิบากเขาปล่อยเราสบายค่ะ เพราะเราปล่อย

12.นฤมล ยังแช่ม

นส. นฤมล ยังแช่ม ชื่อเล่น ปุ๋ย เพศ หญิง อายุ 42 ปี โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดดีไปไหนมาไหนก็สะดวกไม่มีภาระเรื่องสามี ลูก แต่ถ้าแต่งงานก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายให้กับเรื่องต่างๆที่ตามมาหลังจากที่เราแต่งงานแล้ว เรื่องการพูดจาอาจมีปากเสียงกับสามีหรือลูกได้เป็นปัญหาให้เราได้ทุกข์อีก เพราะพี่ๆที่ทำงานมักจะเล่าเรื่องมีปัญหากับครอบครัวให้ฟัง เรารู้สึกกลัวทุกข์แบบนั้น
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่อยู่เป็นโสด และทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วเราคิดว่าเรารักใคร เราทำเพื่อเขาจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อใครแต่เราทำเพื่อกิเลสตนเอง แท้จริงเรารักตัวเองไม่ได้รักใคร
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่เป็นโสดแบบใจไร้ทุกข์

13.นาคินทร์ ศรีคูณ

นาคินทร์ ศรีคูณ ชื่อเล่น จ่อย เพศ ชาย อายุ 51 ปี สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรม 7 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรม 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มองว่าการครองคู่เป็นเรื่องมนุษย์หรือสัตว์เป็นการต่อเผ่าพันธ์ต้องเป็นไปตามกฏธรรมชาติ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองเรื่องการเสพคนคู่เป็นเรื่องเผลอพลาด หลงทางตามวิบากที่ยังไม่มีผู้รู้สัจจะอย่างแท้จริงมาเปิดให้หายจากอวิชชาที่หลงมิจฉาทิฏฐิ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พอรับรู้สัจจะชัดเรื่องการเสพคนคู่ว่าเป็นเรื่องมีแต่นำวิบากร้ายเข้ามาสู่ชีวิตเรา จึงหยุดเสพคนคู่ทันทีพูดคุยกับแม่บ้านต่อจากนี้ไปเรามาเปลี่ยนเป็นกัลยามิตรกันต่อไป

14.แสงเพชร ศรีคูณ

นางแสงเพชร ศรีคูณ ชื่อเล่น จอย เพศ หญิง อายุ 47 ปี สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรม 7 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรม 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าการมีคู่ครองเป็นเรื่องมนุษย์หรือสัตว์เป็นการต่อเผ่าพันธ์ุต้องเป็นไปตามกฏธรรมชาติ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองเรื่องการเสพคนคู่เป็นเรื่องเผลอพลาด หลงทางตามวิบากที่ยังไม่มีผู้รู้สัจจะอย่างแท้จริงมาเปิดให้หายจากอวิชชาที่หลงมิจฉาทิฏฐิ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พอรับรู้สัจจะชัดเรื่องการเสพคนคู่ว่าเป็นเรื่องมีแต่นำวิบากร้ายเข้ามาสู่ชีวิตเรา จึงหยุดเสพคนคู่ทันทีพูดคุยกับพ่อบ้านต่อจากนี้ไปเรามาเปลี่ยนเป็นกัลยามิตรกันต่อไป

15.สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล

นายสุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล ชื่อเล่น วิทย์ เพศ ชาย อายุ 65 ปี สมรส รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปีกว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่นั้นจะทำให้มีชีวิตสมบูรณ์ช่วยกันทำมาหากินเพื่อการเลี้ยงชีพและก็มีความคิดที่จะต้องมีเงินให้มากมีบ้าน มีรถ ไว้อาศัยเพื่อความมั่นคงในชีวิต
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังพบแพทย์วิถีธรรมเราพบว่าความมั่นคงในชีวิตมันไม่ได้อยู่วัตถุมันอยู่ที่เราต้องสะสมบุญกุศลและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่ไร้ทุกข์ ร่างกายแข็งแรงคื่อศีล 5 เป็นอย่าน้อยและเข้าใจเรื่องวิบากกรรม ชีวิตคนเรากับใช้และอาศัยไม่มากเพื่อเลี้ยงชีพ แค่คิดจะเพิ่มวัตถุให้มากก็ทุกข์ใจแล้วหาเท่าไหร่ไม่พอกับชีวิตคนโลภ มีแต่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและสร้างวิบากร้ายติดตามตัวตลอดไป
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เมื่อเรามีคู่แล้วเราก็ต้องอยู่ร่วมกันไปถือว่าสร้างวิบากร่วมมาด้วยกัน แต่เราก็จะมีชีวิตคู่โดยรักษาพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิ์และก็เรียนรู้ธรรมมะไปด้วยกันและนำมาปฏิบัติช่วยเหลือหมู่มิตรในกิจการต่างๆเพื่อการขับเคลื่อนเผยแพร่ถือศีลด้วยใจที่ผาสุขใจที่ไร้ทุกข์ ไม่ยึดความสำเร็จของงานแต่ต้องทำด้วยใจที่ไร้ทุกข์ให้ได้ไม่ว่าผลของงานจะดีหรือไม่ดีก็ตาม

16.ถวัช ลิ่มสิน

ถวัช ลิ่มสิน ชื่อเล่น จ๊ะ เพศ หญิง อายุ 52 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดดีกว่าเพราะเป็นอิสระ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยืนยันว่าโสดดีกว่าชีวิตคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
วิธีปฏิบัติคือไม่เสาะแสวงหาคู่

17.ฉลอง พุ่มศิโร

นางสาวฉลอง พุ่มศิโร ชื่อเล่น หลอง ชื่อทางธรรม เบาเสิยง เพศ หญิง โสดสนิท อายุ 70 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 3 รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดดีเพราะมีอิสระทางด้านความคิด ทำอะไรด้วยตนเองได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น
มีคู่ไม่ดีเพราะ จะทำอะไรไม่มีอิสระทำตามใจตนเองไม่ได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ความคิดเป็นโสดดี ยิ่งได้ข้อคิดจากการฟังธรรม ยิ่งเห็นสัจจะธรรมมากขึ้น เห็นคนมีคู่บางคู่ไม่ค่อยดูแลกัน ไม่ช่วยเหลือกัน ยังต้องพึ่งพาตนเองอยู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร ?
ถือศีล 5 ไม่กินเนื้อสัตว์ ยึดมติหมู่โดยคบมิตรดี ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติใช้บททบทวนธรรมนำชีวิต

18.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ ชื่อเล่น แอล เพศ ชาย อายุ 35 ปี โสด แต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยากมีคู่ อยากมีแฟน มีไว้เป็นเพื่อนกัน พากันไปกิน เที่ยวได้ดูแลกัน เราดูแลเขา เขาดูแลเรา มีคู่แล้วต้องมีความสุขกว่าโสดแน่ๆเชื่ออย่างนั้น
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เข้าใจเรื่องความรักที่มีให้กับคู่เรา เป็นความเห็นแก่ตัว ที่ว่าไปรักเขาจริงๆแล้วรักแต่ตัวเอง ไปใช้เขามาเสพให้สมใจ เขาจะต้องเป็นต้องทำอย่างที่คิดจึงเป็นสุข เอาความสุขทุกข์ไปผูกไว้กับเขา ก็มีแต่ทุกข์ แค่กิเลสเราคนเดียวก็แย่แล้วจะไปแบกคนอื่นอีกทำไม การอยู่มีคู่มีแต่พากันเสพกาม ทั้งกิน ทั้งเที่ยว เสพให้สมกาม
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนโสด ยืนยันว่าการเป็นโสดดีกว่า สุขจริง การมีคู่นำไปสู่ความทุกข์ ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่น

19.พรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย

พรทิพย์ อิ่มทุ่งน้อย ชื่อเล่น ก้อย เพศ หญิง อายุ 38 ปี โสด รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าการมีคู่จะพึ่งพาอาศัยทางกายใจกันได้ คิดว่าการมีคู่รักจะมีความสุขที่สุดในโลก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การโสดจะมีอิสระภาพ เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
โสดดีกว่าได้อิสระภาพ ความอิสระของตัวเอง

20.สามารถ หนูทอง

นายสามารถ หนูทอง ชื่อเล่น ทิดแคน เพศ ชาย อายุ 61 ปี สมรส ไม่มีบุตร รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3ปี (รู้จักอโศกมาก่อน กว่า 30 ปี)

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ไม่มีคู่ก็อยู่ได้สบายกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ไม่มีคู่ก็อยู่ได้สบายกว่า
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
รักกันด้วยเมตตาไม่ต้องเสน่หาอาลัย ใจสุขกว่าถ้าเข้าใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *