โสดดีหรือมีคู่ : คำเพียงเพชร

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณคำเพียงเพชร ( ชื่อเล่น ปิ่น, อายุ 38 ปี, สมรส )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *